Årsplan Danvik barnehage

Denne årsplanen er godkjent i SU: 23.06.2023

Planleggingsdager, feriestengt og aktiviteter gjennom året

 • Planleggingsdagene er barnehagen stengt.
 • Barnehagene i Drammen kommune er sommerstengt i uke 28 og 29, 2024.

Se oversikt

Våre satsninger

Kjøkkenhage året rundt:

Ved å forankre arbeidet med kjøkkenhagen i årsplanen, vil vi sikre at dette blir en enda større del av arbeidsmetoden i det pedagogiske arbeidet vårt. Arbeidet med kjøkkenhagen er spesielt nært knyttet opp mot rammeplanens fagområde natur, miljø og teknologi, men alle fagområdene skal trekkes inn og vises i arbeidet med kjøkkenhagen. Vi har et eget årshjul for aktiviteter knyttet til kjøkkenhagen, der hver avdeling velger hva de vil jobbe med gjennom året.

Kompetanseløftet "Være Sammen:"

Alle barn som kommer til Danvik barnehage skal bli møtt av voksne med en autoritativ voksenstil, de er varme og grensesettende. Gjennom hverdagsaktiviteter og lek er de voksne tilstede, og hjelper og støtter barna i de ulike utfordringene de møter. I samspill og lek trenger barn støtte når det oppstår vanskelige samspillsmønstre barn i mellom eller støtte til enkeltbarn som trenger hjelp med selvregulering eller til å komme inn i leken. Vi skal jobbe videre med "Være sammen" dette barnehageåret og innlemme nye ansatte i teori og arbeidsmåter.

"Grønne tanker - glade barn:"

Dette er en del av "psykologisk førstehjelp" som er et norskutviklet selvhjelpsmateriell rettet mot barn og ungdom. Det kan brukes som metode for planlagte aktiviteter og som refleksjon, forståelse og bearbeidelse med utgangspunkt i hverdagshendelser. I tillegg kan det være til hjelp for barn som er redde og engstelige og som er hemmet av dette. Alle ansatte i Danvik barnehage skal i år sette seg inn i metoden og bruke det daglig i samtaler med barn rundt følelser.

Våre utviklingsmål:

 • Alle ansatte skal bruke kjøkkenhagen i sitt pedagogiske arbeid.
 • Alle nyansatte får kjennskap til "Være sammen", teori og arbeidsmåter.
 • Alle ansatte får tilbud om veiledning.
 • Alle ansatte bruker "Grønne tanker" som metode i samtale med barn om følelser.

Våre utviklingstiltak:

 • Kjøkkenhagekurs
 • Sikre felles forståelse og kunnskap i personalgruppa gjennom implementering av teori og ved å bruke eksterne og interne forelesere på personalmøter.
 • Kollegaveiledning
 • Samarbeid og delingskultur mellom avdelingene

Fokusområder

Strektegning av barn på en talestol. Illustrasjon av medvirkning.

For å sikre barns medvirkning har vi stort fokus på relasjon barn voksne. Gjennom å observere, være nær, se og lytte klarer vi å respondere på barns ulike uttrykk. Dette er en viktig del av medvirkning for oss og en forutsetning for barnas innflytelse på egen hverdag i barnehagen. Når barna blir større, er samtale og samarbeid på individ- eller gruppenivå også en viktig arena for å få frem deres ønsker og for at de skal ha medvirkning på det som skjer i barnehagen. Vi tenker at medvirkning er en forutsetning for trivsel, og derfor er vi opptatt av medvirkning som redskap og målestokk for kvaliteten i Danvik barnehage.

I Danvik barnehage jobber vi med omsorg ved at alle barn blir sett og inkludert, slik at de lærer og utvikler seg ut ifra egne forutsetninger. Omsorg er nært knyttet til trygghet. Varme, tilstedeværende voksne skal skape gode relasjoner og sette grenser ved å vise engasjement og innlevelse i barnas følelser. I de pedagogiske prosessene er det viktig at alle barn blir inkludert uansett adferds- og uttrykksformer. Omsorg skal prege alle situasjoner og komme til utrykk når barn leker og lærer, i stell, måltider og påkledning. Omsorg er en viktig forutsetning for barns utvikling, læring og danning. I Danvik barnehage legger vi til rette for varierte aktiviteter, oppgaver og utfordringer rettet til det ulike barns alder og utviklingsnivå. Vi skal være lydhøre, vise nærhet, innlevelse og evne og vilje til samspill. Vi skal være gode rollemodeller, møte barn med empati, medmenneskelighet, glede, humor og omtanke. Gjennom god lek utvikler barna erfaringer med likheter og forskjeller, og hvordan ha respekt for hverandre. God lek forebygger mobbing og utestengelse. Vi kan forebygge mobbing ved at de voksne er tilstede der barna er, og følger med på deres kommunikasjon, kroppsspråk og handlinger. Vi har nulltoleranse på mobbing i Danvik barnehage. Gjennom samtaler med barn og foreldre om barnets trivsel, vil vi sammen kunne forebygge og stoppe negative samhandlingsmønstre. 

