Årsplan Bacheparken barnehage

Denne årsplanen er godkjent i SU 1.11.2023.

Planleggingsdager, feriestengt og aktiviteter gjennom året

 • Planleggingsdagene er barnehagen stengt.
 • Barnehagene i Drammen kommune er sommerstengt i uke 28 og 29, 2024.

Se oversikt

Våre satsninger

Våre satsningsområder og utviklingsmål 

 • Språklig kompetanse. Vi vil legge til rette for å skape et godt og variert språkmiljø der barna får oppleve glede ved å bruke språk og kommunisere med andre. Språk er viktig for å forstå og gjøre seg forstått .
 • Motorikk-Fysisk aktivitet og bevegelsesglede. Fysisk aktivitet er viktig for hjernens utvikling og mulighet for læring. Forskning viser at fysisk aktivitet trener hjernen, styrker barnas evne til konsentrasjon og minsker stress. Ved å gi barna fysiske opplevelser og utfordringer vil barna oppleve mestring og fellesskap.
 • Sosial-emosjonell kompetanse. Leken er viktig for barns sosiale utvikling. For at barna skal kunne inngå i relasjon med andre, må de kunne utsette egne behov og vente på tur. Barna trener på selvregulering, dvs. at de evner å tenke før de handler. Vi jobber med at barna skal sette grenser for seg selv og kunne respektere andres grenser.
 • Forebyggende arbeid-Tidlig inn. Barnehagen skal ha en helsefremmende og forebyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller. På ulike arenaer skal vi ha et tverrfaglig samarbeid med ulike instanser i kommunen. Eks. Helsestasjonen, PPT og Familieteamet.

Våre utviklingstiltak

 • Språkarbeid på avdelingene. Bruker utviklingsstøttende kommunikasjon gjennom hele dagen og være bevisst vår rolle som språkmodell. Lese bøker tilpasset barnets alder, utviklingsnivå og modenhet. Bruk av språkposer, konkreter, sang og musikk. Dramatisering/ bevegelsesleker.
 • Personalet skal legge til rette for barnas fysiske lek ute og inne. Turer for alle barnegrupper ukentlig. Bevegelsesleker igangsatt og ledet av personalet. Alle barn skal kunne utvikle sine fin- og grovmotoriske ferdigheter og møte motoriske utfordringer inne og ute. De skal oppleve bevegelsesglede og mestring, ut fra egne forutsetninger.
 • Personalet etterstreber en autoritativ voksenstil som gir en god relasjon mellom personalet og barna. Dette er avgjørende for barns trygghet, trivsel og utvikling. Barna skal bli sett og hørt, og oppleve å være betydningsfulle for fellesskapet i barnehagen. Personalet skal være nære og gode rollemodeller. Vi skal støtte barna i lek og aktivitet, veilede og gi de verktøy til løse hverdagsutfordringer.

Fokusområder

Strektegning av barn på en talestol. Illustrasjon av medvirkning.

Barnehagen er en læringsarena hvor barna kan oppdage, utforske, erfare og lære. I hverdagen vil vi skape rom for at barna får mulighet ut ifra egen alder og modning til å delta i planlegging av barnehagens hverdag og egen læringsprosess. Vårt fokus på barns medvirkning vil være at vi stimulere og oppfordre barna til å gi aktivt utrykk for sine tanker og meninger. Personalet må ha evne og vilje til å fremme, være oppmerksomme på og ta hensyn til barnas ytringer.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen  

 • Fokus på gode relasjoner og skape tid og rom for lytting og gode samtaler
 • Personalet skal ta barnets signaler på alvor, både språklig og kroppslig 
 • Vi skal jobbe med prosjekter ut ifra barns interesser
 • Tilstedeværende voksne som er lydhøre for barnas innspill og evner å gjøre dette om til handling
 • Samarbeide med foreldrene slik at de kan medvirke til barnas beste

For oss i Bacheparken er det de gode relasjonene som er nøkkelen til god omsorg. Hos oss skal alle barn inngå i gode og trygge relasjoner både med voksne og andre barn. For oss er omsorg; å ta vare på og bry seg om, og å se hvert enkelt individ. Omsorg er at barna støttes til å bli trygge på seg selv, på personalet, på de andre barna, og i miljøet i og rundt barnehagen. Dette skaper grunnlag for lek, læring, positiv utvikling og de gode vennskap. For å kunne utvikle evnen til empati og omsorg for andre, må barna selv ha opplevd empati og omsorg fra nære omsorgspersoner.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen 

 • Primærkontakter for alle barn. Dette bidrar til at alle barn blir sett.
 • Voksne med en autoritativ voksenstil.
 • Møte barna i "her og nå" situasjoner-lytte, veilede og møte barna ut ifra prinsippene i Trygghetsirkelen.
 • Handlingsplan mot mobbing brukes aktivt ved behov jfr. Rutinebeskrivelser.
Strektegning av to barn som bygger tårn med klosser. Illustrasjon av lek og læring.

