Årsplan Ebbestad barnehage

Denne årsplanen er godkjent i SU 27.09.2023.

Planleggingsdager, feriestengt og aktiviteter gjennom året

 • Planleggingsdagene er barnehagen stengt.
 • Barnehagene i Drammen kommune er sommerstengt i uke 28 og 29, 2024.

Se oversikt

Våre satsninger

Drammen kommunale barnehager vil også i perioden 2023/2025 jobbe spesifikt med barnehagebasert kompetanseutvikling i samarbeid med USN (universitetet i sørøst Norge). Hovedmålet for kompetanseutviklingen er: «Trygt, inkluderende og dynamisk lek- og læringsmiljø».

I barnehagen vår vil vi ta utgangspunkt i en av Drammen kommunale barnehagers fire verdier; «Leken er vår viktigste aktivitet». Vi vet at en god barndom er preget av trivsel, vennskap og lek. Vi vet også at trygge barn lærer best. Likevel ønsker vi å bli enda mer bevisste og øke vår kompetanse på viktigheten av lekens betydning for barn, slik at vi kan oppnå hovedmålet om et trygt, inkluderende og dynamisk lek- og læringsmiljø i Ebbestad barnehage.

Våre utviklingsmål: 

 • Personalet øker sin faglige kompetanse om lek og lekens betydning for barn.
 • Personalet er bevisst ulike samspillsmønstre i leken som fremmer - og som hemmer vennskap og fellesskap.
 • Personalet organiserer rom, tid og lekemateriale for å inspirere til ulike typer lek.

Våre utviklingstiltak:

 • Prosjektarbeid med felles tema i barnehagen; "Kardemomme by".
 • Aksjonsforskning - vi forsker på egen tilstedeværelse og lekekompetanse sammen med barna.
 • Øke personalets bevissthet på viktigheten av å være nærværende voksne sammen med barna.

Fokusområder

Strektegning av barn på en talestol. Illustrasjon av medvirkning.

Å medvirke er ikke det samme som å bestemme. Å la barna medvirke betyr ikke at det er barna som skal bestemme, at barna kan gjøre som de vil. I Ebbestad barnehage handler medvirkning om både å medvirke i egen hverdag og delta i fellesskapet. Medvirkning skjer i mange ulike situasjoner gjennom barnehagedagen, både i leken, samlingsstunder, ved måltidene, i påkledning mm. Vi voksne er tilstede og fanger opp det barna er opptatt av, og hva barna prøver å uttrykke med og uten ord. Vi gir barna tid og mulighet til å prøve/mestre selv, si å uttrykke egne meninger og utforske videre. Gjennom å delta i fellesskapet lærer barna om det å være et individ i en gruppe.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen:

 • Hver avdeling har identitet som et fokusområde gjennom året
 • Å være tilstede sammen med barna der de er
 • Legge til rette for et lekemiljø på barnas premisser
 • Ta seg tid, lytte, observere og samtale med barna

I barnehagen vår er Trygghetssirkelen en arbeidsform og en del av vår grunntanke i det pedagogiske arbeidet. Det handler om voksenrollen, og hvordan møte og forstå barn i bevegelse mellom tilknytning og utforskning i sirkelen.

Trygghet er en forutsetning for livsmestring og utvikling hos alle. God omsorg skaper trygghet, trivsel og glede. Vi vet at trygge barn lærer best, og god omsorg er viktig for gode relasjoner nå og senere i livet. Livsglede – mestring – trivsel – egenverd er kjerne begreper i det å mestre livet. Leken er grunnlaget for barns sosiale og emosjonelleb utvikling. Det handler om vennskap og fellesskap, og forebygger krenkelser og mobbing.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen:

 • Vi bruker aktivt Trygghetssirkelen i møte med barna.
 • Identitetsarbeid på de ulike avdelingene.
 • Vi er bevisste på og jobber med "Rutine for arbeid med trygt og godt barnehagemiljø", og setter i gang nødvendige tiltak ved behov jf. rutiner for håndtering av mobbeatferd i barnehagen.
Strektegning av to barn som bygger tårn med klosser. Illustrasjon av lek og læring.