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen

 • Grønne og Røde tanker (Psykologisk førstehjelp)
 • "Være Sammen" - Voksen-Barn relasjon, autoritative voksne
 • Relasjonskartlegging
 • Smågrupper
 • Helhetlig plan for sosial og emosjonell kompetanse
Strektegning av to barn som bygger tårn med klosser. Illustrasjon av lek og læring.

I Danvik barnehage anerkjenner vi lekens egenverdi. For oss betyr det at leken er drevet av barnas indre motivasjon og satt i gang og styrt av barnet selv. Det er lek som fortas for sin egen skyld. Vi observerer, analyserer og støtter og ved deltakelse er det på barnas premisser.

I tillegg jobber vi med lek som et redskap for å nå mål i forhold til barns utvikling og læring og for sosial og språklig samhandling. Det er lek igangsatt av voksne hvor vi tilrettelegger og organiserer i lekegrupper. Vi har et eller flere mål, vi skal inspirere til variasjon og sikre et inkluderende miljø.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen:

 • Sikre leken en sentral plass i barnehagen ved å organisere omgivelsene slik at det inspirerer til variert lek
 • Gi leken gode vilkår, verne om leken
 • Observasjon, støtte og deltakelse.
 • Smågrupper
Stektegning av tre barn som er ute på tur. Illustrasjon av danning, vennskap og fellesskap.

Danning handler om en helhetlig utvikling av individet gjennom hele livet. Danning skal sette barnet i stand til å tenke selv, søke kunnskap og gjøre gode valg. Barnet skal utvikle sin evne til å reflektere over egne handlinger og væremåte.

I Danvik barnehage jobber vi med å utvikle barnets generelle sosiale kompetanse, herunder empati, evne til samarbeid, selvstendighet, holdninger til fellesskapet og toleranse. De voksne skal "så frø", ved å gi barnet god selvfølelse. Gjennom denne kan det lære å forstå seg selv og andre. Barnet utvikler da en følelse av at de er viktige for fellesskapet, men at man også skal respektere andres ulike behov, meninger og perspektiver. Ved å lære seg disse sosiale spillereglene, kan barnet blomstre i positive samspill med andre barn og voksne.

Barnehagens normer, verdier og kommunikasjon vil være avgjørende i danningsprosessen.

I Danvik barnehage jobber vi for at alle barn skal møtes og forstås ut fra egne forutsetninger, erfaringer, ønsker og behov. De voksne skal veilede barnet til å finne sin plass i lek og hverdagssituasjoner. Vår jobb er å se barna som individer med tanker, følelser og intensjoner, som forsøker å skape mening i den sosiale verden de er en del av.

Vi har fokus på at alle familier og mennesker er forskjellige. Det finnes like mange familieformer som det det finnes barn og ansatte i barnehagen. Gjennom temaene i august «hei, her er jeg!» og i september «God dag, hvem er du?» jobber vi aktivt med å bli kjent med hvert enkelt barn og barnets familie. Her snakker vi om forskjellige former for familie og at alle typer familier er like normale og at alle er like mye verdt. Eks; mamma og pappa, pappa og pappa, mamma og mamma, bare pappa eller bare mamma, osv

I rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver, sies det at å utvikle sosial kompetanse er selve grunnmuren i livet, der barna lærer seg ferdigheter ved å samhandle med andre mennesker. Gjennom samspill utvikler barna empati, selvhevdelse og selvkontroll. Der de kan se andre, men samtidig stå opp for seg selv i situasjoner de synes er vanskelig.

