Årsplan Bikkjestykket barnehage

Denne årsplanen er godkjent i SU 26.10.23

Planleggingsdager, feriestengt og aktiviteter gjennom året

 • Planleggingsdagene er barnehagen stengt.
 • Barnehagene i Drammen kommune er sommerstengt i uke 28 og 29, 2024.

Se oversikt

Våre satsninger

Våre satsnings- og fokusområder for barnehageåret 2023-2024 er et inkluderende fellesskap og språk. Vi ønsker at barna skal få både få kunnskap om egne og andres følelser og et språk til snakke om det. I tillegg jobber personalet med at alle barna skal føle seg verdifulle og et viktig medlem i fellesskapet.

Våre utviklingsmål innen språk:

 • Barna skal få erfaring i å kommunisere med barn og voksne
 • Barna skal få bli kjent med ord og begreper i ulike situasjoner
 • Barna skal få møte bøker, eventyr og sanger som en del av sitt leke og læringsmiljø

Våre utviklingstiltak innen språk:

 • Ha gode kunnskaper om barns språkutvikling, språkbruk og kommunikasjon
 • Være gode språkmodeller, og skape et leke- og læringsmiljø der bøker, eventyr og sang er sentrale
 • Benytte ulike metoder for lesing med barn som for eksempel dialogisk lesing, bruk av lesestopp og fokusord

Våre utviklingsmål innen sosial-emosjonell kompetanse:

 • Barna skal utvikle sin sosiale kompetanse, gjennom samspill og interaksjon med andre.
 • Barna skal utvikle robusthet og være trygge og aktive i det sosiale fellesskapet.
 • Barna skal oppleve å være betydningsfulle i fellesskapet.

Våre utviklingstiltak innen sosial-emosjonell kompetanse:

 • Ha en autoritativ voksenstil, preget av en god balanse mellom krav og varme
 • Tilrettelegge, støtte og veilede i lek og voksenstyrte aktiviteter
 • Legge til rette for, og ivareta gode opplevelser for vennskap på tvers av avdeling, alder og kjønn

Fokusområder

Strektegning av barn på en talestol. Illustrasjon av medvirkning.

I Bikkjestykket barnehage jobber vi for et demokratisk miljø, hvor barnas stemme blir hørt og tatt hensyn til.

Dette arbeider vi med:

 • Legge til rette for gode samtaler med barna gjennom å lytte og aktiv
  tilstedeværelse.
 • Observere og være bevist på hva som fanger barnets interesse.
 • Tolke kroppsspråk og prøve å forstå barnas måte å uttrykke seg på i samsvar med alder og modenhet.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen:

Personalet bestreber seg på å komme barnas interesser i møte gjennom deltagelse, tilstedeværelse og observasjon. Det gis tid til å utforske, undre seg og prøve ut egne ideer.

Personalet skal lage gode arenaer for å oppmuntre barnet til å gi uttrykk for sin medvirkningen i hverdagen, uten at de overlates et ansvar de ikke er rustet til å ta. Det skal gis tid til å prøve ut egne ideer, undre seg og utforske gjennom deltagelse og med støtte av tilstedeværende voksne.

Omsorg er helt grunnleggende for at barna skal føle seg trygge, trives og oppleve tilhørighet i barnehagen. Personalet skal jobbe for at relasjonene er preget av omsorg ved å møte barna med varme, åpenhet og interesse. Omsorg skal prege relasjonene mellom barn og ansatte, men også mellom barn. Personalet skal derfor jobbe aktivt for å fremme barns omsorgsfulle handlinger ovenfor hverandre, slik at de erfarer å være både mottakere og givere av omsorg. Barnas fysiske behov for omsorg skal bli ivaretatt gjennom å legge til rette for tid og ro i hverdagssituasjoner som måltider, hvile og utvikling av selvstendighet i for eksempel påkledning.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen:

 • Legge til rette for en forutsigbar og trygg dagsrytme
 • Personalet skal være lydhøre og sensitive for barnas utrykk og behov for omsorg
 • Personalet skal sikre at alle barn føler seg trygge og trives i barnehagen
Strektegning av to barn som bygger tårn med klosser. Illustrasjon av lek og læring.

Ansatte skal anerkjenne lekens egenverdi og leken skal ha en sentral plass i barnehagen. Ansatte skal kontinuerlig vurdere sin rolle i leken, som deltagende, støttende, tilretteleggende og motiverende. Ansatte skal ha oversikt og inngående forståelse for gruppens og enkeltbarnets ulike utfordringer, styrker og behov for støtte i lek.

Det arbeides kontinuerlig for å tilpasse rommet og innhold i det pedagogiske arbeidet slik at det oppleves som meningsfylt og gir inspirasjon til, og rom for lek. Barnehagen skal være et læringsfelleskap der ansatte introduserer barna for nye situasjoner, temaer, fenomener, materialer etc. samtidig som vi er oppmerksomme på barnas egen undring og legger til rette for utvidelse og læring med utgangspunkt i barnas egne initiativ.