Leken har en sentral plass i enhver barndom og en viktig del av barnekulturen. Leken gir næring til all læring, som synliggjør viktigheten av lekens betydning inn i et helhetlig læringsbegrep. Vi i Ebbestad jobber for at leken skal ha en sentral plass i barnehagehverdagen, og lekens verdi anerkjennes. Leken er en frivillig aktivitet som barna selv velger å delta i. Leken er lystbetont og har en egen verdi, som gjør at læringen kommer som en «bonus», ikke som et mål. Likevel er leken barnas viktigste arena for læring. Gjennom leken lærer barna bl.a. å omgås andre, bygge relasjoner, håndtere konflikter, turtaking, språkutvikling mm. Vår rolle som voksne er å være tilstede, undre oss sammen med barna, gi næring til leken ved behov og se til at alle deltar i et fellesskap.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen:

 • Vi legger til rette for gode lekearenaer
 • Vi er tilstedeværende voksne i barns lek
 • Vi har en lekende tilnærming i prosjektarbeidet vi jobber med
 • Vi jobber for et inkluderende lekemiljø, der det er plass til alle
Stektegning av tre barn som er ute på tur. Illustrasjon av danning, vennskap og fellesskap.

Det som samler oss, er det vi gjør sammen. Barns danning skjer i relasjon til omgivelsene, og her erfarer barna å ta andres perspektiv og å vise omsorg og empati. Barnegrupper med høy sosial kompetanse vil kunne bidra til trivsel for alle, og være med på å forebygge mobbing og utestenging i barnehagen og senere på skolen. Å være del av et fellesskap styrker og utfordrer barns utvikling av demokratisk forståelse, som for oss innebærer å kunne stille seg kritisk til omverdenen på egne og andres vegne. Fellesskapet er barnehagens kjerne og styrke, vi arbeider med å skape felles referanser for å styrke opplevelsen av tilhørighet for hvert enkelt barn. Barnehagen arbeider for at alle barn skal få et likeverdig kvalitativt tilbud som utjevner sosial ulikhet.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen:

 • Felles prosjektarbeid for hele barnehagen.
 • Vi legger til rette for felles erfaringer og referanser, for hele barnehagen og avdelingsvis, som et ledd i å utjevne sosiale ulikheter.
 • Vi synliggjør barnehagens samfunnsmandat knyttet til vennskap og fellesskap gjennom egen folder til foreldre, ansatte og vikarer.
Strektegning av barn som snakker sammen og viser et ark med en bokstaven A. Illustrasjon av kommunikasjon og språk.

I barnehagen vår jobber vi bevisst med ulike språkmiljøer, hvor vi har ekstra fokus på språkbevisste voksne i møte med barna. Vi har valgt ut 6 spesifikke språkmiljøer; prosjektarbeid – samlingsstund – lunsj – garderoben – stellebordet – leken.

Fordi barn trenger språket for å sette ord på opplevelser, samspill med andre, sette ord på følelser, for å tenke og reflektere, og for å uttrykke sine meninger, ønsker og behov. Språket utgjør et av menneskets viktigste funksjoner, og er utgangspunktet for sosiale relasjoner.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen:

 • Alle ansatte jobber ut ifra de førende elementene i barnehagens språkmiljøplan.
 • "Dialogvegg" på avdeling med bilder hva aktiviteter gjennom året.
 • Alle ansatte har kunnskap om barns språkutvikling.

I barnehagen jobber vi sjeldent med et og et fagområde, men vi ser fagområdene i en sammenheng. Barna kommer inn med hele seg og vi må følge barna der de er og hva de er opptatt av, for så å komme inn med nye perspektiver. Det er derfor viktig, at personalet er bevisst de syv fagområdene i det daglige arbeidet med barna og i tilrettelagte aktiviteter gjennom året. Gjennom prosjektarbeid i barnehagen erfarer vi, at vi favner alle fagområdene på en god måte. For å sikre at vi jobber med fagområdene ser vi i etterkant hvilke fagområder vi har jobbet med. Dette fordi, om vi gjør det i forkant vil vi legge føringer på hvilke fagområder som skal være i fokus, og vi vil dermed ikke følge barna og hva de er opptatt av på samme måte.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen:

 • Personalet er aktiv deltakende i barnas hverdag og hva de er opptatt av.
 • Personalet er bevisst de ulike fagområdene i etterkant av faste periodeplaner og aktiviteter gjennom året.
 • Felles prosjektarbeid i barnehagen i år er "Kardemomme by".
Strektegning av en trapp med et barn og en voksen og et målflagg på toppen av trappa. Illustrasjon av progresjon.

