Årsplan Dalegårdsveien barnehage

Denne årsplanen er godkjent av SU 14.06.2023

Planleggingsdager, feriestengt og aktiviteter gjennom året

 • Planleggingsdagene er barnehagen stengt.
 • Barnehagene i Drammen kommune er sommerstengt i uke 28 og 29, 2024.

Se oversikt

Våre satsninger

Vi sier hos oss; at LEKEN ER BARNETS ÅNDEDRETT. Lek er vårt viktigste satsingsområde.

I barnehageåret 2023/2024 fortsetter vi utviklingsarbeid i samarbeid med Universitetet i Sørøst-Norge som har fokus på inkluderende og trygt barnehagemiljø. Dette barnehageåret har vi fokus på at:

Hver enkelt ansatt sammen med barnet går på oppdagelsesferd i bøker. Gjennom dialogisk lesing, der barn og voksne utforsker sammen, ønsker vi å styrke relasjonen, skape undring, være sammen om noe hyggelig, samtidig som vi utvikler språket.

 • Språk.
 • Rom for lek og glede.
 • Mestring, utforsking, undring
 • Vi er opptatt at “alle skal med”, kjenne seg inkludert, og har rutiner for å avdekke utestenging og mobbing.
 • Fysisk aktivitet.

Felles for de ulike satsningsområdene:

 • Vi har mange ulike temaer i løpet av året. Disse er også basert på barnegruppas og enkeltbarns behov og interesser, temaene kan gå over lang tid og gi grunnlag for dybdelæring.
 • Vektlegger samtaler i hverdagssituasjonen.
 • Smågrupper.
 • Voksne er tett på barna i lek, undre seg sammen, la barna få tid til å komme med egne løsninger og svar.
 • Benytter anerkjennende kommunikasjon i samtale med barn og foreldre.

Våre utviklingsmål og utviklingstiltak

 • Personalet ser, hører og anerkjenner hvert barn hver dag slik at hvert barn opplever mestring, glede, fellesskap og medvirkning i barnehagen.
 • Alle ansatte tar ansvar for å gi tilbakemeldinger til kollegaer vedrørende dialog og kommunikasjon med barn.
 • Bruke anerkjennende kommunikasjon.
 • Være et møtested for glade, lekende og lærende barn og voksne.
 • Hvert enkelt barn oppfyller sitt fulle potensial og blir et trygt, aktivt og selvstendig menneske.  
 • Barna skal oppleve glede og mestring ved bruk av kroppen, inne og ute, og i naturen på tur.
 • "Lær med kroppen, det sitter i hodet".
 • Personalet reflekterer og vurderer systematisk egne relasjoner med barn og foreldre.
 • Personalet støtter barn i å utforske, utfordre, mestre og utvikle motoriske ferdigheter i variert aktivitet både ute og inne.

Fokusområder

Strektegning av barn på en talestol. Illustrasjon av medvirkning.

I barnehagen vår er det viktig at barna opplever medvirkning- og mestring for å utvikle en positiv selvoppfatning. Personalet bruker prinsippene for utviklingsstøttene kommunikasjon og følger barnets initiativ, fanger opp barnas interesser og behov, og tilrettelegger aktiviteter på bakgrunn av dette. Aktivitetene er ut ifra alder og modenhet hos barnet. Barnas innspill blir tatt med i utdypelse av temaer. Barna er med og vurderer det som er gjennomført.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen     

 •  Barn deltar i hverdagssysler og i overgangssituasjoner.
 •  Barn medvirker i konfliktløsning.
 •  Barn foretar enkle valg etter alder og modenhet.
 • Barn deltar i laging av egen bursdagskrone.
 • Personalet er fleksible og tilpasser temaer og fokus etter barnas interesser.

Dalegårdsveien barnehage vil fra første dag barnet er i barnehagen møte det med voksne som tar barnet på alvor og som trår varsomt frem slik at barnet opplever å bli sett og får bekreftelser på sine følelser. Dette gjelder liten som stor. Alle barn skal føle trygghet og ha en god lekevenn i gruppa samtidig som man støtter dem slik at de vet de kan uttrykke behov til omgivelsene - voksne og barn.

