Årsplan Sørbyløkka barnehage

Denne årsplanen er godkjent i SU 06.09.23.

Planleggingsdager, feriestengt og aktiviteter gjennom året

 • Planleggingsdagene er barnehagen stengt.
 • Barnehagene i Drammen kommune er sommerstengt i uke 28 og 29, 2024.
 • Sørbyløkka barnehage har sommeråpent for ansatte ved Vestre Viken.

Se oversikt

Våre satsninger

Rammeplanen sier at barn skal oppleve et miljø som støtter opp om deres lyst til å leke, utforske, lære og mestre. Barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær skal anerkjennes, stimuleres og legges til grunn for deres læringsprosesser. Barna skal få bruke hele kroppen og alle sanser i barnehagehverdagen. Rammeplanen sier at barnehagen gjennom arbeidet med språk, kommunikasjon og tekst bidrar til at barna får utforske og utvikle språkforståelse, språkkompetanse og et mangfold av kommunikasjonsformer. I henhold til dette har Sørbyløkka barnehage ekstra fokus på lek og læring, språk og sosial og emosjonell kompetanse - herunder tidlig innsats, danning og livsmestring.

Våre utviklingsmål 

 • Sosial og emosjonell kompetanse: Barnehagen skal ha en helsefremmende og forebyggende funksjon, og bidra til å utjevne sosiale forskjeller. Dette ivaretas ved å kontinuerlig utvikle vårt arbeide knyttet til sosial kompetanse, håndtering av utfordrende atferd og relasjonsbygging på alle nivåer.
 • Lek og læring: Leken skal ha en sentral plass i barnehagen, og lekens egenverdi skal anerkjennes samtidig som barna skal få mulighet til å lære, se sammenhenger og utvide perspektiver og få ny innsikt.
 • Språk: Barna skal få utforske og utvikle sin språkforståelse, språkkompetanse og kommunikasjonsevne og møte et mangfold av kommunikasjonsformer gjennom lystbetonte aktiviteter.

Våre utviklingstiltak

 • Sosial og emosjonell kompetanse: Personalet jobber etter Sørbyløkka barnehages motto "Barn i balanse" ved å styrke barnas kompetanse, bidra til at de opplever trivsel og mestringsglede og legge til rette for et utviklende læringsmiljø ute og inne.
 • Lek og læring: Personalet bidrar til at barna får felles erfaringer som grunnlag for lek og utvikling og legger til rette for meningsfulle opplevelser som støtter barnas aktivitet, deltakelse i fellesskapet og engasjement.
 • Språk: Personalet jobber med språk ved å introdusere og arbeide med rim, regler, sanger og litteratur. Personalet jobber også aktivt med å språksette det som skjer i hverdagsaktivitetene.

Fokusområder

Strektegning av barn på en talestol. Illustrasjon av medvirkning.

I Sørbyløkka barnehage skal barna erfare det å få innflytelse på det som skjer i barnehagen. Medvirkningen skal være tilpasset barnets alder, erfaringer, individuelle forutsetninger og behov.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen er: 

 • Personalet gir barna muligheter for valg og ser individuelle behov i barnehagehverdagen, og barna deltar aktivt i gjøremål gjennom dagen.
 • Barna oppmuntres til å øve på selvstendighet og aktiv deltagelse. Det skal gis erfaringer med at deres stemme blir hørt og er viktig. Barna skal oppleve at opplevelse av egen verdi økes gjennom å ha verdi også for andre barn.
 • Personalet ivaretar barnas spontanitet og initiativ og følger opp det barna allerede er opptatt av og viser interesse for.

I Sørbyløkka barnehage søker vi å møte barn, foreldre og hverandre med respekt og anerkjennelse slik at alle føler seg verdsatt. Det er grunnleggende å få være den man er, med likheter og ulikheter fra og med andre. Med utgangspunkt i god kjennskap til barna og fagkunnskap, skal personalet sørge for at alle barn opplever å bli sett og får den hjelp og støtte de har behov for i barnehagen. Barnehagen skal forebygge og oppdage mobbing og krenkelser, vold, omsorgssvikt og seksuelle overgrep. Barnehagen skal også være oppmerksom på barns private omsorgs- og livssituasjon.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen 

 • Personalet arbeider for et miljø som ikke bare gjør barna til mottakere av omsorg, men som også verdsetter barnas egne omsorgshandlinger.
 • Personalet jobber kontinuerlig med å inkludere barnas egne forståelser av deres opplevelser.
 • Personalet følger kommunens handlingsplan mot mobbing og andre krenkelser, og setter inn tiltak dersom dette oppdages i barnehagen.
 • Personalet har nulltoleranse mot vold. Vi handler i tråd med kommunens veileder mot vold i nære relasjoner og opplysningsplikten til barnevernet.
Strektegning av to barn som bygger tårn med klosser. Illustrasjon av lek og læring.