Vi tar barnas undring og nysgjerrighet på alvor. Det er gjennom barnas nysgjerrighet og undring lysten til å lære og forstå skapes. I vår barnehage gir vi barna tid og rom til å oppdage sammenhenger og få erfaringer om verden rundt seg. Ved å legge til rette for nye erfaringer, bidrar barn til progresjon i sine egne tankerekker på veien mot å forstå mer. Vi skal gi barna nye impulser og opplevelser, som gjør livene deres rikere og som skaper progresjon. "Stjerneklubben" (les førskolegruppe) møtes i år en gang i måneden, hvor vi har fokus på sosial kompetanse. Utover dette har hver avdeling egne opplegg knyttet opp mot blant annet brannvern og trafikksikkerhet.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen:

 • Systematisk deling av barnegruppen gjennom dagen.
 • Mindre grupper av barn i garderoben.
 • Felles prosjektarbeid i barnehagen.
 • "Stjerneklubben".
Strektegning som strekfigur som bruker nettbrett for å utforske. Illustrasjon av digital praksis i barnehagen.

I barnehagen vår er det digitale verktøyet et av mange ulike verktøy i vårt pedagogiske arbeid. Vi bruker det digitale verktøyet sammen med barna i en form for produksjon, ikke konsum. Barnehagen har også sin egen Facebook side, hvor vi ønsker å vise barnehagehverdagen til spesielt foreldrene på en enkel og digital måte.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen:

Ansatte bruker det digitale verktøyet vi har til rådighet som en del av det pedagogiske arbeidet.

Strektegning av et barn som går over en bro med med voksne på hver side. Illustrasjon av overganger.

Alle nye barn i Ebbestad barnehage har tre dager tilvenning, hvor mamma eller pappa er med. I tilvenningsperioden legger vi stor vekt på Trygghetssirkelen. Vi vet at trygghet er viktig for både barna og foreldrene den første tiden, hvor de skal bli kjent med oss voksne og barnehagelivet. Derfor bruker vi god tid på å opparbeidet en god relasjon i den første tiden, og er spesielt oppmerksomme på barna behov.

De to første månedene i nytt barnehageår jobber personalet etter egen plan, som legger stor vekt på å bli trygg og kjent med ny barnehage.

Våre rutiner for en trygg og god start i barnehagen:

 • Egen Bli-kjent-plan, som gjelder de to første månedene.
 • Oppstartsamtaler i løpet av de tre første dagene.
 • Vi jobber systematisk og bevisst med Trygghetssirkelen.
 • Hvert år har vi flere overganger innad i barnehagen. For å gjøre disse overgangene tryggest mulig, setter vi alltid av tid til tilvenning i barnehagetiden.

Våre rutiner for trygge og gode overganger innad i barnehagen:

 • Avsette faste tilvenningsdager i forkant av overflytting på våren.
 • Besøke ny avdeling/stor side, både ute og inne.
 • Overgangssamtaler mellom pedagogene før oppstart på ny avdeling.
 • Oppstartsamtale med foreldrene før barnet begynner på ny avdeling.

Slik samarbeider vi for at barna får en trygg og god overgang til skolen:

 • 1-2 førskoledager på skolen våren før skolestart.
 • Vi besøker skolen/skolens område ved flere anledninger før skolestart.
 • Vi besøker SFO og IFO.
 • Overgangssamtaler mellom barnehage og skole ut fra overgangsskjemaer foreldrene har vært med å fylle ut sammen med barnet.