Omsorg for oss er forutsigbarhet med struktur på dagen, kunne tilby et fang å sitte på når noen måtte trenge det, være nysgjerrig sammen og skape rom for læring og gode opplevelser.

 Vi skal også aktivt legge til rette for omsorgsfulle relasjoner mellom barna og personalet, og mellom barna, som grunnlag for trivsel, glede og mestring.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen  

 • Ivareta barnas behov for fysisk omsorg. Dette inkluderer også ro og hvile. 
 • Personalet skal møte alle barn med åpenhet, varme og interesse, og vise omsorg for hvert enkelt barn. 
 • Personalet skal støtte og oppmuntre barna til å vise omsorg for de andre, og til selv å kunne ta imot omsorg. 
 • Personalet skal bidra til at barna kan utvikle tillit til seg selv og andre. 
 • Være sammen programmet - lære barn og ta hensyn til seg selv og andre ved å sette grenser for seg selv.  Samtidig vil den voksne støtte og ordsette situasjonen. 
 • Vi setter ord på og forsterker positiv adferd, opplevelser, vennskap og fellesskap. 
 • Vi er til stede, veileder og ordsetter barnas handlinger i lek og samspill. 
 • Personalet reflekterer og drøfter egen voksenrolle og skaper utvikling hos hverandre gjennom tilbakemeldinger. 
 • Personalet observerer og drøfter enkeltbarnet og barnegruppa og enes om felles mål og tiltak på avdelingen. 
 • Skape forutsigbarhet for barnet gjennom fast dagsrytme. 
 • Benytter materiell og samtaletemaer fra psykologisk førstehjelp. 
Strektegning av to barn som bygger tårn med klosser. Illustrasjon av lek og læring.

Dalegårdsveien barnehage ønsker å legge til rette for varierte lekaktiviteter inne og ute som inspirerer til et aktivt og lekende barn. Vi har lekemateriell tilgjengelig slik at de største barna kan velge selv, og vi legger til rette for variasjoner i gruppestørrelser slik at barna får ulike arenaer å opptre på. Leken i seg selv har en egenverd og lekens egenverdi skal anerkjennes, leken gir også utvikling av sosial kompetanse i vår barnehage. Vi ser verdien av aktive voksne sammen med barna og vil være støttespillere i leken slik at barna kan få gode erfaringer og opplevelser. I samspillet barn- voksen kan barnets selvbilde styrkes ved at det får opplevelse av å bli sett og anerkjent. Ved å være nysgjerrige sammen kan vi lære å forstå mer av oss selv, hverandre og av verden rundt oss. Leken er den beste læringsarenaen for våre barn.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen  

 • Benytter materialet fra «Være sammen», bøker, bilder for å styrke barnets identitet; autoritativ voksenrolle. 
 •  Dele barna i smågrupper i leken. 
 • Personalet bidrar til at barna får felles erfaringer som grunnlag for lek, og legget il rette for utvikling av leketemaer. 
 • Personalet veileder barna i leken. 
 • Personalet tar initiativ til lek, og bidrar aktivt til at alle kommer inn i lek. 
 • Personalet er oppmerksomme på barnas roller i leken og bidrar til at alle barn opplever utvikling og variasjon i lek og aktivitet. 
 • Utelek hver dag. 
 • Delta i regionalt kompetanseutviklingsprogram med fokus på å styrke personalets evne til å utvikle et trygt og inkluderende barnehagemiljø for alle barn.
Stektegning av tre barn som er ute på tur. Illustrasjon av danning, vennskap og fellesskap.

Vi benytter materiellet til “Være sammen” og dette danner vi vennskap og fellesskap rundt. Alle barn skal oppleve glede og fellesskap i leken. Gjennom lek og fellesskap vil barna lære å ta sitt eget og andres perspektiv for å utvikle kritisk tenkning og etisk vurderingsevne. Skape tilhørighet til vår barnehage gjennom samarbeid på tvers av avdelingene. Motvirke utenforskap gjennom å skape tilhørighet til barnehage for barn og foresatte.  

