Årsplan Langløkka barnehage

Denne årsplanen er godkjent i SU.

Planleggingsdager og feriestengt

 • Vi har planleggingsdager 2. og 5. juni. Planleggingsdagene er barnehagen stengt.
 • Barnehagene i Drammen kommune er sommerstengt i uke 28 og 29, 2023.

Våre satsninger

Barnehagebasert kompetanseutvikling:

Alle de kommunale barnehagene i Drammen jobber med barnehagebasert kompetanseutvikling i samarbeid med USN, med prosjektet: Et inkluderende miljø for omsorg, lek, læring og danning.

På Langløkka har vi valgt å jobbe med prosjektet gjennom å legge vekt på undring.

Vi har fokus på barns nysgjerrighet og medvirkning hvor barns lyst til å undersøke og utforske har betydning for våre pedagogiske valg. Personalet tar det intuitive og dynamikken som oppstår mellom barn og et tema/fenomen på alvor, vi følger barnas interesser. Mellom medvirkning og arrangementer oppstår det en spenning som vi vil utforske sammen, ansatte og barn, og i valget mellom produkt og prosess, vil vi legge mer vekt på prosess. Vi lærer oss å bruke pedagogisk dokumentasjon som arbeidsmetode underveis.

Naturopplevelser:

Langløkka barnehage har fokus på lek og utforskning gjennom gode naturopplevelser. Lek og positive opplevelser i naturen utvikler positive følelser til naturen og gir en begynnende forståelse for betydningen av bærekraftig utvikling. I denne prosessen trenger barna voksne som rollemodeller for å få erfaringer som gir nærhet og en følelse av tilhørighet til naturen. Det er derfor viktig at også ansatte er i prosess med sine egne holdninger og planlegger aktiviteter rundt, med, og i naturen.

Våre utviklingsmål:

 • Personalet er autoritative i møte med barna
 • Personalet bruker og utvikler bedre kunnskap om pedagogisk dokumentasjon
 • Personalet opptrer undrende sammen med barna
 • Personalet skaper gode lekemiljøer, med fokus på udefinerbart utstyr, ved å være ute i naturen, og ta naturen inn

Fokusområder

Strektegning av barn på en talestol. Illustrasjon av medvirkning.

Anerkjennelse er en forutsetning for medvirkning. Barn møter anerkjennelse for egne opplevelser, respekt for sine meninger og har innflytelse på egen hverdag. Noen ganger må vi bestemme hva barn skal gjøre, men vi kan aldri bestemme hva barn skal føle.

Voksne har alltid ansvar for relasjonen og strukturen, og vet at relasjonen mellom barn og voksne er asymmetriske. Vi møter barn som likesinnede, men vi er ikke likestilte. Vi tror på at barn opplever seg selv som betydningsfulle i dette fellesskapet.

Våre arbeidsmåter:

 • Personalet involverer barns fokus og nysgjerrighet i planer og struktur.
 • Personalet er åpne og fleksible voksne, som tolker barns nonverbale og verbale uttrykk.
 • Personalet oppmuntrer barn til å gi uttrykk for sine følelser, tanker og meninger og tar barns innspill på alvor.
 • Barna er delaktige i planlegging og vurdering av barnehagehverdagen.

Å gi omsorg er det viktigste i barnehagen. En omsorgsfull relasjon er preget av lydhørhet, nærhet, innlevelse og evne til å utvikle samspill. Omsorg er en forutsetning for at barn skal føle seg trygge, og alle barn skal oppleve å bli sett, forstått, respektert og få den hjelp og støtte de har behov for.

Våre arbeidsmåter for å nå målene i rammeplanen:

 • Personalet er alltid ansvarlige for relasjonen til barnet.
 • Personalet skaper trygge, forutsigbare rammer i hverdagen.
 • Personalet er deltagende i lek.
 • Personalet er tydelige voksne som er gode rollemodeller for barna ved å være varme grensesettere.
Strektegning av to barn som bygger tårn med klosser. Illustrasjon av lek og læring.

Vi tenker at læring skjer når barnet får mulighet til å utforske, undersøke og fordype seg i det de er interessert i. Dette skjer både i samhandling med andre barn og med voksne, i et fysisk miljø som er tilrettelagt for utforskning.

Leken er barnehagens viktigste aktivitet, og lekens egenverdi anerkjennes.