I Danvik barnehage jobber vi for at alle barn erfarer å være betydningsfulle for fellesskapet. Vi har mange fellesarrangementer i løpet av året der vi gir barna gode opplevelser, som de sammen kan bygge vennskap og fellesskap videre på. Vi er opptatt av at alle barn skal ha noen å være sammen med. Vi jobber for å gjøre barn attraktive for hverandre ved å trekke fram enkeltbarns kompetanse, og vi skjermer god lek der vennskap oppstår.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen:

 • Tilstedeværende voksne som kan filosofere sammen med barna; undre oss og stille åpne spørsmål.
 • Mange fellesarrangement i løpet av året, hvor barna får gode, felles opplevelser.
 • "Være sammen" - varme og tilstedeværende voksne.
Strektegning av barn som snakker sammen og viser et ark med en bokstaven A. Illustrasjon av kommunikasjon og språk.

Språk og kommunikasjon handler om å kunne dele tanker, opplevelser og ønsker med andre. Denne kompetansen er avgjørende for å kunne forstå våre omgivelser og å bli forstått selv. Vi som jobber i Danvik barnehage skal hjelpe barna med å kommunisere egne følelser og tanker, uttrykke egne ønsker og behov og å tolke andres følelser, ønsker og intensjoner. Gjennom arbeidet vårt skal vi sikre et rikt og variert språkmiljø for alle barn i barnehagen vår, uavhengig av alder og utviklingsnivå. Vi jobber kontinuerlig med kompetanseheving, slik at vi er i best mulig stand til å identifisere språk- og kommunikasjonsvansker hos barn. Dette gjør at vi tidligst mulig kan sette inn riktig tiltak.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen:

 • Kartlegging, planlegging og evaluering
 • Kompetanseheving - Språkløyper
 • Ulike typer organisering med fokus på smågrupper.
 • Fokus på relasjon og voksenrolle
 • Kommunikasjon, språk og tekst
 • Kunst, kultur og kreativitet
 • Etikk, religion og filosofi
 • Nærmiljø og samfunn
 • Kropp, bevegelse, mat og helse
 • Natur, miljø og teknologi
 • Antall, rom og form

Flere fagområder vil ofte være representert samtidig i det pedagogiske arbeidet, i hverdagsaktiviteter og turer i nærmiljøet. Alle fagområdene vil til sammen gjennomsyre barnas hverdag og lek.

I Danvik barnehage vil fagområdene synliggjøres i vårt temaarbeid gjennom året, årshjul og månedsplaner. Våre fellesarrangement gjennom hele året er også viktige læringsarenaer, der fagområdene skal komme tydelig frem.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen:

 • Smågrupper, der fagområder tilpasses alder og nivå
 • Vi følger opp barnas initiativ i samtaler og lek, for å hjelpe dem å reflektere rundt et tema og kunne videreutvikle leken sin
 • Vi lager pedagogiske opplegg rundt fagområdene som gir barna gode opplevelser, utfordringer, glede og læring
 • "Kjøkkenhage året rundt" som barna får ta del i gjennom de ulike årstidene.
Strektegning av en trapp med et barn og en voksen og et målflagg på toppen av trappa. Illustrasjon av progresjon.

I Danvik barnehage ønsker vi at alle barn skal oppleve mestring, utvikling og læring ut ifra sine forutsetninger. Alle barn er ulike når det gjelder modenhet og interesser. Derfor møter vi barna “der de er” og gir de utfordringer tilpasset hver enkelt.

Vi arbeider for å oppdage og følge opp det barna er opptatt av og interessert i. Dette bygger vi videre på for å gi barna varierte erfaringer og opplevelser. I aldersdelte klubber jobber vi systematisk gjennom alle områder førskolebarna skal ha kjennskap til før skolestart. Barnehagen skal legge til rette for at de eldste barna har med seg erfaringer, kunnskaper og ferdigheter "i ryggsekken", som gir de et godt grunnlag og motivasjon for å begynne på skolen. Vi jobber for at alle barn skal møte skolen med nysgjerrighet og tro på egne evner.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen:

 • Tilrettelegge for variert lek både ute og inne.
 • Oppdage, følge opp og bygge videre på det barna er opptatt av og interessert i.
 • Aldersinndelte klubber der det er progresjon i innholdet

Førskoleklubben

Mål for klubben er: Vennskap, lek og læring sammen med jevnaldrende. Det legges vekt på å være en skoleforberedeende gruppe og vi finner på mye spennende og gøy.

