Årsplan Grinde barnehage

Denne årsplanen er godkjent i SU august 2023.

Planleggingsdager, feriestengt og aktiviteter gjennom året

 • Planleggingsdagene er barnehagen stengt.
 • Barnehagene i Drammen kommune er sommerstengt i uke 28 og 29, 2024.

Se oversikt

Våre satsninger

Vi har fokus på lek og sosial kompetanse, og fysisk, aktiv læring. Kommende barnehageår vil vi fortsette samarbeidet med USN og utvikling av språk- og lekemiljø. (rekomp - https://www.usn.no/studier/videreutdanning/rekomp/ )

Gjennom arbeid med fokusområdene skal vi gi barna trygghet, mestring og følelse av egenverd. Vi mener leken er barnas viktigste arena for all utvikling og læring. Her skal vi møte barna på deres hjemmebane. Vi skal legge til rette for ulike typer lek, så barna kan utfolde og utvikle seg i trygge rammer. Dette gjenspeiles også i visjonen vår: Lek og glede med alle tilstede!

Fysisk aktivitet fremmer fysisk og psykisk helse. I Grinde barnehage er vi mye ute, der barna har de beste mulighetene for å stimulere grovmotorikken. Samtidig er uteleken en uuttømmelig kilde til nye impulser.

Videre mener vi at det er viktig å ha fokus på livsmestring og helse, og at alle barn skal oppleve mestring ut fra egne forutsetninger. Aktive, tilstedeværende og deltakende voksne er avgjørende for barns læring og utvikling, og arbeid for et godt psykososialt miljø forebygger mobbing.

Våre utviklingsmål:

 • Alle skal bli sett, forstått og oppleve mestring ut fra sitt nivå.
 • Gjennom lek og felleskap vil vi gi barna glede, samhørighet og en opplevelse av å være betydningsfulle.
 • Ut fra sine egne forutsetninger skal alle barn, gjennom aktiv deltakelse, oppleve fysisk aktivitet og et rikt språkmiljø.

Våre utviklingstiltak:

 • Vi sørger for at lek, sosial kompetanse og fysisk, aktiv læring er synlig i barnehagens daglige praksis
 • Vi jobber med observasjon for å tilpasse og tilrettelegge hverdagen for enkeltbarn og barnegruppa
 • Vi er tilstedeværende voksne som anerkjenner barnas følelser og deres egenverd

Fokusområder

Strektegning av barn på en talestol. Illustrasjon av medvirkning.

Medvirkning i barnehagen vil si at barna skal bli sett, få utrykke seg og få delta i planleggingen av sin hverdag. Gode relasjoner gir rom for spontane og planlagte samtaler. Barna tar med seg det de opplever, ser og erfarer, inn lek og hverdagssituasjoner. Det er viktig at de skal bli i stand til å uttrykke egne synspunkter og meninger, og ta det med seg videre i livet.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen:

 • Vi observerer barn og barnegruppa for å kunne planlegge ut fra barnas utvikling og interesser
 • Vi har fokus på å skape gode relasjoner i hverdagen
 • Vi ansatte er aktive, engasjerte og nære, slik at vi kan observere barnas interesser og ta de på alvor

Omsorg er en forutsetning for barnas trygghet, trivsel, utvikling og læring. For å få trygge barn er vi avhengig av at kompetente og tilstedeværende voksne gir barna den omsorgen de har behov for. Barna skal oppleve å bli sett, anerkjent, forstått, inkludert, respektert og verdsatt. De skal få utfordringer, oppgaver og ansvar ut fra egen alder og utvikling, slik at de opplever mestringsfølelse. Vi skal støtte barna i utviklingen av god selvfølelse og egenverd, og samtidig oppmuntre til å vise omsorg for hverandre.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen:

 • Vi er støttende, veiledende og anerkjennende, og er tilgjengelig for barna i alle situasjoner
 • Vi jobber etter prinsippene i Trygghetsirkelen
 • Barnehagen har en handlingsplan for et trygt og godt barnehagemiljø, der det er tydelige rutiner og tiltak på hva vi foretar oss om et barn blir mobbet eller krenket
Strektegning av to barn som bygger tårn med klosser. Illustrasjon av lek og læring.