Gjennom lek lærer barn å samarbeide, utvikle fantasi, kreativitet og skaperglede. Vi gir barna gode lekeerfaringer med naturen som leke- og læringsarena.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen:

 • Personalet prioriterer lek
 • Personalet tilrettelegger for å utvide og inspirere barns kunnskap og danning ved å vise fram ulike sider av kultur
 • Personalet betrakter verden også ut fra barns perspektiv og ser barns intensjoner
 • Personalet reflekterer over egne og andres holdninger, tradisjon og væremåter, sammen i personalet, og sammen med barn og foreldre
Stektegning av tre barn som er ute på tur. Illustrasjon av danning, vennskap og fellesskap.

Oppdragelse er overføring av kunnskap, verdier og holdninger, mens danning utvikler kunnskap, verdier og holdninger sammen. Danning skjer gjennom samtale, respekt og empati. Egenverdi og selvfølelsen står sentralt i danningen og er individets evne til å utvikle seg selv.

Gjennom å være gode rollemodeller og gode samtalepartnere tilrettelegger vi for at barn tilegner seg gode etiske verdier. Vi skal tilrettelegge for å gi barna en begynnende forståelse for demokrati og samfunnets normer og regler.

Vennskap gir en tilhørighet til et felleskap og gir positiv utvikling for selvfølelsen. Å være en venn er en opplevelse av å være godtatt og akseptert for nettopp den man er. Vi legger til rette for å utvikle vennskap gjennom å skape små og store møteplasser og gode opplevelser.

Dette gjør vi blant annet gjennom å jobbe med ulike prosjekter og temaer, både små og store. Det kan være fra dagens opplevelse av en edderkopp på avdelingen, til temaer som går over flere uker som blant annet FORUT. Danning handler om livsmestring, hvordan mestre livets med- og motgang. I vår barnehage skal barnet lære å takle et nei, øve seg på problemløsning, deltakelse i et fellesskap og klare å glede seg over andres gleder og mestring. Dette er en viktig øvelsesarena innenfor trygge rammer.

Våre arbeidsmåter for å nå målene i rammeplanen: 

 • Personalet formidler grunnleggende normer, moral og etiske verdier i forhold til barnas egen væremåte opp imot samfunnets krav.
 • Personalet deler kunnskap og veileder barna i forhold til adferd, normer og regler.
 • Personalet gir mulighet til å utvide og inspirere barns kunnskap og danning ved å vise fram ulike sider av kulturen og la barna forholde seg til ulike kulturformer.
 • Personalet møter barn med åpenhet og interesse for forskjellighet, etiske spørsmål og verdikonflikter i hverdagen.
Strektegning av barn som snakker sammen og viser et ark med en bokstaven A. Illustrasjon av kommunikasjon og språk.

Barn har mange kommunikasjonsformer, både verbalt og non-verbalt, som bruk av tegn og kroppsspråk. Barna skal få mulighet til å lære nye begreper og bruke språket i samspill med andre. Vi arbeider for at barn får uttrykke tanker og følelser og at de benytter seg av språket i samspill med andre. Gjennom samhandling og varierte aktiviteter skal barn utvikle en god språkforståelse og et godt verbalspråk.

Våre arbeidsmåter for å nå målene i rammeplanen: 

 • Personalet er observante på barns svake og sterke initiativ til samtale (eller kommunikasjon) og besvare dem.
 • Personalet reflekterer over og vurderer hva som kjennetegner et godt språkmiljø og følger dette i det pedagogiske arbeidet.
 • Personalet bruker språklek for å støtte barns utvikling av språklige bevissthet og forståelse av ords sammensetning og oppbygging.
 • Personalet observerer, følger og støtter det enkelte barns språklige utvikling.

Ved hjelp av pedagogisk dokumentasjon følger vi barns interesser, fokus og innspill. Vi arbeider tverrfaglig for å skape entusiasme og forskertrang hos barn. Vi inspirerer til nysgjerrighet og undring gjennom fagområdene i rammeplanen.

Våre arbeidsmåter for å nå målene i rammeplanen: 

 • Personalet er engasjerende, inspirerende og veiledende mens vi forsker og undrer oss sammen med barna.
 • Personalet reflekterer og fordyper seg i fagområdene, sammen, og sammen med barn og foreldre.
 • Personalet er lydhøre for barns medvirkning og hvordan de lærer.
 • Personalet tilbyr ulikt materiell, utstyr, naturopplevelser, teknologi, digitale verktøy, spill, bøker, musikk og kreativitet i arbeidet med fagområdene.
Strektegning av en trapp med et barn og en voksen og et målflagg på toppen av trappa. Illustrasjon av progresjon.

