Årsplan St.Hansberget barnehage

Denne årsplanen er godkjent digitalt av alle deltagere i SU: 22.juni 2023

Planleggingsdager, feriestengt og aktiviteter gjennom året

 • Planleggingsdagene er barnehagen stengt.
 • Barnehagene i Drammen kommune er sommerstengt i uke 28 og 29, 2024.

Se oversikt

Våre satsninger

Våre satsnings- og fokusområder for barnehageåret 2023-2024 er leken, barns psykiske helse, natur og miljø, og språk. Vi vil fortsette å løfte lekens egenverdi, samtidig som vi binder satsningsområdene sammen, så det blir gjennomgående tema i barnas hverdag.

Våre utviklingsmål 

 • Alle ansatte skal legge til rette for gode lekemiljøer, for barna i barnehagen.
 • Alle ansatte skal ha et faglig og bevisst forhold til språkarbeid i henhold til barnegruppen på avdelingen.
 • Alle ansatte skal få en økt forståelse for og kompetanse i å ta i bruk, naturen som arena for å fremme fysiske og psykiske helsefordeler for barna.

Våre utviklingstiltak

 • Personalet skal videreutvikle sin kompetanse innenfor temaer som "en psykisk helsefremmende barnehagehverdag" og lekemiljø.
 • Personalet skal utvikle sin kompetanse innenfor fokusområdet natur og miljø, blant annet gjennom å videreutvikle "naturveggen" og prosjekt "dyrkekasser".
 • Personalet videreutvikler sin kompetanse gjennom litteratur, teori, samtale, refleksjon og veiledning. 

Fokusområder

Strektegning av barn på en talestol. Illustrasjon av medvirkning.

Som ansatte skal vi ha kompetanse til å fange opp interesser barna har og ta utgangspunkt i dette arbeidet vårt i hverdagen. Vi er opptatt av at barn skal få medvirke, ut fra deres interesser, i forhold til deres alder og modenhet. Som ansatt i St.Hansberget skal en være observant og lydhør, og kunne følge barnet og barnegruppens initiativ.

Det er viktig å ta mangfoldperspektivet på alvor allerede fra tidlig alder. Hvert barn utvikles på sin måte og i sitt tempo, og derfor må barna i barnehagen oppleve at det finnes mange måter å tenke, handle og leve på. Ved å se forskjellene og godta dem, vil barna lære at det er akseptabelt å være forskjellige.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen  

 • Personalet er opptatt av å lytte til, se og følge barnets signaler.
 • Personalet lager prosjekter ut fra barns interesser.
 • Personalet jobber aktivt for en kultur, som legger til rette for at det er tid og rom for å følge barnas initiativ i hverdagen.
 • Personalet veileder barn i ulike situasjoner på en trygg, grensesettende og hensiktsmessig måte, der barn har ulike interesser.

For oss handler begrepet omsorg blant annet om måten vi møter menneske på. Hvordan vi skaper trygghet og gode rammer for alle å være i barnehagen. Vi jobber etter FN’s barnekonvensjon om barns rettigheter og for oss handler det om å skape trygge rammer, en trygg plass å være, der barn blir sett og møtt. Trygghet og sensitivt samspill er viktig for å kunne gi god omsorg for barna i vår barnehage.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen 

 • Personalet legger til rette for en inkluderende hverdag for alle barn og voksne.
 • Personalet har kompetanse om trygghetssirkelen, som vi bruker som utgangspunkt for å se hvert enkelt barn, være en trygg base og jobbe kontinuerlig med relasjonsbygging mellom barn-barn, og barn voksen.
 • Personalet har kjennskap til å følge Drammen kommune sin handlingsplan og rutine for håndtering av mobbing og andre krenkelser.
 • Personalet har kjennskap til å følge Drammen kommune sin rutine for et trygt og godt barnehagemiljø.
Strektegning av to barn som bygger tårn med klosser. Illustrasjon av lek og læring.