Lek fremmer glede og er en arena for barns utvikling og læring, samt sosial og språklig samhandling. Barnehagen skal inspirere til og gi rom for ulike typer lek inne og ute. Læring skjer gjennom lek og i alle de ulike hverdagssituasjoner barnet møter. Barnet skal få anledning til å bidra , utforske og ha rom til den frie leken.

Leken skal ha en sentral plass i barnehagen og vi er opptatt av å anerkjenne lekens egenverdi. Leken er viktig for lekens skyld. Samtidig vil vi skape gode lekemiljøer som gir barna et grunnlag for å utvikle vennskap, sosial kompetanse og språk. Leken skal utfordre og utvikle fantasien og nysgjerrigheten, som igjen kan støtte opp om barnas lyst til å lære, utforske og mestre.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen 

 • Alle avdelinger har turdag hver uke med fokus på felles opplevelser og mestring.
 • 0-3 års avdelingene har felles "uteliv" hver uke med tilrettelagt lek og aktiviteter som beriker uteleken og gleden ved å være ute.
 • 3-6 års avdelingen har aldersinndelte grupper inne og ute samt førskolegrupper. Alle gruppene er tilpasset barnas behov og interesser.
 • Personalet er synlige og tilstede for barna, i de daglige aktiviteter og som medspillere i leken inne- og ute. Vi skal tilrettelegge for ulike aktiviteter som beriker lekemiljøet.
 • Sensitive voksne som har evne til å tune seg inn på barnas opplevelser ,følge opp barnas initiativ og er gode rollemodeller.
 • Tilby variert lekematerialer og dele barna inn i lekegrupper.
 • Aktive voksne som jobber for å inkludere alle barna i lek.
 • Stimulere fantasi , kreativitet og utforskertrang.
Stektegning av tre barn som er ute på tur. Illustrasjon av danning, vennskap og fellesskap.

Vi skal styrke barnas selvfølelse, samtidig som de skal få hjelp til å mestre balansen mellom å ivareta egne behov og ta hensyn til andres behov. Den voksnes rolle blir å veilede barna og samtidig respektere deres egenverdi og selvstendighet. Danningen skjer der det er trygghet og gjensidig respekt fra alle parter. Dette arbeidet skjer med utgangspunkt i barnehagens verdigrunnlag, de voksnes erfaringer og i nært samarbeid med hjemme.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen 

 • Felles verdigrunnlag - med fokus på inkluderende fellesskap og positivt menneskesyn.
 • Fokus på voksenrollen hvor personalet er støttende og kan fremme lek og vennskap mellom barna.
 • Skape et trygt miljø preget av tilhørighet og trivsel hvor det er gode relasjoner mellom barn og voksne.
 • Voksne som er sensitive og oppmerksomme på barnas behov og reaksjoner, som trøster og roer ned og regulerer barns følelser. Dette vil gradvis gjøre barnet i stand til å regulere seg selv.
Strektegning av barn som snakker sammen og viser et ark med en bokstaven A. Illustrasjon av kommunikasjon og språk.

Vi legger til rette for å skape et godt og variert språkmiljø der barna får mulighet til å oppleve gleden ved å bruke språket og kunne kommunisere med andre. Ved at den voksne benevner og ordsetter i alle daglige situasjoner, gir vi barna reflektert språkstøtte. Barna må få mulighet til å undre seg og stille spørsmål. Dette skjer blant annet gjennom høytlesing og eksperimentering og ved at den voksen er aktivt lyttende og lar barnet få tid til å uttrykke seg. Vi leker med språket gjennom musikk, lyd, rim og rytme. Vi støtter barnas lek og utforsking av skriftspråket ut ifra deres forutsetninger.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen 

 •  Dialogisk lesing -høytlesing. "Bade " barna i ord - jo mer vi snakker, desto mer lærer de.
 • USK: utviklingsstøttende kommunikasjon-Marte Meo.
 • Tema-arbeid på tvers av avdelingene gjennom felles prosjekt.
 • Språkarbeid i mindre grupper.
 • Konkreter som støtte til språk - bilder, eventyrposer, bevegelsessanger, dans, dagtavle, tegn til tale.