Leken er barnas naturlige aktivitet og uttrykksform. Gjennom leken uttrykker barnet seg selv, forholder seg til uttrykk, blir dannet, utvikler sin vilje og kreativitet. Læring skjer naturlig i lek. Samtidig har leken verdi i seg selv. Den leken som oppstår av seg selv skal ivaretas og gis verdi uten å bli sett på som forberedelse til noe annet. Læring i Sørbyløkka barnehage foregår i formelle og uformelle aktiviteter i både individuelle opplevelser og sosial samhandling.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen:

 • Personalet bidrar til at barna får felles erfaringer som grunnlag for lek ved å legge til rette for utvikling av leketemaer over tid.
 • Personalet veileder barna hvis leken medfører uheldige samspillsmønstre. Personalet støtter opp om gode samspillsmønstre i lek. Lekens verdi ivaretas og synligjøres ved at den inngår i avdelingenes planer.
 • Personalet hjelper til med igangsetting og tilrettelegging av lek på barnas premisser i leken både ute og inne.
Stektegning av tre barn som er ute på tur. Illustrasjon av danning, vennskap og fellesskap.

Danning handler om å bli formet som menneske med egen vilje og personlig forståelse av omverdenen. Danning innebærer både sosialisering, oppdragelse og med- og påvirkning slik at barna sees som aktive av formingen av sin egen person og posisjon i samfunnet. Et viktig grunnlag er at alt som skjer i sosiale samspill, og vennskap er selve grunnpilaren og en viktig medskaper av barnas forståelse av seg selv og andre. I vennskap utvikles blant annet omsorg og empati, identitet og egenforståelse, samt problemløsning og lekeferdigheter. Det å være del av et inkluderende og demokratisk fellesskap handler om å ha betydning for hverandre.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen:

 • Personalet støtter barns aktivitet, engasjement og deltagelse i fellesskapet og legger til rette for meningsfulle opplevelser.
 • Personalet støtter barnas initiativ til samspill og legger til rette for at alle skal kunne leke med andre, oppleve vennskap og lære å få venner, være en venn og beholde vennskap.
 • Personalet sørger for et inkluderende fellesskap.
Strektegning av barn som snakker sammen og viser et ark med en bokstaven A. Illustrasjon av kommunikasjon og språk.

Gjennom kommunikasjon og språk forstår og skaper barna mening i livet og hverdagen. Gjennom kommunikasjon og språk knyttes og ivaretas båndene til andre mennesker og grunnlaget blir lagt for å forstå verden, seg selv og andre. Grunnlaget for opplevelse av mestring i lek, læring og samhandling legges i utviklingen av barnas kommunikasjonsferdigheter og i å være del av en mangfoldig kommunikasjonskultur. I Sørbyløkka barnehage skal de ansatte bidra til språklig nysgjerrighet, bevissthet og utvikling.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen:

 • Lydhøre og oppmerksomme ansatte som er bevisste sine roller som språklige forbilder og gir alle barna et mangfold av språklige opplevelser i både formidlingssituasjoner og språkbrukssituasjoner.
 • I tillegg til lek som oppstår i seg selv, har vi et stort fokus på rolleleken, da denne er sentral i barnas utvikling av språklig- og sosial kompetanse.
 • Planlegge og gjennomføre språkutviklende aktiviteter med utgangspunkt i kunnskap om barnas faktiske kommunikasjon- og språkutvikling.