Vi mener at leken er barnas viktigste beskjeftigelse og den beste uttrykksformen barn har for innlevelse og læring. Vi mener at det er gjennom leken i samspill med andre, at barn lærer alt. Derfor har leken en sentral rolle hos oss og er gjennomgående i alle temaer som vi har gjennom året. Personalet må se, lytte og forsøke å forstå barna. Personalet skal bekrefte barns opplevelser og følelser, vise omsorg og være aktive i forhold til å støtte og også utfordre i barnas lek. Vi jobber hele tiden med å utvikle og tilpasse lekemiljøene til barna slik at det kan bidra til utvikling av leken.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen 

 • Personalet er aktive og engasjerte i og rundt leken i barnehagen.
 • Personalet skal anerkjenne lekens egenverdi og prioritere tid til leken i planlegging av dagen.
 • Personalet skal aktivt ta del i refleksjon, planlegging og evaluering i forhold til hvordan vi legger til rette for leken.
Stektegning av tre barn som er ute på tur. Illustrasjon av danning, vennskap og fellesskap.

I St.Hansberget barnehage skal alle føle seg som en del av fellesskapet i barnehagen. Det er derfor viktig for oss at vi kan tilby barna felles opplevelser i barnehagen, som igjen gir felles erfaringer og referanser som barna kan være sammen om – et felles tredje. Dette felles tredje er en forutsetning for at et møte mellom mennesker skal være likeverdig. Ved å ha et stort fokus på leken, kan relasjoner utvikles og skape et grunnlag for danning. Dette skjer gjennom samspillet mellom barn-barn og barn-voksen. Det er viktig for oss at de gode verdiene vi har i barnehagen vises gjennom arbeidet vi gjør, slik at barna dannes til å møte hverandre med respekt, likeverd og inkludere hverandre i fellesskapet.

Det er viktig for oss å ta mangfoldperspektivet på alvor allerede fra tidlig alder. Hvert barn utvikles på sin måte og i sitt tempo, og derfor må barna i barnehagen oppleve at det finnes mange måter å tenke, handle og leve på. Ved å se forskjellene og godta dem, vil barna lære at det er akseptabelt å være forskjellige.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen 

 • Personalet jobber etter prinsippene innenfor utviklingsstøttende kommunikasjon.
 • Personalet jobber med fokus på å skape et felles tredje, som kan bidra til at barn får felles utgangspunkt for lek og vennskap.
 • Personalet jobber ut fra at alle barn og familier skal ha like muligheter som grunnlag for å utjevne sosiale forskjeller.
Strektegning av barn som snakker sammen og viser et ark med en bokstaven A. Illustrasjon av kommunikasjon og språk.

Mennesket kommuniserer fra tidlig alder på flere måter gjennom et kroppslig språk og etter hvert et verbalt språk. I barnehagen ser vi på hver enkelt barns uttrykk som en form for kommunikasjon og vi skal støtte barn i deres språklige utvikling. Barn skal få erfaring i hvordan kommunisere hensiktsmessig i samspill med andre.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen 

 • Personalet setter ord på det som skjer i samspillet.
 • Personalet legger til rette for at barn kan leke i mindre grupper, for at en skal ha mulighet til å se hvert enkelt barn i gruppen.
 • Personalet tar utgangspunkt i hva barna er opptatt av og interessert i, for å jobbe med variert lekemiljø, som grunnlag for å støtte språkutviklingen.

I St.Hansberget jobber vi kontinuerlig med fagområdene gjennom året. Vi er opptatt av å sikre en rød tråd i alt arbeidet vi gjør.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen 

 • Personalet i barnehagen jobber for å organisere et pedagogisk tilbud for og med barna der alle fagområdene blir ivaretatt.
 • Personalet på avdelingene planlegger det pedagogiske tilbudet og trekker inn fagområdene i de forskjellige hverdagsaktivitetene, tilpasset barnegruppa, barnets alder, barnets behov og interesser.
Strektegning av en trapp med et barn og en voksen og et målflagg på toppen av trappa. Illustrasjon av progresjon.

Vi tilpasser aktiviteter til årstider, barns forutsetninger og utvikling og jobber med progresjon med utgangpunkt i fagområdene fra rammeplanen for barnehagen.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen 

 • Personalet jobber for å sikre en helhet i hvordan vi jobber.
 • Personalet evaluerer på avdelingsmøter med utgangspunkt i barnegruppens behov.
 • Personalet sikrer at barna får den støtten og utfordringen de trenger for å utvikle seg.
 • Personalet legger til rette for variert lek og tilgang på lekemateriell som passer til interesse, alder og utvikling.
Strektegning som strekfigur som bruker nettbrett for å utforske. Illustrasjon av digital praksis i barnehagen.