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen  

 • Vennskapsuka.
 • Gi barna felles opplevelser.
 • Støtte barn i felleskap og vennskap.
 • Smågrupper.
 • Personalet er gode rollemodeller for kommunikasjon og samspill.
 • Voksne anerkjenner og løfter opp positive sosiale handlinger hos barnet som bidrar til vennskap.
 • Vi passer på at alle tar og får tur.
Strektegning av barn som snakker sammen og viser et ark med en bokstaven A. Illustrasjon av kommunikasjon og språk.

Barna i barnehagen skal oppleve utvikling, glede og mestring i kommunikasjon med andre barn og voksne. Dette ønsker vi å gjøre gjennom det store mangfoldet av kommunikasjonsformer. Det er viktig for alle barn uavhengig av språklige, (verbale og nonverbale) ferdigheter at de opplever å bli hørt og forstått, og gjennom det erfare å kunne påvirke sine omgivelser og få dekket sine behov. Dette danner grunnlaget for å tilegne seg, bruke og utvikle språkferdigheter som gjør det mulig for det enkelte barnet å utvikle sitt fulle potensiale, her og-nå, i videre utdanningsløp og i livet.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen  

 • Vi leser, forteller og ordsetter barnas og egne handlinger. 
 •  Vi utnytter rutinesituasjoner til samtale og begrepstrening. 
 • Har fokus på barns medvirkning, samtalen og undring når vi leser. (Dialogisk lesning) 
 • Lytter til og er oppmerksomme på barnets ord og uttrykk, og anerkjenner og støtter barn som strever med å gjøre seg forstått. 
 • Gjennomfører alderstilpassede klubber med fokus på språk og lek. Vi ser leken som en god arena for god språkutvikling. 
 • Barnehagen samarbeider med hjemmet i forhold til barnets språkutvikling. 
 • Vi benytter Polylino; et flerspråklig lese- og lydbokverktøy. 
 • Er bevisst på egen språkbruk, bruker presise begreper, bruker et variert språk. 
 • Bruker konkreter, aktiviteter og opplevelser ved innarbeidelse av begreper. 
 • Kartlegger barns begrepsforståelse ved behov. 
 • Vi benytter ressursveiledere i språk for egen læring. 
 • Vi benytter alternativ supplerende kommunikasjon (ASK) samt bildekommunikasjon.

I barnehagen vår kommer fagområdene våre til syne gjennom hverdagsaktivitetene våre. Det er barnas og den voksnes fokus som bestemmer hvilket fagområde som fremkommer.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen:

 • Utvikle barnas evne til fantasi, kreativ tenkning og skaperglede gjennom å benytte ulike verktøy. 
 • Personalet undrer seg sammen med barna og stiller åpne spørsmål gjennom hele barnehagedagen. 
 •  Vi anerkjenner og respekterer hvert enkelt barn og deres bakgrunn.  
 • Bruker ansatte som ressurser i forhold til deres interesser. 
 • Vi formidler gode holdninger og kunnskap i forhold til sunt kosthold og helse. 
 • Har fokus på miljø og miljøvern sammen med barna. 
 • Bruker naturen og lærer om bærekraftig utvikling. 
Strektegning av en trapp med et barn og en voksen og et målflagg på toppen av trappa. Illustrasjon av progresjon.

Vi jobber for at alle barn skal få kjenne mestringsfølelse ut ifra sitt utviklingsnivå og potensiale.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen  

 • Tilpasset opplegg og aktiviteter i henhold til utviklingstrinn.
 • Aldersgrupper på tvers av avdelinger for å være sammen med de på egen alder.
 • Lekegrupper.
 • Personalet fokuserer på mestring og utvikling hos den enkelte barn.
 • Personalet støtter barnet i å prøve og feile, og i å lære å lære.
 • Barnehagen organiserer aktiviteter slik at alle barn har positive opplevelser.
 • Spesifikke aktiviteter planlegges til aldersgrupper ut ifra modenhet for å skape forventninger og glede.
Strektegning som strekfigur som bruker nettbrett for å utforske. Illustrasjon av digital praksis i barnehagen.