Rammeplanens syv fagområder ligger som grunnlag for all planlegging og gjennomføring i Sørbyløkka barnehage. Vi tenker og planlegger helhetlig slik at fagområdene sees i sammenheng og ikke hver for seg. Dette innebærer at planlagte aktiviteter skal ivareta ulike elementer fra alle fagområdene. Samtidig skal personalet bruke sin fagkompetanse- og kunnskap for å ivareta fagområdene også i lek og i hverdagens uformelle og uplanlagte aktiviteter og hendelser. Opplevelser gjennom undring, utforsking og skaping skal gi erfaringer, kunnskaper og ferdigheter på tvers av fagområdene.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen:

 • Med utgangspunkt i barnehagens styringsdokumenter planlegger vi for hverdager der barns interesse for fagområdene ivaretas - med rom for medvirkning, engasjement, opplevelse og læring.
 • Fagområdene sees opp mot personalets oppfølging av barnas lek, samhandling og engasjement.
 • Personalet reflekterer omkring fagområdenes tilstedeværelse i alle hendelser i barnehagehverdagen.
 • Hver avdeling har månedlige evalueringer som forteller hvordan vi har jobbet med de ulike fagområdene.

Rammeplanens ulike fagområder er:

 • Kommunikasjon, språk og tekst. Barnehagen skal bidra til språklig nysgjerrighet, bevissthet og utvikling. I barnehagen skal barna få mulighet til å erfare ulike formidlingsmåter av tekster og fortellinger, som kilde til estetiske opplevelser, kunnskap, refleksjon og møter med språk og kultur.
 • Kropp, bevegelse, mat og helse. Barnehagen skal legge til rette for at alle barn kan oppleve bevegelsesglede, matglede og matkultur, mentalt og sosialt velvære og fysisk og psykisk helse.
 • Kunst, kultur og kreativitet. Barnehagen skal legge til rette for samhørighet og kreativitet ved å bidra til at barna får være sammen om å oppleve og skape kunstneriske og kulturelle uttrykk.
 • Natur, miljø og teknologi. Barnehagen skal legge til rette for at barna kan forbli nysgjerrige på naturvitenskapelige fenomener, oppleve tilhørighet til naturen og gjøre erfaringer med bruk av teknologi og redskaper. Opplevelser og erfaringer i naturen kan fremme forståelse for naturens egenart og barnas vilje til å verne om naturressursene, bevare biologisk mangfold og bidra til bærekraftig utvikling.
 • Antall, rom og form. Fagområdet omfatter lekende og undersøkende arbeid med sammenligning, sortering, plassering, orientering , visualisering, former, mønster, tall, telling og måling. Det handler også om å stille spørsmål, resonnere, argumentere og søke løsninger.
 • Etikk, religion og filosofi. Barnehagen skal la barna få kjennskap til fortellinger, tradisjoner, verdier og høytider i ulike religioner og livssyn og erfaringer med at kulturelle uttrykk har egenverdi. Gjennom å samtale om og undre seg over eksistensielle, etiske og filosofiske spørsmål skal barn få anledning til selv å formulere spørsmål, lytte til andre, reflektere og finne svar.
 • Nærmiljø og samfunn. Gjennom utforskning, opplevelser og erfaringer skal barnehagen bidra til å gjøre barna kjent med eget nærmiljø, samfunnet og verden.
Strektegning av en trapp med et barn og en voksen og et målflagg på toppen av trappa. Illustrasjon av progresjon.

Sørbyløkka barnehage legger til rette for et lek- og læringsmiljø tilpasset barnas aktuelle alder og utvikling. De ulike avdelingene planlegger og gjennomfører med utgangspunkt i de respektive barnegruppene slik at opplevelsene i barnehagehverdagen er tilpasset avdelingens barnegruppe og hvert enkelt barns erfaringer, interesser, kunnskaper og ferdigheter. Gjennom denne organiseringen vil barnas «barnehageliv» også utvikle seg i takt med deres eget liv.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen: 

 • De ulike barnegruppene skal kjenne igjen hverdagen ut fra innhold og arbeidsmåter.
 • Personalet skal planlegge ut fra hver enkelt barnegruppe.
Strektegning som strekfigur som bruker nettbrett for å utforske. Illustrasjon av digital praksis i barnehagen.