Barn skal oppleve glede, humor, spenning og engasjement i lek og læring- alene og sammen med andre. Grunnlaget for et godt barnehagemiljø ligger i grunnleggende arbeid med relasjonene og det sosiale miljøet på avdelingen.

Stektegning av tre barn som er ute på tur. Illustrasjon av danning, vennskap og fellesskap.

Vi i Bikkjestykket barnehage jobber hver dag for et inkluderende leke- og læringsmiljø, der alle barn blir sett, hørt, er deltagende og blir verdsatt for den de er. Vi vil gjennom tilstedeværelse og oppmerksomhet kunne fange opp å støtte barnas initiativ til samspill. På denne måten fremmer vi et trygt og godt felleskap for barna og gir de en betydningsfull hverdag. Vi jobber kontinuerlig med å legge til rette for et godt samspill mellom barn, barns lek, utvikling av vennskap og tilhørighet.

Strektegning av barn som snakker sammen og viser et ark med en bokstaven A. Illustrasjon av kommunikasjon og språk.

I Bikkjestykket barnehage mener vi at kommunikasjon handler om å skape en arena hvor man får uttrykke sine tanker, følelser og meninger på ulike måter.

Ved å kommunisere med barna utvikler de sin språkforståelse, sitt ordforråd og samspill. For å bidra til språklig utvikling og gode samspillserfaringer må den ansatte anerkjenne og verdsette barnets kommunikasjonsuttrykk, lytte og ta barnets perspektiv og være bevisst på seg selv som språklig rollemodell.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen:

 • Barnehagens fraser for et inkluderende lek- og læringsmiljø
 • Snakkepakka / eventyrkofferter
 • Utviklingsstøttene kommunikasjon
 • Bevisst bruk av barnelitteratur og sang, rim og regler
 • Inndeling i mindre grupper
 • Ulike metoder for høytlesning

I Bikkjestykket barnehage vil vi legge til rette for at barna blir utfordret i lek, aktiviteter og hverdagssituasjoner innenfor de syv fagområdene. Hensikten er å gi barnet nye erfaringer, kunnskaper og ferdigheter. På denne måten kan barnet utvikle seg, føle mestring, bli selvstendig og få en best mulig barnehagehverdag.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen:

 • Månedsoppsummeringer
 • Helhetlig tilnærming til alle fagområdene
 • Helhetlig forståelse av barns utvikling
 • Prosjektarbeid
Strektegning av en trapp med et barn og en voksen og et målflagg på toppen av trappa. Illustrasjon av progresjon.

I Bikkjestykket barnehage skal alle barna få oppleve mestringsfølelse hver dag, samtidig som de har noe å strekke seg etter. Personalet legger til rette for at barna kan fordype seg, gjenkjenne og utforske tidligere og nye aktiviteter og temaer. Samtidig vil de ansatte introdusere ulike perspektiver og tilrettelegge for nye opplevelser og erfaringer.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen:

 • Har kunnskap om barns utvikling og hvordan barn lærer
 • Bruker utviklingsstøttene kommunikasjon
Strektegning som strekfigur som bruker nettbrett for å utforske. Illustrasjon av digital praksis i barnehagen.

Teknologi er en naturlig del av hverdagen til barna i dag. Vi i Bikkjestykket barnehage ønsker å kunne gi barna en begynnende forståelse av digital dømmekraft og digital kompetanse for å kunne behandle og bearbeide informasjon.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen:

 • Bruke digitale verktøy som et verktøy som skaper og produserer istedenfor å underholde.
 • Ha en bevisst tilnærming i bruk av digitale verktøy og bruke det som et tillegg i pedagogiske opplegg.
 • Vi bruker Vigilo som arbeidsverktøy til planlegging og dokumentasjon til foresatte.
Strektegning av et barn som går over en bro med med voksne på hver side. Illustrasjon av overganger.

Når barna starter i barnehagen, jobber vi for å etablere en god relasjon med barn og foresatte ved å bli kjent gjennom en besøksdag i forkant av tilvenningen. Vi har gode rutiner for hvordan tilvenningen skal foregå slik at det blir en trygg overgang for barnet. Barnet har en primærkontakt i starten. Dette er en ansatt som har et spesielt ansvar for at barnet skal bli kjent i barnehagen.

Våre rutiner for en trygg og god start i barnehagen:

 • Besøksdag for nye barn i juni.
 • Personalets kunnskap om barns tilknytning ligger til grunn for hvordan tilvenningen gjennomføres.
 • Oppstartsamtaler når barna er nye i barnehagen.

Avdelingene samarbeider om å arrangere besøksdager i løpet av vårhalvåret før barna skal bytte avdeling. Det legges til rette for at barna får med seg en trygg og kjent voksen på disse besøksdagene. Målet er at barna skal bli kjent med det fysiske rommet, den nye barnegruppen og de ansatte på ny avdeling før de starter opp på høsten.