Barn skal få strekke seg etter nye mål gjennom hverdagsaktivitet sammen med andre. Aktiviteter og lekemiljøer tilrettelegges etter alder og modning slik at barn opplever trygghet og mestring. Barna lærer gjennom leken, alene og sammen med andre.

Våre arbeidsmåter for å nå målene i rammeplanen:

 • Personalet arbeider med relasjoner for å skape trygghet for utforskning og utprøvning.
 • Personalet er lydhøre og tilfører nytt materiale til leker/aktiviteter etter hvert som den utvikler seg.
 • Personalet tilrettelegger det fysiske lekemiljøet etter barns alder og utvikling slik at det gir barna passende utfordringer innenfor trygge rammer.
 • Personalet varierer mellom å dele barn i grupper ut fra alder og utvikling for å skape progresjon.
Strektegning som strekfigur som bruker nettbrett for å utforske. Illustrasjon av digital praksis i barnehagen.

Barn skal utvikle en god digital dømmekraft og en begynnende etisk forståelse knyttet til digitale medier. Ved bruk av digitale verktøy kan barn utvikle sin kreativitet og lek og utvikle etisk bevissthet om eget personvern og rettigheter. Vi skal støtte opp om barns digitale læreprosesser. Ved å sørge for at alle barn får mulighet til å utvikle sine digitale ferdigheter kan dette bidra til sosial utjevning.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen: 

 • Personalet øker sin kunnskap og sine ferdigheter, slik at de selv kan være gode digitale rollemodeller.
 • Personalet ivaretar barns personvern.
 • Personalet skal vurdere relevans og egnethet, og deltar i barns mediebruk.
Strektegning av et barn som går over en bro med med voksne på hver side. Illustrasjon av overganger.

Vi har fokus på å skape gode relasjoner mellom barn og personale, da det er grunnlaget for en god tilknytning. Nye barn skal bli kjent med barn, personalet og de fysiske omgivelsene. Pedagogisk leder blir i samarbeid med foresatte enige om hvordan oppstarten i barnehagen skal tilrettelegges, ut i fra barnets individuelle behov.

Våre rutiner for en trygg og god start i barnehagen:

 • Vi tilbyr at barn, med foresatte, kommer på besøk i forkant av oppstart.
 • Vi lager en plan for tilvenningen, i samarbeid med barn og foresatte.
 • Vi tilbyr en primærkontakt i tilvenningsperioden.
 • Vi skaper en trygg og god atmosfære preget av rutiner og forutsigbarhet i hverdagen.

Vi skal sikre en trygg og god overgang internt i barnehagen. Barn som går over fra liten til stor avdeling får tilvenning i vårperioden. Denne tilvenningen gjennomføres av personalet i barnehagen. Barnas personlige og sosiale behov legges til grunn i denne prosessen. Barna blir kjent med personalet på den nye avdelingen og de barna de skal være sammen med når nytt barnehageår starter.

Vi har rutiner for trygge og gode overganger innad i barnehagen:

 • Overgang til ny avdeling planlegges av personalet i samarbeid med barn og foreldre.

Barnehagene i Drammen kommune har rutiner for å sikre en god overgang fra barnehagen til skole og SFO. I Langløkka ønsker vi at barnas førsteinntrykk av skolen skal bære preg av nysgjerrighet, positive forventninger og begynnende tillit.

Slik samarbeider vi for at barna får en trygg og god overgang til skolen:

 • Barn inviteres på skolebesøk på våren, sammen med foreldre.
 • Vi har førskolegruppe en gang i uken det siste året i barnehagen.
 • Her jobber vi med selvstendighetstrening i forhold til å ta vare på egne ting, og kunne lytte og ta imot felles beskjeder.
 • På utviklingssamtale med foreldre på våren går vi sammen gjennom barnets utvikling, og hvilke opplysninger barnehagen overfører til skolen.

Våre tiltak for å sikre støtte til barn som trenger det:

 • Personalet samarbeider nært med hjemmet med hyppig dialog.
 • Personalet samarbeider med andre instanser ved behov som f.eks Helsestasjonen, Familieteamet, Barnevernet, Fysioterapitjenesten, PPT og BUP.
 • Personalet tilrettelegger aktiviteter og pedagogiske opplegg tilpasset barnets forutsetninger og behov.
 • Personalet evaluerer og vurderer arbeidet sitt kontinuerlig.