Vi øver også på:

 • Mestre å ta imot beskjeder.
 • Gjøre beskjeden om til en aktiv handling.
 • Utføre handlingen.
 • Turtaging, kunne vente på tur, gi tur og ta tur.
 • Kunne holde fokus.
 • Sette ord på egne og andres følelser i det sosiale samspillet.
 • Øve fin- og grovmotoriske ferdigheter gjennom lek og bevegelse.
 • Lære hvordan du kan være en god venn.

Vi snakker også om at kroppen min er min, hvem har lov til gjøre hva med min kropp? Det er viktig at barna lærer å si NEI, om det skulle være en situasjon som barnet ikke vil være med på.

Strektegning som strekfigur som bruker nettbrett for å utforske. Illustrasjon av digital praksis i barnehagen.

Dagens barn vokser opp i en digital verden og den verdenen skal gjenspeiles i barnehagen. I Danvik barnehage har vi mange ulike digitale verktøy som iPader, projektorer, digitale mikroskop, blue bot roboter og ulike læringsspill. Digitale verktøy brukes med omhu som en naturlig del av barnehagens pedagogiske arbeid og læringsprosesser, og ikke som ett mål i seg selv. Personalet utøver digital dømmekraft som regulerer innhold, mengde og praksis, og skal være med å lære barna en begynnende etisk forståelse knyttet til digitale medier.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen:

 • Lære barna en begynnende digital dømmekraft
 • Bruke digitale verktøy i det pedagogiske arbeidet, ikke som et mål i seg selv
 • Personalet skal utforske og bruke digitale verktøy sammen med barna
Strektegning av et barn som går over en bro med med voksne på hver side. Illustrasjon av overganger.

Foreldre til nye barn skal oppleve at Danvik barnehage er et godt sted å være for deres barn. Vi er opptatt av å tilpasse tilvenningen til det enkelte barns og families behov. Barn og foreldre skal bli møtt av personale som er gode på å bygge relasjoner og skape trygghet i tilvenningsperioden. Foreldrene er de som kjenner barnet best, så et godt hjem -barnehagesamarbeid er viktig for å skape en trygg og god tilvenning for barnet.

Våre rutiner for en trygg og god start i barnehagen:

 • Primærkontakt som har tilvenning med barnet.
 • Individuell tilvenningstid etter behov, minimum 3 dager.
 • Skjerming av de yngste barna i tilvenningstiden.
 • Oppstartsamtale

Overganger i denne sammenhengen vil si bytte av avdeling. Eksempel fra småbarns- til storbarnsavdeling. Hos oss legger vi vekt på trygghet og individuelle behov. Barn er ulike, noen trenger mer tid på å bli trygg enn andre. Vi bruker derfor ulik tid på tilvenningen. Vi har som målsetning å starte tidlig. Informasjonsprosessen er også viktig, derfor har de pedagogiske lederne overgangssamtaler på våren.

Våre rutiner for trygge og gode overganger innad i barnehagen:

 • Vi har tilvenning på våren for de som skal bytte avdeling etter sommeren. De får komme på besøk på sin nye avdeling sammen med en trygg voksen. De er med på noen aktiviteter, måltider eller kanskje turer. Avdelingen bruker også mye tid i forkant på å snakke om overgangen. Hvilken avdeling de skal på, hvilke barn de skal være sammen med osv. Dette for å skape trygghet.
 • Pedagogiske ledere har overgangssamtaler på våren der de utveksler relevant informasjon om det enkelte barn.
 • Ansatte presenterer seg for foreldrene på våren (foreldre på småbarnsavdeling), og foreldrene inviteres også på besøk på avdelingen om de ønsker.
 • Vi er tilgjengelige for oppstartssamtaler med foreldrene om ønskelig.

For å gi barna en trygg og god overgang til skolen, samarbeider vi med skolen. Vi avtaler besøksdager utenom fellesdagen noen skoler har. På våren har vi samtale med foresatte. Der blir vi enige om hvilken informasjon skolen skal få om det enkelte barnet. Barnehagen vår har flest elever som sogner til Danvik skole, men også noen til Brandengen, Gulskogen og Fjell.