Digitale verktøy er et av redskapene vi bruker i barnas lek og læring.

Personalet er bevisste på bruk av skjermtid.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen  

 • Vi skaper og utforsker sammen med barna ved bruk av Book-creator.
 • Barna tar bilder med I-PAD.
 • Vi bruker spill og apper i læringssituasjoner.
 • Vi utarbeider skriftlige rutiner for billedtaking, deling på nett m.m.
 • Spør barn og voksne om vi får lov til å ta bilder.
 • Vi bruker Fun table.
 • Personalet reflekterer rundt bruken av de digitale verktøyene i forhold til barnets alder og modenhet.
Strektegning av et barn som går over en bro med med voksne på hver side. Illustrasjon av overganger.

Våre rutiner for en trygg og god start i barnehagen: 

 • I barnehagen er det viktig at barn og foresatte opplever en trygg og god overgang fra hjem til barnehage. Barna skal bli trygge og følges tett i starten slik at de kan utvikle seg og får ett godt forhold til barnehagen. Barnehagen kontakter foresatte for å avtale oppstart. Familiens forventninger og tanker om tilvenningsperioden avklares.  
 • Tilpasser tilvenningsplanen individuelt til barnets og familiens behov ved oppstart. 
 • Kun kort besøk med kjent voksen til stede de første dagene. Foresatte forlater barnet i korte perioder til å begynne med og det kan være behov for korte dager Barnehagepersonalet skal oppleve at barnet er så trygt at det lar seg trøste av, leker, spiser og sover normalt før vi anser at tilvenningen er over.  
 • Har besøksdag før oppstart for barn og foresatte 
 • Primærkontakt i tilvenningsperioden. 
 •  Vurderer barnets tilpasning til barnehagen sammen med foresatte og tilpasser lengden på tilvenningen etter dette. 
 • Gjennomfører oppstartsamtale med fokus på å bli kjent med barnet og foresatte. 
 • Kartlegger behov for ekstra oppfølging/samtale før oppstart etter ønske fra foresatte. 

Våre rutiner for trygge og gode overganger innad i barnehagen: ​

 • Forberedelsessamtale med foresatte- før overgang.
 • Barna besøker ny avdeling, i begynnelsen sammen med en voksen fra sin avdeling.
 • Utveksling av informasjon om barnets behov mellom ansatte på gammel og ny avdeling.
 • Gjennomfører foreldresamtaler raskt etter oppstart.
 • Personal fra "gammel" og "ny" avdeling deltar på overgangssamtale med foresatte dersom behov.
 • Forbereder tilvenningsfasen i god tid dersom mulig.

Slik samarbeider vi for at barna får en trygg og god overgang til skolen: 

 • Se og hør-gruppen fokuserer på skoleforberedende aktiviteter (5åringene).
 • Besøk på skolen, våren (skolene i nærmiljøet).
 • Trener på skoleveien (trafikk).
 • Sosial kompetanse (få venner).
 • Tverrfaglig samarbeid mellom barnehagen og nærskolene i forbindelse med skolestart.
 • Utelek/eventuelt ekstra turer- tilrettelagt for 5 årsgruppe. Fokus på regelleker.
 • Trene på selvstendighetsferdigheter, ta beskjeder, fokus på oppgaver, få ekstra ansvar.
 • Følger plan for overgang barnehage-skole.
 • Gjennomføre foreldresamtale og oversender skjemaer til skolen innen 1.mai.
 • Har overgangssamtaler med skole/ppt/foresatte for barn med spesielle behov eller etter spesielle ønsker.

Slik jobber vi for at alle får et inkluderende og likeverdig tilbud: 

Dalegårdsveien barnehage har pedagoger som gjennom det daglige arbeidet i barnegruppa blir kjent med barna og kan fange opp om det er noen som trenger ekstra støtte. Vi vektlegger at alle barn uavhengig funksjonsnivå skal oppleve tilhørighet og være inkludert i barnegruppen.