Vi følger barnas fokus, innspill og interesser når planene legges. Observasjoner er derfor viktig for å kunne tilrettelegge god aktivitet, lek og læring ut i fra hvert enkelt fagområde. Slik sikres også de yngste barnas mulighet til medvirkning i egen hverdag. Ved å undres sammen, bruk av ulike materialer, digitale verktøy, musikkinstrumenter og bruk av nærmiljøet, skaper vi rom for et lærende lekemiljø. Kreativiteten og nysgjerrigheten blomstrer hos barna og dette skaper et godt grunnlag i forhold til de ulike fagområdene vi jobber med.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen 

 • Vi lager en aktivitetskalender for hele barnehageåret som viser oversikt over våre temaer/prosjekter.
 • Månedsplaner synliggjør hvilke fagområder vi jobber med og hvordan.
 • Hverdagsdokumentasjon og pedagogisk dokumentasjon legges ut på Vigilo.
Strektegning av en trapp med et barn og en voksen og et målflagg på toppen av trappa. Illustrasjon av progresjon.

"Det finnes ingen gunstig vind for den som ikke vet hvor han skal " (romersk filosof).

I barnehagen skal barna få oppleve mestring og læring, og samtidig få erfaringer og utfordringer som skaper mulighet for læring og god selvfølelse. Det må være en balanse mellom det å oppleve mestring og å kunne strekke seg etter nye mål. Hoveddelen av læring skjer gjennom hverdagsaktiviteter og i kombinasjon med andre tilrettelagte aktiviteter. Avdelingene tilpasser det pedagogiske opplegget etter barnas alder, modning og interesser. Målet er å skape et godt pedagogisk miljø der alle barna får mulighet til utvikling og læring.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen 

 • Deltagende voksne i leken gir oss kunnskap om barnas utviklingsnivå og interesser.
 • Varierte aktiviteter hvor barna opplever mestring.
 • Dele barna i smågrupper utfra alder og utviklingsbehov.
 • Et miljø preget av trygghet, rom for fordypning og introduksjon av nye opplevelser.
 • Tilstedeværende, bevisste voksne som kjenner barnet, trer støttende til og som kan se barnas behov for "neste steg" .
Strektegning som strekfigur som bruker nettbrett for å utforske. Illustrasjon av digital praksis i barnehagen.

Siste år før skolestart skal barna bli kjent med digitale verktøy og kunne bruke disse for å styrke språk, kreativitet, lek og utforskning.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen 

 • Ha iPad tilgjengelig slik at barna lærer å bruke dette som et arbeidsverktøy for å innhente mer informasjon og få mer kunnskap om det de er opptatt av.
 • Bruke digitalt mikroskop til utforskning og undring i naturen.
 • Bruke appen Polylino til varierte leseopplevelser.
Strektegning av et barn som går over en bro med med voksne på hver side. Illustrasjon av overganger.

Tilvenning av nye barn starter alltid med å bygge et godt samarbeide med foreldrene. Vi inviterer foreldrene til å være sammen med barnet sitt i barnehagen til barnet gradvis blir trygg nok til å være alene. Hvert barn får sin tilknytningsvoksen (primærkontakt) som følger barnet tettest den første tiden. I tilvenningsperioden er vi opptatt av å ha forutsigbare rutiner, da vi vet at dette er med på å skape trygghet hos barna. Vi ønsker å trygge foreldrene i tilvenningsperioden med tilbakemeldinger om hvordan det går med barnet i barnehagen

Våre rutiner for en trygg og god start i barnehagen:

 • Besøksdager i mai/juni for barn som starter i august, barn som starter midt i året får tilbud om besøk før oppstart.
 • Vi bruker god tid i tilvenningsperioden og inviterer foreldre til å være i barnehagen til barna blir trygge nok til å være alene.
 • Primærkontakter.

Ved bytte av avdeling mottar foreldrene informasjon fra styrer om hvilken avdeling barnet skal bytte til før overgangen skjer. Dette er også tema på foreldresamtale i forkant, hvor man snakker om forventninger til ny avdeling.