Slik samarbeider vi for at barna får en trygg og god overgang til skolen:

 • Overgangssamtaler med foresatte
 • Overgangssamtaler mellom barnehage og skolen
 • Utfylling av overgangsskjemaer

I Danvik barnehage anerkjenner vi det ansvaret vi har for å støtte, styrke og følge opp alle barn ut fra deres forutsetninger og behov. Våre viktigste tiltak er å delta aktivt i lek og aktiviteter og å ha kompetent personale som legger opp til nært samarbeid med de foresatte. Når vi tidlig klarer å identifisere barn som trenger ekstra støtte og å sette inn tiltak, sikrer vi likeverd og inkludering for alle. Slik jobber vi for at alle får et inkluderende og likeverdig tilbud:

 • Planlegging og tilrettelegging av leke og læringsmiljøet.
 • Delta aktivt i lek og aktivitet
 • Fokus på å knytte nære relasjoner barn- voksne." Være sammen"
 • Smågrupper
 • Sette inn spesialpedagogiske tiltak når det er nødvendig.
 • Samarbeid innad og med foresatte og eksterne instanser
 • Ved å henvise videre sikre at barn som trenger det får en sakkyndig vurdering.

Foreldrene er barnehagens viktigste samarbeidspartnere. Vi skal møte alle foresatte med respekt. Samarbeidet med foresatte er viktig for å gi hverandre informasjon, tilbakemeldinger, råd, hjelp og støtte.

Vi tilbyr en foreldresamtale i året, og flere ved behov. På disse samtalene tar vi opp barnets trivsel, samspill, lek og læring. Her har foresatte mulighet til å ta opp saker.

Vi avholder foreldremøte hver høst, og flere fellesarrangementer for både avdelingen og hele barnehagen. Dette for å skape møteplasser for foresatte til å bli kjent. Hver avdeling har minst en representant i FAU, hvor foresatte kan ta opp ulike saker.

Slik jobber vi for å få til et godt samarbeid mellom hjem og barnehage:

 • Foreldremøter, foreldresamtaler
 • Skape møteplasser for barn og foresatte
 • Hverdagssamtaler ved henting og levering

Samarbeid med lokalmiljøet

I Danvik barnehage samarbeider vi med flere lokale bedrifter/klubber i lokalmiljøet:

 • Strømsgodset (SIF) - Gjennom Drammen kommune gjennomfører SIF “Blåtimen” med de eldste barna i barnehagen. Her er det lagt opp til å styrke samholdet i gruppa, samtidig som vi har det morsomt med motoriske aktiviteter og leker.
 • Skiold IL – Pedagogisk opplegg med de eldste barna i barnehagen. Fokus på motorikk.
 • Biblioteket - Biblioteket inviterer til eventyrstunder, teaterforestillinger og filmvisninger gjennom året.
 • Brannstasjon - Førskolebarna inviteres til brannstasjonen for å lære om brannsikkerhet (uke 38). Samtidig lærer alle barna om brannsikkerhet i barnehagen.
 • Strømsø Menighet – Julevandring og Påskevandring
 • Næringslivet - Vi samarbeider med forskjellige firmaer, gårder rundt Drammen i forbindelse med høstmarkedet.
 • Nærmiljøbarnehagene - Samarbeid om 17.mai markering
 • Danvik Skolekorps - Samarbeid om 17.mai markering

Samarbeid med forebyggende tjenester

Barnehagene samarbeider med et sett med forebyggende tjenester (for eksempel PPT, Barnevernet, Helsestasjonen) som alle arbeider til barns beste. En viktig målsetning er å fange opp barn som trenger ekstra støtte, og sette inn riktig tiltak i samarbeid med forebyggende tjenester.

Samarbeid med fagmiljøer

I Danvik barnehage samarbeider vi med ulike fagmiljøer. De mest vanlige er:

 • Nærskoler i overgangen til skolestart.
 • I tilfeller der det er bekymring rundt enkeltbarns utvikling knyttet til språk eller sosial utvikling har vi drøftinger med pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT). Når det blir aktuelt å henvise videre er det PPT som går inn og vurderer behovet for en sakkyndig vurdering i forhold til opplæringslovens paragraf 19a.
 • Barnevernstjenesten
 • Fysio - og ergoterapitjenesten for barn og unge
 • Universitetet i Sør-Øst Norge hvor vi tar imot studenter i praksis.
 • Ulike eksterne fagmiljøer som inviteres til å holde innlegg/forelesninger på personalmøter, ut fra hva som er satsningsområder for barnehageåret.
 • I forbindelse med spesifikke intervensjoner tilknyttet enkeltbarn er sykehuset ved habilitering inne med veiledning.
 • Det samarbeides tett på ledernivå, barnehagene imellom, blant annet gjennom regelmessige ledermøter.