Barna «er født inn i en digital verden» som stadig er i endring. Mange kan allerede mye og lærer fort. Digital kompetanse er et sett av ulike kompetanser som vi tar i bruk i hverdagen. Dette betyr at de ulike digitale verktøyene vi tar i bruk, skal ta utgangspunkt i det vi allerede gjør «analogt» med hensikt å forenkle, forsterke og forbedre eksisterende praksis. Vi knytter fagområdene til den digitale praksisen og de voksne skal være aktive deltagere. De digitale verktøyene brukes aktivt til å innhente nyttig informasjon med utgangspunkt i barnas nysgjerrighet. Målet er at de digitale verktøyene skal bidra til å ivareta og forsterke barnas iboende nysgjerrighet og lærelyst, og bidra til utvikling av kreativitet, problemløsningsferdigheter og evne til omstilling. I dette ligger et ansvar i å jobbe for å redusere forskjeller på grunn av barns ulike erfaringsgrunnlag.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen 

 • De digitale verktøyene brukes i aktive sosiale samspill.
 • Sørbyløkka barnehages digitale praksis skal være bidrag til barnas lek, kreativitet og læring.
 • Sørbyløkka barnehage prioriterer digitale verktøy som innbyr til å skape, leke, lære og utforske.
Strektegning av et barn som går over en bro med med voksne på hver side. Illustrasjon av overganger.

Barnehagestart:

Når et barn skal starte i barnehagen er det viktig med god informasjon til foreldrene. Trygge foreldre er viktig for å få trygge barn. Hverdagen tilpasses slik at barnet får tid til å bli kjent, etablere relasjoner og knytte seg til personalet og andre barn. Den første tiden følges barnet tett opp som grunnlag for å oppleve tilhørighet og trygghet til å leke, utforske og lære.

Overganger innad i barnehagen:

Vi bruker god tid til å forberede barna på overgang til en ny avdeling ved å bli kjent med både voksne og barn på den nye avdelingen.

Overgang barnehage skole:

I Sørbyløkka barnehage går du på en egen avdeling for skolestarterne det siste barnehageåret. Barnehageåret 2023 – 2024 har vi to slike avdelinger –ABC-barna gul og ABC-barna blå.

ABC-barna gul har eksistert siden høsten 2016. Bærebjelkene i ABC barna gul sin grunnfilosofi er forskningsperspektivet, kunstperspektivet, bærekraftig utvikling, digital kompetanse og vennskapskompetanse. ABC-barna blå er en ny avdeling av året. Bærebjelkene i ABC-barna blå sin virksomhet er selvstendighetstrening og mestring, samhold og inkludering, kroppslig (motorisk) og språklig undring, medvirkning og vennskap. Tanken bak begge disse grunnfilosofiene er at den beste skoleforberedelsen vi kan gi barna er en stadig økende lærelyst og utforskertrang, samt evnen til å knytte og ivareta vennskap. ABC barna blå og gul vil samarbeide tett i løpet av barnehageåret.

Vårens foreldresamtale vil ha hovedfokus på skolestarten og vil ta utgangspunkt i overgangsskjemaet fra barnehage til skole

Avdelingene tilpasser sine planer og aktiviteter ut fra den aktuelle barnegruppen. Dette innebærer også at noen barn får annet tilbud enn de andre, når dette er til beste for barnet. Dette skjer i dialog med foreldrene. Ved behov og vedtak samarbeider barnehagen med ulike instanser og ressurser.

For å sikre en helhetlig utvikling for barnet, er det viktig at barnehagen og foreldrene har et tett samarbeid. Det er foreldrene som kjenner sitt barn best, samtidig som barnehagepersonalet innehar mye kunnskap om barn generelt og i gruppe.

Slik jobber vi for å få til et godt samarbeid mellom hjem og barnehage:

 • Sørbyløkka barnehage inviterer til foreldremøte hvert år i september, der planer og annen relevant informasjon deles. Det avholdes oppstartssamtaler med alle nye foreldre før oppstart eller i løpet av den første perioden barnet er i barnehagen.
 • I løpet av barnehageåret inviterer vi til foreldresamtale der vi har en samtale omkring hvordan barnet har det i barnehagen, utvikling, trivsel og læring.
 • Personalet etterstreber en nær og god relasjon med foreldrene preget av gjensidig dialog gjennom den daglige samtalen. I tillegg formidles det meste av skriftlig informasjon mellom Sørbyløkka barnehage og hjemmet via Vigilo.
 • I tråd med barnehageloven har Sørbyløkka barnehage et foreldreråd og et samarbeidsutvalg for å sikre samarbeidet med barnas hjem. Foreldrerådet består av alle foreldrene i barnehagen og velger representanter til foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU). Samarbeidsutvalget (SU) er et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ som består av foreldre og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Styrer kaller inn til møter og er referent.