Gjennom tett samarbeid med foresatte kan man henvende seg til aktuelle instanser utenfor barnehagen. Vi samarbeider med helsestasjonene, pedagogisk psykologisk tjenester(ppt), barnevernet, BUP(barne- og ungdomspsykiatri), familiehjelpen.

Slik jobber vi for å få til et godt samarbeid mellom hjem og barnehage:

 • Daglig møte ved henting og levering som gir mulighet for viktig informasjon vedrørende dagen.
 • Foreldresamtaler i form av personlig oppmøte eller via telefon/teamsmøte. Samtalen skal konkludere med mål for kommende periode.
 • Bruker tolk ved behov.
 • Drøfter barnehagens samfunnsmandat og verdigrunnlag i SU i løpet av året.
 • FAU og SU.
 • Foreldremøter med informasjon og eventuelt medvirkning fra samarbeidspartnere i bydelen.
 • Barnehagen og SU motiverer til at foreldre svarer på brukerundersøkelsen.
 • Gjennomfører og informerer om tiltak drøftet i SU etter brukerundersøkelsen.

Samarbeid med lokalmiljøet:

 • Besøke brannstasjonen med 5 åringene.
 • Vi samarbeider med skoler, frivillighet,” Aktiv på Åssia” og andre i bydelen.
 • Grupper av barn besøker biblioteket i Drammen.
 • Kirkens bymisjon - frivilligheten.
 • Promoterer aktuelle tilbud vedrørende aktiviteter for barn og unge(eks.all-idrett) i bydelen gjennom deling av informasjon som oppslag i barnehagen.

Samarbeid med forebyggende tjenester: 

Barnehagene samarbeider med et sett med forebyggende tjenester (for eksempel PPT, Barnevernet, Helsestasjonen, heriblant fysioterapi- og logopedtjeneste) som alle arbeider til barns beste. En viktig målsetning er å fange opp barn og familier som trenger ekstra støtte, og sette inn riktig tiltak i samarbeid med forebyggende tjenester. I nært samarbeid med foresatte foreslår og formidler barnehagen kontakt til ulike lavterskeltilbud som rask psykisk helsehjelp, helsefremmendetjenester 0-100, tjenestetilbud knyttet til knutepunktene, samt foreldreveiledningsprogram, der dette kan være aktuelt. Barnehagen deltar på rutinemessige drøftingsmøter med pedagogisk psykologisk tjeneste. (Ppt) og på tverrfaglige møter med barnevern- PPT-familiehjelpen –barnehagene i Kjøsterud distrikt. (Arena 3 og 4).

Samarbeid med andre fagmiljø:

 • Barnehagen samarbeider med nærliggende skoler, gjennom besøk til skoler og bruk av uteområder Aronsløkka, Åssiden og Kjøsterud skoler.
 • Besøk og aktivitet fra elever på barne- og ungdomsskoler i bydelen etter avtale når aktuelt
 • Deltakelse i barnehagebasert kompetansebyggingsprogram-prosjekt 2021 i samarbeid med høyskole, universitet og nettverk med andre kommunale barnehager.

Samarbeid med lokalmiljøet

 • Besøke brannstasjonen med 5 åringene.
 • Vi samarbeider med skoler, frivillighet,” Aktiv på Åssia” og andre i bydelen.
 • Grupper av barn besøker biblioteket i Drammen.
 • Kirkens bymisjon - frivilligheten.
 • Promoterer aktuelle tilbud vedrørende aktiviteter for barn og unge(eks.all-idrett) i bydelen gjennom deling av informasjon som oppslag i barnehagen.

Samarbeid med forebyggende tjenester

Barnehagene samarbeider med et sett med forebyggende tjenester (for eksempel PPT, Barnevernet, Helsestasjonen, heriblant fysioterapi- og logopedtjeneste) som alle arbeider til barns beste. En viktig målsetning er å fange opp barn og familier som trenger ekstra støtte, og sette inn riktig tiltak i samarbeid med forebyggende tjenester. I nært samarbeid med foresatte foreslår og formidler barnehagen kontakt til ulike lavterskeltilbud som rask psykisk helsehjelp, helsefremmendetjenester 0-100, tjenestetilbud knyttet til knutepunktene, samt foreldreveiledningsprogram, der dette kan være aktuelt. Barnehagen deltar på rutinemessige drøftingsmøter med pedagogisk psykologisk tjeneste. (Ppt) og på tverrfaglige møter med barnevern- PPT-familiehjelpen –barnehagene i Kjøsterud distrikt. (Arena 3 og 4). 