Barnehagen skal legge til rette for foreldresamarbeidet og god dialog med foreldrene. Foreldresamarbeidet skal både skje på individnivå, med foreldrene til hvert enkelt barn, og på gruppenivå, gjennom foreldrerådet og samarbeidsutvalget (RP17). Slik jobber vi for å få til et godt samarbeid mellom hjem og barnehage:

 • Personalet samarbeider tett med barnas hjem og etablerer god dialog med gjensidig informasjon om barnet ved levering og henting.
 • Personalet arrangerer foreldremøter, to i året, med informasjons og tema etter behov.
 • Pedagogiske ledere gjennomfører to utviklingssamtaler i året til hvert barn.
 • FAU og SU er fora for samarbeid, hvor viktige saker.

Samarbeid med lokalmiljøet

I Langløkka barnehage bor de fleste i nærmiljøet, det er derfor viktig for oss å gjøre barna kjent med mulighetene i omgivelsene sine, for eksempel gjennom:

 • Turer til ulike arenaer, til fots, og med buss
 • Skolestartere besøker brannstasjonen
 • Ungdomskole-elever på praksis

Samarbeid med forebyggende tjenester

Vi samarbeider, med foresattes samtykke, om enkeltbarn og i noen tilfeller på generelt grunnlag med:

 • Helsestasjon
 • Familieteam
 • Barneverntjenesten
 • Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)
 • Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA), habiliteringstjenesten og Statped

Samarbeid med andre fagmiljøer, gjennom:

 • Studenter fra USN
 • Lærlinger i barne- og ungdomsarbeiderfaget
 • Praksiselever i språk- og/eller arbeidspraksis

Slik jobber vi med planlegging:

Gjennom samhandling med barna finner vi ut hvilket vei barna ønsker å ta prosjektarbeidet og la barna vise veien i prosjektet. Enten der er vi som initierer et tema eller temaet blir valgt ut fra barns interesse, har barnas stemme en sentral plass. Barns utforskning og medvirkning legger til grunn vår planlegging og vurderingsarbeid. Planene har en dynamisk struktur, hvor prosessen er viktigere enn produktet. I planleggingen ser vi på vår egen praksis, vi undrer oss sammen, og etterstreber at det vi planlegger henger sammen Rammeplanen og Lov om Barnehager.

Slik jobber vi med vurdering:

Vi jobber systematisk med å vurdere det pedagogiske arbeidet, gjennom refleksjoner i hele personalet, og i pedagog-gruppen. Vurderingene skal sikre at alle barn i Langløkka får et tilbud i tråd med Rammeplanen og aktuelle lover.

Faglige og etiske problemstillinger inngår alltid i vurderingsarbeidet. Vi ønsker å snakke mer om hva barn sitter igjen med, enn hva som praktisk skjedde. På denne måten ønsker vi å lære av vår egen praksis og bidra til å videre-utvikle barnehagen som pedagogisk virksomhet.

Slik jobber vi med dokumentasjon:

Barn har rett til vern om sin personlige integritet. Ved dokumentasjon av barnegruppen og enkeltbarn skal personalet ved Langløkka alltid reflektere og handle etisk.

Vi bruker bilder og tekst for å dokumentere prosesser, dette gjøres tilgjengelig for barn, foreldre og personalet på avdelingene. Planer og oppsummeringer deles på Vigilo. Vi har også en egen Facebookside, som dokumenterer det daglige livet, og hvordan vi i Langløkka tolker Rammeplanens mål om å ivareta barnas behov for omsorg og lek og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Drammensbarnehagen

Barnehagene i Drammen drives i tråd med Barnehagelov og Rammeplan for barnehager, og bygger på et holdnings- og verdigrunnlag basert på respekt, tillit, fellesskapsfølelse og menneskeverd.

Gjennom kontinuerlig forbedringsarbeid jobber vi for å opprettholde høy kvalitet i arbeidet med barns oppvekst. Barnehagene har et godt og nært samarbeid med Universitetet i Sørøst Norge. Dette samarbeidet gir oss faglig påfyll og faglige utfordringer noe som er sunt for virksomheter i stadig utvikling og endring.
Vi har utarbeidet 4 verdier som er felles for alle Drammensbarnehagene. Disse verdiene setter retning for hvordan vi jobber med kvalitet i våre barnehager. Vi kaller verdiene for våre hjørneflagg, dette rammer inn vår virksomhet. Ut fra verdiene jobber hver barnehage med egne satsingsområder.

Vår visjon: 

Et godt sted å leve der vi heier og tar vare på hverandre

Våre verdier:

 • Leken er vår viktigste aktivitet
 • Barnets beste ligger alltid til grunn for vår praksis
 • Et inkluderende felleskap ligger til grunn for alt vi gjør
 • Et positivt menneskesyn ligger til grunn i alle relasjoner