Samarbeid med andre fagmiljøer

Vi samarbeider med:

 • Ungdomsskolene - Elever i praksis
 • NAV - Arbeidstrening
 • Sonans - Språkpraksis og arbeidspraksis

Slik jobber vi med planlegging:

Det pedagogiske arbeidet vårt er begrunnet i barnehageloven og rammeplanen. I årsplanen finner dere våre begrunnelser for arbeidsmåter , hvem vi samarbeider med og hvorfor vi satser som vi gjør. Som personalgruppe er vi bevist på at hver og en av oss er en like viktig del av helheten og at alles deltakelse i planlegging, gjennomføring og evaluering har betydning for i hvilken grad vi som organisasjon når de mål vi setter oss.

 • Månedsplaner og didaktiske planer av spesifikke aktiviteter for enkeltbarn eller grupper.
 • Barns medvirkning. Gjennom å observere, være nær, se og lytte klarer vi å respondere på barns ulike uttrykk og vi sikrer barnas innflytelse på egen hverdag i barnehagen. Dette er viktig informasjon i planleggingsarbeidet.
 • Daglige tilbakemeldinger fra foresatte, foreldresamtaler, foreldremøter, brukerundersøkelsen, samarbeidsutvalgsmøter der FAU deltar.
 • Møter for å planlegge og koordinere virksomheten. Avdelingsmøter, pedagogisk ledermøte, personalmøter og planleggingsdager.
 • Individuelle opplæringsplaner for de som trenger dette.

Slik jobber vi med vurdering:

I Danvik barnehage vurdere vi det pedagogiske arbeidet jevnlig. Ut fra rammeverket vårt vurdere vi de pedagogiske aktivitetene og opplegg vi gjennomfører. Felles refleksjon i forkant av, underveis og i etterkant er viktig for å utvikle den pedagogiske virksomheten. Dette gjør vi ved:

 • Didaktisk planlegging
 • Avdelingsmøter, personalmøter, ledermøter
 • Fokus på barns medvirkning
 • Brukerundersøkelsen, foresattes tilbakemelding
 • Medarbeiderundersøkelsen, ansattes tilbakemelding
 • Trivselsundersøkelsen, barns tilbakemelding

Slik jobber vi med dokumentasjon:

Vi i Danvik barnehage har ulike måter å synliggjøre hvordan vi jobber for å oppfylle kravene i barnehageloven og rammeplanen. Ulike avdelinger vil også ha ulike måter å gjøre det på ut fra hva som fungerer best for de enkelte. Felles er at det skal gi informasjon om hvordan hva barn opplever, lærer og gjør i barnehagen. Det etiske perspektivet er viktig, vi skal samtidig verne om det enkelte barns personlige integritet. Ved utlevering av personopplysninger skal foreldre samtykke. Ulike måter vi dokumenterer på:

 • Årsplan og månedsplaner
 • Bilder og tekst på Vigilo (foreldreplattform)
 • Bilder på barnehagens Facebook side og Instagram
 • Læringsreisen - alle barna får sin egen perm
 • Dokumentasjon på avdelingene, bilder, malerier osv.

Drammensbarnehagen

Barnehagene i Drammen drives i tråd med Barnehagelov og Rammeplan for barnehager, og bygger på et holdnings- og verdigrunnlag basert på respekt, tillit, fellesskapsfølelse og menneskeverd.

Gjennom kontinuerlig forbedringsarbeid jobber vi for å opprettholde høy kvalitet i arbeidet med barns oppvekst. Barnehagene har et godt og nært samarbeid med Universitetet i Sørøst Norge. Dette samarbeidet gir oss faglig påfyll og faglige utfordringer noe som er sunt for virksomheter i stadig utvikling og endring.
Vi har utarbeidet 4 verdier som er felles for alle Drammensbarnehagene. Disse verdiene setter retning for hvordan vi jobber med kvalitet i våre barnehager. Vi kaller verdiene for våre hjørneflagg, dette rammer inn vår virksomhet. Ut fra verdiene jobber hver barnehage med egne satsingsområder.

Vår visjon: 

Et godt sted å leve der vi heier og tar vare på hverandre

Våre verdier:

 • Leken er vår viktigste aktivitet
 • Barnets beste ligger alltid til grunn for vår praksis
 • Et inkluderende felleskap ligger til grunn for alt vi gjør
 • Et positivt menneskesyn ligger til grunn i alle relasjoner