Barn og foreldre skal få god tid og rom til å bli kjent i sitt tempo. Dette er viktig for å trygge barn og foreldre og sikre gode overganger

Våre rutiner for trygge og gode overganger innad i barnehagen:

 • Bruker utetiden til naturlige møter mellom personalet og barna som skal over til ny avdeling.
 • Lager tilvenningsplaner og besøksdager i god tid før overgang.
 • De voksne besøker småbarnsavdelingene.
 • Foreldre får møte de voksne på ny avdeling og mulighet for foreldresamtaler for å avklare forventinger og bli litt kjent med nytt personale.
 • Bruker barnas tidligere primærkontakter til å trygge barnet i oppstarten på ny avdeling.
 • Barna får besøke sin tidligere avdeling ved behov og når det lar seg gjennomføre.

Slik samarbeider vi for at barna får en trygg og god overgang til skolen:

Barna skal utvikle seg i barnehagen slik at de ved skolestart er trygge, føler seg betydningsfulle og kan mestre skolehverdagen.

Vi følger Drammen Kommunes plan for "Overgang barnehage skole" og har ekstra samtale med skolen ved behov.

Førskolegrupper det siste året i barnehagen med eget opplegg.

 • Foreldresamtale før skolestart
 • Besøksdag på skolen
 • Fokus på samhandling og sosial kompetanse, kunne følge beskjeder, vente på tur, utsette egne behov, akseptere grenser og la seg lede av andre.
 • Bruk av motorikkhall i nærområdet hvor det fokuseres på styrking av grovmotorikk .
 • Prosjekt vanntilvenning for førskolebarna.
 • Styrking av selvhjelpsferdigheter ( kunne kle på seg selv, hygiene, tørke seg selv på WC og holde orden på tingene sine)

I barnehagen er vi opptatt av at alle barn skal oppleve et barnehagemiljø som styrker barns livsmestring. Barn som trenger ekstra støtte skal få rett hjelp til rett tid og oppleve tilhørighet og trygghet.

Slik jobber vi for at alle får et inkluderende og likeverdig tilbud:

 • Tidlig innsats for alle barn. Oppdager vi barn som strever på ulike områder, setter vi inn tiltak i samarbeid med foreldrene.
 • Holdningsskapende arbeid; vi er alle forskjellige og like mye verdt.
 • Vi observerer og drøfter internt i barnehagen med ulike hjelpeinstanser som for eksempel PPT, BUP, Hab-team, Fysioterapitjenesten, Helsestasjonen, Familieteamet og Barnevernet. Målet er å sammen finne ut hvordan vi kan tilrettelegge for barnets beste.
 • Deling i smågrupper evt. individuell trening
 • Vi legger til rette for at barn som trenger ekstra støtte, har ulike treningsrom (Pusterommet, Sanserommet og Klatre/ Sveve rom). De får aktiviteter og pedagogisk opplegg tilpasset barnets forutsetninger og behov.
 • Kontinuerlig evaluering, vurdering og samarbeide med de ulike hjelpeinstanser for å opprettholde et godt barnehagetilbud i nært samarbeide med foreldrene
 • Vi mottar veiledning av PPT, HAB-teamet og BUP.

Foreldrene er de viktigste aktører i barnas liv og våre viktigste samarbeidspartnere

Slik jobber vi for å få til et godt samarbeid mellom hjem og barnehage:

 • Oppstartsamtaler når barna starter i barnehagen og ved bytte av avdelinger
 • Foreldrerådsmøter hver høst
 • Foreldresamtaler høst og vår ved behov
 • Daglig informasjon ved bringing og henting
 • Vigilo brukes av personalet og foreldrene
 • Planer og pedagogiske dokumentasjoner
 • Foreldremøter
 • SU/FAU jevnlige møter
 • Brukerundersøkelser , etterarbeid og medbestemmelse
 • Felles aktiviteter som for eksempel FN-markering, Lucia, påskefrokost, sommerfest m.m.

Samarbeid med lokalmiljøet

Vi har flotte turmuligheter i nærområde. Eks: Parken, lekeplassen, Muusøya, Elveparken, Rødgata lekeplass, byparken, Ørenskogen og Gulskogen gård.