Slik jobber vi for at alle får et inkluderende og likeverdig tilbud:

 • Systematisk deling av store barnegrupper.
 • Vi gir ekstra støtte til de barna som trenger det.
 • Tett samarbeid mellom barnehage - hjem.
 • Vennskapsfolder

Slik jobber vi for å få til et godt samarbeid mellom hjem og barnehage:

 • Den daglige kontakten ved levering og henting.
 • "Fredagshilsen" via Vigilo, om uken som har vært og litt om hva som kommet til å skje i uken som kommer.
 • Vi tilbyr 2 foreldresamtaler i året, samt samtaler ved behov.
 • Vigilo, vår digitale kommunikasjonsplattform.
 • Oppstartssamtale
 • Overgangssamtale
 • Foreldremøte to ganger i året, høst og vår/forsommer. Hvorav et av foreldremøtene er for nye foreldre og foreldre med barn fra liten til stor avdeling.
 • Årlig brukerundersøkelse i november via Utdanningsdirektoratet (Udir).
 • Barnehagens egen Facebook side.

Samarbeid med lokalmiljøet

 • "Kunstrom for barn". Et samarbeid mellom barnehagene i Svelvik og Fossekleiva kultursenter i mars - april hvert år. Sammen med profesjonelle kunstnere eksperimenterer barnehagebarna med ulik materiell og elementer på egne premisser, innenfor en ramme av lek, som blir til årets fineste kunstutstilling! Utstillingen er åpen for alle.
 • Vi er en "Livsgledebarnehage" i samarbeid med Svelvik sykehjem. Her møtes unge og gamle til stor glede for små og store.
 • Vi er så heldige at Ebbestadhallen er vår nærmeste «nabo». Hallen bruker vi flere dager i uka.
 • Drammen og avd. Svelvik bibliotek tilbyr lesestunder for barnehagene gjennom året.

Samarbeid med forebyggende tjenester

Barnehagene samarbeider med et sett med forebyggende tjenester (for eksempel PPT, Barnevernet, Helsestasjonen) som alle arbeider til barns beste. En viktig målsetning er å fange opp barn som trenger ekstra støtte, og sette inn riktig tiltak i samarbeid med forebyggende tjenester.

Samarbeid med andre fagmiljøer

 • Vi er en Partnerbarnehage, dvs. at vi kommer til å få barnehagelærerstudenter i praksis på de ulike avdelingene gjennom året.
 • Vi samarbeider med USN tilknyttet barnehagebasert kompetanseutvikling.
 • Vi tar imot lærlinger, og i år har vi en lærling på avdeling Furua.

Slik jobber vi med planlegging:

I barnehagens ulike møtearenaer.

Fastsatte plantider i løpet av uka.

Ved å utveksle erfaringer og refleksjoner i formelle og uformelle møter.

Slik jobber vi med vurdering:

Vi benytter pedagogisk dokumentasjon, hvilket innebærer å observere, reflektere, vurdere og handle. Pedagogisk dokumentasjon er avgjørende for vår posisjon som lærende organisasjon.

Slik jobber vi med dokumentasjon:

 • I formelle og uformelle møter.
 • "Fredagshilsen" til foreldregruppa fra hver avdeling.
 • Foreldreundersøkelsen
 • I samarbeid med hjemmet, gjennom tilbakemeldinger til og fra foresatte.
 • Gjennom Facebook fra barnehagehverdagen.
 • "Dialogvegg" på de ulike avdelingene.

Drammensbarnehagen

Barnehagene i Drammen drives i tråd med Barnehagelov og Rammeplan for barnehager, og bygger på et holdnings- og verdigrunnlag basert på respekt, tillit, fellesskapsfølelse og menneskeverd.

Gjennom kontinuerlig forbedringsarbeid jobber vi for å opprettholde høy kvalitet i arbeidet med barns oppvekst. Barnehagene har et godt og nært samarbeid med Universitetet i Sørøst Norge. Dette samarbeidet gir oss faglig påfyll og faglige utfordringer noe som er sunt for virksomheter i stadig utvikling og endring.
Vi har utarbeidet 4 verdier som er felles for alle Drammensbarnehagene. Disse verdiene setter retning for hvordan vi jobber med kvalitet i våre barnehager. Vi kaller verdiene for våre hjørneflagg, dette rammer inn vår virksomhet. Ut fra verdiene jobber hver barnehage med egne satsingsområder.

Vår visjon: 

Et godt sted å leve der vi heier og tar vare på hverandre

Våre verdier:

 • Leken er vår viktigste aktivitet
 • Barnets beste ligger alltid til grunn for vår praksis
 • Et inkluderende felleskap ligger til grunn for alt vi gjør
 • Et positivt menneskesyn ligger til grunn i alle relasjoner