Samarbeid med andre fagmiljø

 • Barnehagen samarbeider med nærliggende skoler, gjennom besøk til skoler og bruk av uteområder Aronsløkka, Åssiden og Kjøsterud skoler.
 • Besøk og aktivitet fra elever på barne- og ungdomsskoler i bydelen etter avtale når aktuelt.
 • Deltakelse i barnehagebasert kompetansebyggingsprogram-prosjekt 2021 i samarbeid med høyskole, universitet og nettverk med andre kommunale barnehager.

Slik jobber vi med planlegging:

 • Vi vurderer, planlegger og evaluerer aktivitetene våre.
 • Bruker tidligere refleksjoner for å videreutvikle planer.
 • Bred medvirkning i planarbeid på avdeling og i hele personalgruppa.
 • Jevnlige pedagogiske ledermøter.

Slik jobber vi med vurdering:

Vi jobber med å være i kontinuerlig utvikling ved å: vurdere, planlegge, gjennomføre, øve og reflektere. Vi planlegger på bakgrunn av refleksjon fra tidligere aktiviteter, gjennomføring og vurdering.

 • Evaluerer måloppnåelse og gjennomføring av aktiviteter på avdelingsmøter månedlig.
 • Deler ut evalueringsskjema til alle ansatte etter gjennomføring av fellesaktiviteter og møter.
 • Bruker refleksjonsoppgaver ved jobbing av rammeplanen.
 • Refleksjons/veiledningsgrupper.
 • Felles refleksjon over praksis på personalmøter og plandager.
 • Evaluerer egen praksis ut ifra rammeplanens beskrivelser.
 • Lære gjennom samarbeid/deling og tilbakemeldinger til hverandre.
 • Deltar på kompetanseutvikling.
 • Deltar i regional kompetanseutvikling i samarbeid med USN (Universitetet i Sør Norge)

Slik jobber vi med dokumentasjon:

Vi jobber med dokumentasjon for å synliggjøre barns læring og opplevelser i barnehagedagen. Dokumentasjon brukes også for å reflektere over egen praksis.

 • Utarbeider og benytter barnemappene "Min læringsreise" med dokumentasjon av barnets utvikling på områdene: språk, motorikk og sosial kompetanse. 
 • Kartlegger gjennom Sats/tras/Alle med. 
 • Veggdokumentasjon. 
 • Benytter nettbrett og vigilo til dokumentasjon. 

Drammensbarnehagen

Barnehagene i Drammen drives i tråd med Barnehagelov og Rammeplan for barnehager, og bygger på et holdnings- og verdigrunnlag basert på respekt, tillit, fellesskapsfølelse og menneskeverd.

Gjennom kontinuerlig forbedringsarbeid jobber vi for å opprettholde høy kvalitet i arbeidet med barns oppvekst. Barnehagene har et godt og nært samarbeid med Universitetet i Sørøst Norge. Dette samarbeidet gir oss faglig påfyll og faglige utfordringer noe som er sunt for virksomheter i stadig utvikling og endring.
Vi har utarbeidet 4 verdier som er felles for alle Drammensbarnehagene. Disse verdiene setter retning for hvordan vi jobber med kvalitet i våre barnehager. Vi kaller verdiene for våre hjørneflagg, dette rammer inn vår virksomhet. Ut fra verdiene jobber hver barnehage med egne satsingsområder.

Vår visjon: 

Et godt sted å leve der vi heier og tar vare på hverandre

Våre verdier:

 • Leken er vår viktigste aktivitet
 • Barnets beste ligger alltid til grunn for vår praksis
 • Et inkluderende felleskap ligger til grunn for alt vi gjør
 • Et positivt menneskesyn ligger til grunn i alle relasjoner