Vi samarbeider med:

 • Drammen ballklubb- motorikkhallen for 5-åringene
 • Samarbeid med Øren skolekorps
 • Mulighet for lesestunder på Drammen bibliotek
 • Besøk av Rikskonsertene i barnehagen årlig
 • Teaterforestillinger i Drammen teater
 • Kirkebesøk i Bragerneskirke i desember

Samarbeid med forebyggende tjenester

Barnehagen samarbeider med forebyggende tjenester (for eksempel PPT, Barnevernet, Helsestasjonen, Tidlig in-team, familieteamet) som alle arbeider til barns beste. En viktig målsetning er å fange opp barn som trenger ekstra støtte, og sette inn riktig tiltak i samarbeid med forebyggende tjenester.

Bacheparken har erfaring med tilrettelegging av det allmennpedagogiske tilbudet for barn som trenger ekstra støtte. Støttepedagogene , sammen med det øvrige personalet, foreldrene og forebyggende tjenester, sørger for at barna ut i fra deres behov og forutsetninger, inkluderes og får et likeverdig tilbud.

Samarbeid med andre fagmiljøer

 • Vi tar imot Barne- og ungdomsfagarbeider- elever fra Videregående skoler ved forespørsel.
 • Vi tilbyr også praksisplasser gjennom året til ungdomsskoleelever fra skoler i nærheten.
 • På forespørsel gir vi arbeidspraksis via NAV.

Slik jobber vi med planlegging:

 • Vi lager årlig aktivitetskalender.
 • Årsplan- de ansattes arbeidsredskap for å synliggjøre barnehagens verdier og mål til foresatte.
 • Foreldresamtaler
 • Avdelingsmøter
 • Personalmøter
 • Regelmessig veiledningsgrupper for hele personalet.
 • Planleggingsdager hvor vi får kompetanseheving.
 • Plandager for pedagogiske ledere hvor vi samarbeider om barnehagens pedagogiske innhold
 • Samarbeidsmøter med andre instanser

Slik jobber vi med vurdering:

 • Vi evaluerer og vurderer vårt arbeid kontinuerlig ut fra tilbakemeldinger fra barna og foreldrene. Det er nødvendig med fleksible planer som kan endres ved behov for å sikre medvirkning.
 • Når vi samarbeider og systematiserer våre vurderinger, bidrar dette til at flere barn blir sett og møtt utfra sine forutsetninger
 • Brukerundersøkelsen

Slik jobber vi med dokumentasjon:

 • Vigilo - en kommunikasjonskanal mellom barnehage og hjem gir foresatte mulighet til å følge barnehagens arbeid og komme med innspill
 • Månedsplaner og bildedokumentasjon i Vigilo.
 • Vi bruker kartleggingsverktøy som TRAS, ALLE MED og Nya SIT ved behov for å kartlegge barnets helhetlige utvikling og tilrettelegge aktiviteter
 • Læringspermen er en del av barnehagens dokumentasjon. Permen inneholder bilder og produkter som viser barnets utvikling gjennom hele barnehageperioden. Denne er tilgjengelig for barna og de får den med hjem når de slutter
 • Oppslag på foreldretavlene hvor vi gir informasjon og pedagogisk dokumentasjon. Dette kan være utgangspunkt for samtaler mellom foreldre og barn og viser også hvordan vi jobber i forhold til
 • Rammeplanen for Barnehager
 • Facebook

Drammensbarnehagen

Barnehagene i Drammen drives i tråd med Barnehagelov og Rammeplan for barnehager, og bygger på et holdnings- og verdigrunnlag basert på respekt, tillit, fellesskapsfølelse og menneskeverd.

Gjennom kontinuerlig forbedringsarbeid jobber vi for å opprettholde høy kvalitet i arbeidet med barns oppvekst. Barnehagene har et godt og nært samarbeid med Universitetet i Sørøst Norge. Dette samarbeidet gir oss faglig påfyll og faglige utfordringer noe som er sunt for virksomheter i stadig utvikling og endring.
Vi har utarbeidet 4 verdier som er felles for alle Drammensbarnehagene. Disse verdiene setter retning for hvordan vi jobber med kvalitet i våre barnehager. Vi kaller verdiene for våre hjørneflagg, dette rammer inn vår virksomhet. Ut fra verdiene jobber hver barnehage med egne satsingsområder.

Vår visjon: 

Et godt sted å leve der vi heier og tar vare på hverandre

Våre verdier:

 • Leken er vår viktigste aktivitet
 • Barnets beste ligger alltid til grunn for vår praksis
 • Et inkluderende felleskap ligger til grunn for alt vi gjør
 • Et positivt menneskesyn ligger til grunn i alle relasjoner