I St.Hansberget barnehage har vi ulike digitale verktøy som kan være med å bidra inn i lek- og læringsmiljøet i barnehagen. Vi har blant annet iPad-er, ulike leker der barn kan lære å kode, og digitale forstørrelsesegg. Vi prøver ut ulike apper før vi tar de i bruk i barnegruppen, som appen "Polylino", som kan være ett supplement til analoge bøker.

Med bakgrunn i Helsedirektoratets anbefalinger, datert 09.05.22, er det viktig for oss å presisere at vi i St.Hansberget barnehage jobber for å sikre hensiktsmessig bruk av digitale verktøy. Vi skal være bevisste i bruke av iPad, med og for barn, og har en kontinuerlig vurdering knyttet opp mot ett pedagogisk skjønn.

Vi er opptatt av å bruke digitale verktøy i skapende prosesser, som supplement i ulike aktiviteter, der dette er hensiktsmessig og naturlig del av hverdagen og leken på en positiv måte.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen 

 • Personalet kan vurdere hensiktsmessig bruk av digitale verktøy i forbindelse med fagområdene med barna.
 • Personalet kan ta barnas initiativ og utforske det barna er interessert i.
 • Personalet kan i gjennom digitale verktøy skape felles tilhørighet gjennom et felles tredje.
Strektegning av et barn som går over en bro med med voksne på hver side. Illustrasjon av overganger.

Hos oss er det viktig at barna får en trygg og god tilknytningsperiode. Vi har derfor lagt opp til at de minste barna har besøksdager en gang i uka, i forkant av oppstart. På denne måten blir barna litt kjent med ansatte og barnehagen. Slik får også foreldrene muligheten til å bli tryggere, og bedre kjent med barnehagen, og de får svar på ting de lurer på i forkant av oppstart.

Ved oppstart i barnehagen setter vi av et antall dager til tilknytning utfra barnas behov, slik at de får den best mulige starten i barnehagen. Hvert barn får en primærkontakt som følger barnet gjennom tilknytningsperioden, slik at barnet har en fast voksen å bli trygg på til å begynne med.

Våre rutiner for en trygg og god start i barnehagen

 • Personalet tilrettelegger så langt det lar seg gjennomføre å tilby besøksdager, tilpasset alder og foreldres mulighet for besøk på dagtid.
 • Personalet gir tilbud om oppstartsamtale i barnehagen før oppstart, slik at vi kan ha fullt fokus på barnet og skape trygghet når barnet starter hos oss.

Våre rutiner for trygge og gode overganger innad i barnehagen

For å sikre gode og trygge overganger bruker vi tid på å gå på besøk til den nye avdelingen. Barna blir kjent med de nye rommene, barna og de voksne som jobber på avdelingen hvor de skal starte opp. Ved å ha hyppige besøk til den nye avdelingen blir barnet sammen med sine allerede trygge voksne, gradvis kjent og det blir tryggere å starte opp på den nye avdelingen. I tillegg inviterer vi foresatte til å komme på besøk en ettermiddag for å hilse på og bli kjent med de ansatte der barnet skal starte opp.

Slik samarbeider vi for at barna får en trygg og god overgang til skolen

 • Vi arrangerer besøk til Brandenga skole og eventuelt andre nærliggende skoler.
 • Overgangsskjema fylles ut i samarbeid med foreldre. Pedagogisk leder på avdelingen går igjennom skjemaene med ansvarlig på skolen barnet skal begynne på.
 • Vi følger for øvrig rutinene til Drammen kommune i forhold til overgang barnehage -skole.

Slik jobber vi for at alle får et inkluderende og likeverdig tilbud

 • Alle ansatte følger rutinene for ett trygt og godt barnehagemiljø. I rutinene er vi alle forpliktet til å sikre at alle barn er inkludert i barnehagehverdagen.
 • På ledermøter i barnehagen har vi rutine for drøfting av barns situasjon i barnehagen på alle møter.
 • Vi følger rutinen og setter inn tiltak så tidlig som mulig for å sikre barn ekstra støtte, så de får ett inkluderende og likeverdig tilbud i barnehagen.