Leken er grunnmuren i barns læring, og er en viktig arena for å lære sosial kompetanse. I lek og samspill med andre legges grunnlaget for læring og sosiale ferdigheter, og vennskap oppstår. I samspill med andre får barna erfaring med samarbeid, konfliktløsing, empati og det å kunne regulere egne følelser.

Barna lærer gjennom opplevelser, sanser og erfaringer. Læring er basert på barnas medvirkning og er styrt av deres nysgjerrighet.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen:

 • Vi støtter og veileder barnas lek
 • Vi strukturerer dagen for å legge til rette for et godt leke- og læringsmiljø
 • Vi har et inkluderende miljø der alle barna kan delta og oppleve glede i leken
Stektegning av tre barn som er ute på tur. Illustrasjon av danning, vennskap og fellesskap.

Danning skjer i samspill med omgivelsene og i relasjon med andre mennesker. Barna skal lære seg å tenke kritisk og selvstendig, og utvikle egne meninger og holdninger. De skal møte andre mennesker på en god måte, uavhengig av kjønn, alder, religion eller seksualitet.

Gjennom danning utvikles barnas selvfølelse. Barna skal søke kunnskap, reflektere, vurdere og stille spørsmål. Danning handler om å utvikle verdier og holdninger sammen gjennom dialog, lek, samspill og utforskning. Barna skal erfare å være betydningsfulle for fellesskapet, oppleve mestring og være i positivt samspill med andre barn og voksne.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen:

 • Vi anerkjenner barna og støtter deres utvikling av sosial kompetanse, identitet og selvforståelse
 • Vi tilrettelegger for at barna skal oppleve tilhørighet og vennskap, og at de er en del av et fellesskap
 • I juni har vi ekstra fokus på mangfold, respekt og likeverd
Strektegning av barn som snakker sammen og viser et ark med en bokstaven A. Illustrasjon av kommunikasjon og språk.

I barnehagen skal vi ha et variert språkmiljø der alle barn opplever mestring og glede ved å bruke språket ut ifra sitt nivå. Barnas ulike kommunikasjonsuttrykk, både verbale og nonverbale, skal anerkjennes og verdsettes. I et godt språkmiljø henger omsorg, trygghet, lek, danning og læring sammen.

Språk utvikles gjennom samtaler og i samspill med andre. Språkarbeid foregår gjennom hele barnehagehverdagen, i rutinesituasjoner, spontane hendelser og planlagte aktiviteter. Uavhengig av bakgrunn, alder og utvikling skal alle oppleve å ta del i kommunikasjon og samspill. Glede og humor ved bruk av ulike uttrykksformer er med på å gi et rikt og stimulerende språkmiljø.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen:

 • Vi er gode rollemodeller ved å bruke språket aktivt og bevisst, legge til rette for hverdagssamtaler, lytte til og bekrefte barnet
 • Vi er bevisste på barnas kommunikasjon og språk for å fange opp og støtte barna i deres språkutvikling, og har språkgrupper tilpasset behov
 • Vi bruker bøker, rim, regler, sanger og musikk, samt ulike språkverktøy for å støtte opp under språkarbeidet

Rammeplanens fagområder dekker vide læringsfelt. De vil være representert parallelt, både i temaopplegg og i hverdagsaktiviteter. Fagområdene opptrer i lek og sosialt samspill, og skal oppleves som en naturlig og spontan del av alle aktiviteter. Leken danner et viktig grunnlag for dette arbeidet, og barnas engasjement brukes i videre planlegging. I løpet av barnehagetiden får barna varierte opplevelser og erfaringer. Arbeidet skal tilpasses barnas alder, interesser, barnegruppas sammensetning og øvrige forutsetninger.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen:

 • Vi har kunnskap om fagområdene. De er en naturlig del av barnehagehverdagen og kommer til syne i alt vi gjør
 • Fagområdene synliggjøres gjennom planer og annen dokumentasjon
 • Vi stimulerer og videreutvikler barnas interesse for fagområdene gjennom daglige aktiviteter
Strektegning av en trapp med et barn og en voksen og et målflagg på toppen av trappa. Illustrasjon av progresjon.