Våre rutiner for trygge og gode overganger innad i barnehagen:

 • Besøksdager på ny avdeling i en periode før overflytting sammen med en kjent voksen
 • Samtaler med barna slik at de kan forberede seg og stille spørsmål
 • Oppstartsamtaler september/oktober

Våre rutiner for trygge og gode overganger til skolen:

I Bikkjestykket barnehage har vi en egen aldersinndelt gruppe med skolestartere, som har egne aktiviteter gjennom hele året. For å sikre en trygg og god overgang til skolen samarbeider vi med skolene om besøksdager, og vi har samtaler med foresatte våren før skolestart.

Slik jobber vi for at alle får et inkluderende og likeverdig tilbud:

 • Dele opp i mindre lekegrupper
 • Aldersinndelte grupper
 • Kompetanseløft hos de ansatte
 • Tett samarbeid med eksterne instanser som Familieteamet, Knutepunkt Strømsø og Statsped.

I Bikkjestykket barnehage er vi opptatte av den daglige samtalen i leverings- og hentesituasjon, for å sammen kunne finne gode løsninger for barnet.

Slik jobber vi for å få til et godt samarbeid mellom hjem og barnehage:

 • Den daglige samtalen
 • Foreldresamtaler
 • FAU og SU møter
 • Vigilo
 • Brukerundersøkelse

Samarbeid med lokalmiljøet

Barnehagen samarbeider med en rekke virksomheter i lokalmiljøet. Noen gjennom hele året og noen som årlige tradisjoner.

 • Aktiv i Strømsåsen – Drafn IF
 • Kick-Off på Brannstasjonen
 • Blåtime med Strømsgodset IF
 • Strømsø bo- og servicesenter

Samarbeid med forebyggende tjenester

Barnehagene samarbeider med et sett med forebyggende tjenester (for eksempel PPT, Barnevernet, Helsestasjonen) som alle arbeider til barns beste. En viktig målsetning er å fange opp barn som trenger ekstra støtte, og sette inn riktig tiltak i samarbeid med forebyggende tjenester.

Samarbeid med andre fagmiljøer

Bikkjestykket barnehage jobber hele tiden for å være en lærende virksomhet og opplever at et tett samarbeid med andre fagmiljøer er med på å holde oss oppdaterte, orienterte og reflektert på egen praksis, fag og forskning.

 • Praksisbarnehage for studenter ved barnehagelærerstudiet ved USN
 • Lærervirksomhet for praktikanter ved barne- og ungdomsfaget
 • Lærervirksomhet for elever i faget «Innsats for andre» og arbeidsuker
 • Språkpraksis for Drammen voksenopplæring og NAV

Ved behov samarbeider barnehagen også med andre fagmiljøer som BUPA, Helse Sør-Øst og Kompetansesenteret som kan bistå og bidra til at barnehagen kan utvikle sin kunnskap og kvalitet.

Slik jobber vi med planlegging:

 • Møtevirksomhet som avdelingsmøter, personalmøter, pedagogisk ledermøter, barnehagelærermøte
 • Planleggingsdager
 • Ukeplaner, månedsplaner og årsplan
 • Fortløpende evaluering og endring av planer
 • Dette forutsetter observasjon av- og kjennskap til barnegruppen som et grunnlag for å skrive planene
 • Samarbeid med USN; Samskapingsverksteder, refleksjonsverksteder og veiledning

Slik jobber vi med vurdering:

 • Medarbeiderundersøkelser og utviklingssamtaler
 • Refleksjon og evaluering i personalgruppen gjennom året i forskjellige møtearenaer
 • Foreldresamtaler
 • Foreldreundersøkelse

Slik jobber vi med dokumentasjon:

 • Årsplan, månedsplan
 • Vigilo
 • Oppslag og presentasjon av prosjekter
 • Loggføring i enkeltsaker og i forbindelse med utviklingsprosjekter

Drammensbarnehagen

Barnehagene i Drammen drives i tråd med Barnehagelov og Rammeplan for barnehager, og bygger på et holdnings- og verdigrunnlag basert på respekt, tillit, fellesskapsfølelse og menneskeverd.

Gjennom kontinuerlig forbedringsarbeid jobber vi for å opprettholde høy kvalitet i arbeidet med barns oppvekst. Barnehagene har et godt og nært samarbeid med Universitetet i Sørøst Norge. Dette samarbeidet gir oss faglig påfyll og faglige utfordringer noe som er sunt for virksomheter i stadig utvikling og endring.
Vi har utarbeidet 4 verdier som er felles for alle Drammensbarnehagene. Disse verdiene setter retning for hvordan vi jobber med kvalitet i våre barnehager. Vi kaller verdiene for våre hjørneflagg, dette rammer inn vår virksomhet. Ut fra verdiene jobber hver barnehage med egne satsingsområder.

Vår visjon: 

Et godt sted å leve der vi heier og tar vare på hverandre

Våre verdier:

 • Leken er vår viktigste aktivitet
 • Barnets beste ligger alltid til grunn for vår praksis
 • Et inkluderende felleskap ligger til grunn for alt vi gjør
 • Et positivt menneskesyn ligger til grunn i alle relasjoner