Slik jobber vi for å få til et godt samarbeid mellom hjem og barnehage

 • Personalet har korte samtaler med foresatte i bringe- og hentesituasjonen.
 • Personalet sikrer god skriftlig informasjon til foreldre i VIGILO.
 • Barnehagen inviterer til informasjonsmøter, foreldremøter, oppstartsamtaler, foreldresamtaler og sosiale arrangement gjennom året.
 • Barnehagen gjennomfører jevnlig møter med FAU/SU gjennom året, som kan bidra til å sikre et godt samarbeid.

Samarbeid med lokalmiljøet

Vi drar på turer til byen for å oppsøke biblioteket og andre kulturelle arrangementer. Dette kan innebære blant annet eventyrstunder, kunstutstillinger, ulike bygninger eller andre ting som er relevant for hva vi jobber med. Vi kan ta imot tilbud fra lokalmiljøet i barnehagen, når dette er er hensiktsmessig og i tråd med våre fokusområder og verdisyn.

Samarbeid med forebyggende tjenester

Barnehagene samarbeider med flere forebyggende tjenester som Knutepunkt Strømsø, familieteamet, PPT, barnevernet, logoped og helsestasjonen, som alle jobber for barns beste. En viktig målsetning er å fange opp barn og familier som trenger ekstra støtte, og hjelpe så tidlig som mulig i kortere eller lengre tidsperioder.

Samarbeid med andre fagmiljøer

Barnehagen er partnerbarnehage med Universitetet i Sørøst-Norge, hvor vi tar imot studenter flere ganger i året. Vi har også lærlinger fra viken fylkeskommune, som er i utdanning til barne- og ungdomsarbeider.

Slik jobber vi med planlegging:

 • Forslag til årsplan, som er utarbeidet i ledergruppen i barnehagen, sendes til høring hos FAU og personalgruppen. Her får ledergruppen tilbakemeldinger som vurderes inn i endelig forslag, før behandling i SU. Når årsplan er vedtatt i SU, er dokumentet grunnlag for planlegging av barnehageåret, da den er førende for fokusområder og for utarbeidelser av ulike planer for kommende barnehageår.
 • Vi bruker aksjonslæring som metode i prosjektarbeid og utviklingsarbeid, med og for barna.
 • Plan for prosjekter, arbeid med fokusområder og ulike satsninger, utarbeides ut fra barns interesser og innspill.

Slik jobber vi med vurdering:

 • Vi har fem planleggingsdager i året, jevnlige personalmøter og avdelingsmøter, hvor vi jobber med fag og innholdet i barnehagen.
 • Vi vurderer fortløpende arbeidet vårt, både før, under og etter. Dette skjer både individuelt, avdelingsvis og i plenum.
 • En gang i året gjennomføres brukerundersøkelsen med foresatte, som vi bruker for videreutviklingen av barnehagetilbudet.

Slik jobber vi med dokumentasjon:

 • På avdelingene dokumenterer de ansatte hendelser fra barnehagehverdagen i permen til barna som de får med seg når de slutter.
 • Vi jobber med pedagogisk dokumentasjon der dette er hensiktsmessig.

Drammensbarnehagen

Barnehagene i Drammen drives i tråd med Barnehagelov og Rammeplan for barnehager, og bygger på et holdnings- og verdigrunnlag basert på respekt, tillit, fellesskapsfølelse og menneskeverd.

Gjennom kontinuerlig forbedringsarbeid jobber vi for å opprettholde høy kvalitet i arbeidet med barns oppvekst. Barnehagene har et godt og nært samarbeid med Universitetet i Sørøst Norge. Dette samarbeidet gir oss faglig påfyll og faglige utfordringer noe som er sunt for virksomheter i stadig utvikling og endring.
Vi har utarbeidet 4 verdier som er felles for alle Drammensbarnehagene. Disse verdiene setter retning for hvordan vi jobber med kvalitet i våre barnehager. Vi kaller verdiene for våre hjørneflagg, dette rammer inn vår virksomhet. Ut fra verdiene jobber hver barnehage med egne satsingsområder.

Vår visjon: 

Et godt sted å leve der vi heier og tar vare på hverandre

Våre verdier:

 • Leken er vår viktigste aktivitet
 • Barnets beste ligger alltid til grunn for vår praksis
 • Et inkluderende felleskap ligger til grunn for alt vi gjør
 • Et positivt menneskesyn ligger til grunn i alle relasjoner