Progresjon forstås som kontinuerlige prosesser der læring skjer i lek og fellesskap. Vi skal introdusere barna for ulike perspektiver og opplevelser gjennom leken. Vår planlegging og tilrettelegging skal tilpasses barnegruppen, fordi ulike alderstrinn krever ulike tilnærmingsmåter. Valg av materialer, leker og utforming av fysisk miljø, både ute og inne, tilrettelegges for progresjon. Dette er viktig for at barna skal oppleve mestring, samtidig som de skal ha noe å strekke seg etter. Gjennom barnehagetiden skal barna oppleve en naturlig progresjon i aktiviteter, personlig utvikling og selvstendighet.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen:

 • •Vi er tilstedeværende, følger opp og bygger videre på det barna allerede er opptatt av
 • Barna skal oppleve mestring og få utfordringer ut ifra sine forutsetninger
 • Vi er bevisste på valg av materialer, bøker, leker, verktøy og utstyr
Strektegning som strekfigur som bruker nettbrett for å utforske. Illustrasjon av digital praksis i barnehagen.

Vi tilrettelegger for at barna skal få bli kjent med ulike digitale verktøy. De skal ikke dominere barnehagehverdagen, men inngå som en del av læringsprosessen. Vi skal være kildekritiske og vise digital forståelse og dømmekraft ved å regulere innhold, mengde og praksis. Dette bidrar til at barna utvikler en begynnende etisk forståelse knyttet til digitale medier. Digitale verktøy er et redskap som kan brukes for å øke kunnskapen, skape interesse og undring. Det kan gi et felles utgangspunkt for samtaler og videre jobbing med ulike temaer.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen:

 • Vi tar utgangspunkt i barnas interesser og bruker digitale verktøy til å undersøke, stille spørsmål og finne svar sammen
 • Vi bruker digitale verktøy sammen med barna for å bidra til engasjement og morsomme felles opplevelser
 • Vi utøver digital dømmekraft ved bruk av digitale verktøy
 • dubestemmer.no
Strektegning av et barn som går over en bro med med voksne på hver side. Illustrasjon av overganger.

Oppstart i barnehagen

I tilvenningsperioden tilpasser vi rutiner og organiserer tid og rom slik at barnet får tid til å bli kjent, etablere relasjoner og knytte seg til personalet og andre barn. Det er viktig med en gradvis tilvenning for å gi barnet en god start på barnehagehverdagen.

For å få til en god oppstart er det viktig med en god dialog mellom barnehagen og hjemmet, og vi skal være fleksible og ha fokus på løsninger som fremmer trygghet. Det er individuelt hvor lang tid barna trenger, og dette må det tas hensyn til.

Vi utveksler informasjon som er av betydning for et godt samarbeid, og for å lære å kjenne barnet på best mulig måte.

Våre rutiner for en trygg og god start i barnehagen:

 • Vi gir god informasjon til foreldrene før oppstart.
 • Vi legger til rette for hvert enkelt barn og familie, og bruker tid på å skape trygghet og etablere trygge relasjoner

Overganger innad i barnehagen

Det er viktig med tett samarbeid mellom avdelingene og felles møtepunkter i hverdagen der barn og ansatte kan skape gode relasjoner. Gode relasjoner skaper tillit og trygghet, og gjør at overgangen til ny avdeling blir enklere. Barnehagen har interne rutiner for hvordan man arbeider med dette gjennom barnehageåret.

Våre rutiner for trygge og gode overganger innad i barnehagen:

 • Tid, fleksibilitet og et godt samarbeid på tvers av avdelingene
 • Vi ansatte skal etablere en relasjon til alle barna i barnehagen
 • God informasjon til foreldrene i forkant

Slik samarbeider vi for at barna får en trygg og god overgang til skolen:

Ved overgang til skolen, skal barnehagen legge til rette for at barna har med seg gode ferdigheter i samarbeid og selvstendighet. Vi skal bidra til at barna kan avslutte barnehagetiden på en god måte, og møte skolen med nysgjerrighet og tro på egne evner. Barnehage og skole har rutiner for informasjonsutveksling. Barnehagen og foreldrene samarbeider om hvilken informasjon skolen bør få, for å skape en best mulig overgang for barnet.