Samarbeid med lokalmiljøet

Barna får oppleve tilhørighet til et mangfoldig kultursamfunn i nærmiljøet ved å besøke og samarbeide med institusjoner, steder og kulturelle aktører i nærmiljøet. Det å være en fullverdig deltager/medlem i et samfunn er en viktig del av barnas identitet. Det å få del i opplevelser i nærmiljøet og samtidig få anledning til å bidra med noe selv, legger grunnlaget for videre innsikt og erfaring med deltakelse og medvirkning i et demokratisk samfunn.

Samarbeid med forebyggende tjenester

Barnehagene samarbeider med et sett av forebyggende tjenester (for eksempel PPT, barnevern, helsestasjon) som alle arbeider til barns beste. En viktig målsetting er å fange opp barn som trenger ekstra støtte, og sette inn riktig tiltak i samarbeid med forebyggende tjenester.

Samarbeid med andre fagmiljøer

Samarbeid med andre barnehager, ulike utdanningsinstitusjoner og andre fagmiljøer skaper nyttige rom for kunnskap- og kompetansedeling.

 • Sørbyløkka barnehage samarbeider med Børresen skole i forbindelse med arbeidsuker og ulike fag og oppgaver.
 • Sørbyløkka barnehage tar i mot praksiselever og lærlinger fra videregående skoler.
 • Som kommunal barnehage er Sørbyløkka barnehage med på et kompetanseutviklingsprosjekt "Barnehagebasert kompetanseutvikling" i samarbeid med Universitetet i Sør-Øst Norge. Målet er å styrke de ansattes kompetanse i forbindelse med utvikling av barnehagens leke- og læringsmiljø.

Slik jobber vi med planlegging:

 • Aktiviteter bestemmes ut fra årstid, temaer, årshjulet, barnets interesser og ønsker. Noe innhold er voksenstyrt, annet på barnas ønsker og barns rett til medvirkning.
 • Alle avdelinger har faste dags- og ukerytmer for å ivareta barns behov for gjenkjennelse, trygghet og forutsigbarhet i hverdagen.

Slik jobber vi med vurdering:

 • Styrer har et overordnet ansvar for å samordne et helhetlig vurderingsarbeid.
 • De pedagogiske lederne har ansvar for å lede vurderingsarbeidet på sin avdeling.
 • Hele personalet deltar i vurderingsarbeid, innbefattet evalueringer, samt diskusjoner/refleksjoner omkring faglige og etiske problemstilling på personalmøter, avdelingsmøter og planleggingsdager.

Slik jobber vi med dokumentasjon:

 • Minst en gang i måneden deler hver avdeling skriftlig informasjon og bilder som synliggjør avdelingens arbeid og hva barna opplever, lærer og gjør i barnehagen.
 • Barns rett til vern om sin personlige integritet ivaretas i henhold til lovhjemler og i samarbeid med barnas foreldre.
 • Barnets opplevelsesperm som følger barnet og dokumenterer opplevelser i barnehagehverdagen gjennom hele barnehageløpet blir barnets eie når det slutter.

Drammensbarnehagen

Barnehagene i Drammen drives i tråd med Barnehagelov og Rammeplan for barnehager, og bygger på et holdnings- og verdigrunnlag basert på respekt, tillit, fellesskapsfølelse og menneskeverd.

Gjennom kontinuerlig forbedringsarbeid jobber vi for å opprettholde høy kvalitet i arbeidet med barns oppvekst. Barnehagene har et godt og nært samarbeid med Universitetet i Sørøst Norge. Dette samarbeidet gir oss faglig påfyll og faglige utfordringer noe som er sunt for virksomheter i stadig utvikling og endring.
Vi har utarbeidet 4 verdier som er felles for alle Drammensbarnehagene. Disse verdiene setter retning for hvordan vi jobber med kvalitet i våre barnehager. Vi kaller verdiene for våre hjørneflagg, dette rammer inn vår virksomhet. Ut fra verdiene jobber hver barnehage med egne satsingsområder.

Vår visjon: 

Et godt sted å leve der vi heier og tar vare på hverandre

Våre verdier:

 • Leken er vår viktigste aktivitet
 • Barnets beste ligger alltid til grunn for vår praksis
 • Et inkluderende felleskap ligger til grunn for alt vi gjør
 • Et positivt menneskesyn ligger til grunn i alle relasjoner