 • Vi har en åpen dialog med skole og hjem om skolestart, og følger kommunens utarbeidede rutine for overgang barnehage – skole
 • Vi tilrettelegger for hvert enkelt barn, slik at de er best mulig forberedt ut ifra sitt ståsted
 • Vi gjennomfører minst en utviklingssamtale i løpet av året, hvor samtalene det siste året i barnehagen vil ha spesielt fokus på overgangen til skole

Barna skal oppleve å få delta ut fra egne behov og forutsetninger. Alle skal, uavhengig av alder, utvikling og funksjonsnivå, oppleve å inkluderes i felleskapet og å ha en tilknytning. Vi skal best mulig tilpasse innholdet i hverdagen til hvert enkelt barn, samtidig som barna skal oppleve fellesskapsfølelse i barnegruppa. Videre skal vi legge til rette for at barna tidligst mulig får den tilretteleggingen de trenger, og for at de skal få et inkluderende og likeverdig tilbud. Dersom barnets behov ikke kan dekkes innenfor det allmennpedagogiske tilbudet, vil barnehagen opplyse foreldrene om retten til spesialpedagogisk hjelp.

Slik jobber vi for at alle får et inkluderende og likeverdig tilbud:

 • Observasjoner og kartlegging av enkeltbarn og barnegruppa
 • Vi støtter, er til stede og ser hvert enkelt barns behov
 • Vi skal planlegger og tilrettelegger for en hverdag hvor inkludering, likeverd og fellesskap er nøkkelord

Slik jobber vi for å få til et godt samarbeid mellom hjem og barnehage:

 • Vi er imøtekommende og har daglig kommunikasjon med foreldrene om barnas hverdag. Samarbeidet bygger på gjensidig åpenhet og tillit. Foreldrene skal føle det trygt å ta opp det som opptar dem i forhold til barnet og barnehagen
 • Gjennom året inviterer vi til uformelle arrangement hvor foreldre kan møtes på barnas arena
 • Foreldrene har mulighet til innflytelse gjennom samarbeidsutvalg, foreldreråd, foreldremøter og foreldresamtaler

Samarbeid med lokalmiljøet

Barnehagen samarbeider med ulike institusjoner og foreninger i lokalmiljøet innenfor kultur og idrett, for eksempel: idrettslag, brannstasjonen, bibliotek, Solberglia og Fredtun. Vi bruker nærmiljøet aktivt, blant annet ved å benytte skog, friarealer og idrettsanlegg. På denne måten får barna felles opplevelser, erfaringer og kunnskap om nærmiljøet. For å bidra til aktivitet og lek i nærmiljøet, er barnehagens uteområde tilgjengelig for alle etter stengetid. Personalgruppa holder seg oppdatert på det som skjer i lokalmiljøet.

Samarbeid med forebyggende tjenester

Vi samarbeider med forebyggende tjenester (for eksempel PPT, barnevernet, helsestasjonen) som alle arbeider for barns beste. En viktig målsetning er å fange opp barn som trenger ekstra støtte, og sette inn riktig tiltak i samarbeid med forebyggende tjenester.

Samarbeid med andre fagmiljøer

 • Vi samarbeider med ungdomskoler og videregående skoler, og tar imot elever som ønsker praksisplass/arbeidsuke.
 • Vi samarbeider med USN (rekomp) om utvikling av barnehagens språk- og lekemiljø.
 • Vi er også med i et prosjekt med Lier vgs. og USN, for å utvikle fremtidens barne- og ungdomsarbeidere. Hver avdeling skal ha en elev hos seg to dager i uken mellom høstferien og påske.
 • Vi tar også imot lærlinger og samarbeider med opplæringskontoret.
 • Videre samarbeider vi med barneskolene, og har skolebesøk med de barna som skal begynne på skolen.
 • Vi benytter oss av kompetanse fra andre fagmiljøer i kommunen til kompetanseheving blant personalet på planleggingsdager og personalmøter. Dette er for eksempel fysioterapeut, logoped, barnevern, bibliotek, PPT, ressurspersoner i kommunen, m.m.

Slik jobber vi med planlegging:

Planlegging gir oss mulighet til å arbeide langsiktig og systematisk, og bidrar til kontinuitet og progresjon for enkeltbarn og barnegruppa. Vi må innhente kunnskap og bruke tidligere erfaringer i planleggingsarbeidet, og planlegger fortløpende ut fra barnegruppas behov og interesser. Noen av våre metoder:

 • Vi bruker ulike planverktøy
 • Barnehageåret er delt inn i tre temaperioder gjennom barnehagens temahjul. Månedsplanene tar utgangspunkt i disse periodene
 • Vi har fem planleggingsdager i året, samt personalmøter, pedagogmøter, og avdelingsmøter. Disse brukes til bl.a. planlegging og vurdering
 • Vi har arbeidsgrupper som møtes og planlegger arrangementer som for eksempel brannvernuke, internasjonal uke, vinteraktivitetsdag, 17.mai, etc.
 • Pedagogene har fire timer i uken til planlegging, forberedelser, dokumentasjon og etterarbeid/ vurdering

Slik jobber vi med vurdering:

Vurdering av det pedagogiske arbeidet gir oss mulighet for refleksjon over egen praksis, noe som setter oss i stand til å utvikle og forbedre barnehagen som pedagogisk virksomhet. Vurderingsarbeid er med på å sikre at alle får et tilbud i tråd med årsplanen, barnehageloven og rammeplanen. Vi baserer vurderingsarbeidet på blant annet:

 • Observasjoner, evaluering og refleksjon underveis og i etterkant av perioden/ aktiviteten
 • Evaluering og refleksjon på avdelingsmøter, pedagogmøter, personalmøter og planleggingsdager
 • Tilbakemeldinger og dialog med foreldre, både i hverdagen, i samtaler og på foreldremøter

Slik jobber vi med dokumentasjon:

Dokumentasjon er viktig for opplysning, refleksjon og læring. Gjennom dokumentasjon oppnår vi innsikt og viten om barns tanker, læringsstrategier og kunnskap. Dokumentasjon er med på å synliggjøre barnas læringsprosesser og hva som skjer i barnehagehverdagen. Vi dokumenterer for å synliggjøre egen pedagogisk praksis og vårt syn på barn. Dette gjøres blant annet gjennom:

 • Årsplan og annet planverktøy
 • Informasjon på tavle i garderobe/gang og gjennom barnehagens kommunikasjonskanal Vigilo, sms og e-post
 • Foreldresamarbeid (foreldresamtaler, foreldremøter og daglig kontakt)

Drammensbarnehagen

Barnehagene i Drammen drives i tråd med Barnehagelov og Rammeplan for barnehager, og bygger på et holdnings- og verdigrunnlag basert på respekt, tillit, fellesskapsfølelse og menneskeverd.

Gjennom kontinuerlig forbedringsarbeid jobber vi for å opprettholde høy kvalitet i arbeidet med barns oppvekst. Barnehagene har et godt og nært samarbeid med Universitetet i Sørøst Norge. Dette samarbeidet gir oss faglig påfyll og faglige utfordringer noe som er sunt for virksomheter i stadig utvikling og endring.
Vi har utarbeidet 4 verdier som er felles for alle Drammensbarnehagene. Disse verdiene setter retning for hvordan vi jobber med kvalitet i våre barnehager. Vi kaller verdiene for våre hjørneflagg, dette rammer inn vår virksomhet. Ut fra verdiene jobber hver barnehage med egne satsingsområder.

Vår visjon: 

Et godt sted å leve der vi heier og tar vare på hverandre

Våre verdier:

 • Leken er vår viktigste aktivitet
 • Barnets beste ligger alltid til grunn for vår praksis
 • Et inkluderende felleskap ligger til grunn for alt vi gjør
 • Et positivt menneskesyn ligger til grunn i alle relasjoner