Årsplan Steinberg barnehage

Denne årsplanen er godkjent i SU 06.09.2023

Planleggingsdager, feriestengt og aktiviteter gjennom året

 • Planleggingsdagene er barnehagen stengt.
 • Barnehagene i Drammen kommune er sommerstengt i uke 28 og 29, 2024.

Se oversikt

Våre satsninger

Steinberg barnehage har fokus på relasjoner, lek og lekemiljø

Relasjoner

Trygghet, ømhet og glede er viktigere enn alt annet i barnehagen. Barns søken etter trygghet og beskyttelse er medfødt og avhengig av noen få voksne de har en god tilknytning til. Det er derfor ingenting som er så viktig som de voksnes evne til å inngå i positive, sensitive samspill med barna, evnen til å forstå barna innenfra og ha godhet for deres behov.

I tillegg til behov for tilknytning er alle barn også født med et grunnleggende behov for å utforske og mestre omgivelsene. Disse behovene er avhengig av hverandre, og barns trygghet overfor de voksne øker sannsynligheten for at de begynner å leke med andre barn. Vennskap og opplevelsen av å være en del av et fellesskap er utrolig viktig for barns selvfølelse og utvikling.

Lek

Lek er vår viktigste aktivitet. Den skal ha en sentral plass, og det er derfor viktig at hele personalet anerkjenner lekens egenverdi. Personalet skal være aktive i barns lek; observere, tilrettelegge, berike, støtte og delta. De skal bidra til at barn får felles erfaringer som grunnlag for lek, og skal fremme et inkluderende miljø der alle barna kan delta og erfare glede i leken

Lekemiljø

Barn leker fordi de har lyst, en indre drivkraft, men denne lysten oppstår i barnas samhandling med omgivelsene. Hvordan barnehagemiljøet er utformet vil derfor påvirke barnas lek. Et godt lekemiljø skal, sammen med et lekelystent personale, gi inspirasjon til å leke, utfordre seg, og utvikle og fordype seg i lek. Barn og voksnes tanker om lek står i sterk kontrast til hverandre. Lekemiljøet bør derfor ikke legge tydelige premisser for leken. Det bør bestå av rike og varierte materielle muligheter som inspirerer til kreativitet, fantasi og felles lekeopplevelser. Slike lekemiljøer gir alle barn forutsetninger for å kunne leke.

Våre utviklingsmål

Alle våre barn

 • har opplevd hva gode relasjoner er og hva godt vennskap betyr
 • har blitt inkludert i lek og samspill med andre

Personalet skal

 • være sammen med barna
 • skape inspirerende lekemiljøer, som stimulerer fantasi og kreativitet, og gir alle barn forutsetninger for å delta
 • være tett på barns lek for å kunne fange opp grunnstemningen, ord, glede, konflikter, og skape undring og fantasi

Våre utviklingstiltak

 • variere lekemiljøet
 • gi barna felles opplevelser
 • lyttende og støttende kommunikasjon sammen med barn

Fokusområder

Strektegning av barn på en talestol. Illustrasjon av medvirkning.

Å oppleve å bli sett hørt, og at de blir tatt på alvor gir barna tro på seg selv, og trygghet i å uttrykke sine behov. Barn uttrykker seg gjennom gester, mimikk, lyder, og verbalt- og nonverbalt språk. Personalet må ha en god nok kjennskap til hvert barn for å kunne oppfatte, tolke og respondere på deres sammensatte uttrykk. Barna skal føle at de er betydningsfulle, både for dem selv og som en del av et fellesskap.

Våre utviklingsmål

 • personalet skal være engasjerte og aktivt deltagende i barnas hverdag
 • alle barn skal oppleve å bli sett, hørt og tatt på alvor
 • alle barn skal få medvirke ut fra sitt ståsted

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen

 • personalet jobber for å endre og forbedre eget grunnsyn og egen praksis
 • øke personalets kompetanse om barns lek og ansattes rolle i leken
 • øke personalets kompetanse om relasjonsarbeid i barnehagen

Omsorg er en forutsetning for barns trygghet og trivsel, samtidig som vi legger til rette for utfordringer og mestring. Omsorg handler også om å lage trygge rammer, som skaper forutsigbarhet for hvert enkelt barn.

Tid til å utvikle gode og omsorgsfulle relasjoner er viktig for barn og voksne. Vi har fokus på hvordan vi er som voksne i relasjon med barna. Relasjoner med barn skal preges av at vi gir barna trygghet gjennom anerkjennelse, nærhet, tillit og varme.

Våre utviklingsmål

 • hvert barn skal ha trygge relasjoner i barnehagen
 • vi skal møte alle barn med åpenhet, varme og interesse, og vise omsorg for hvert enkelt individ
 • hvert enkelt barn skal oppleve å være verdifull, og kunne gi og motta omsorg

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen

 • Trygghetssirkelen
 • Marte Meo sine prinsipper for kommunikasjon
 • Hvert barn har en primærkontakt
 • Personalet har kjennskap til, og følger Drammen kommune sin rutine for et trygt og godt barnehagemiljø
Strektegning av to barn som bygger tårn med klosser. Illustrasjon av lek og læring.

Leken er barnas viktigste aktivitet. Gjennom leken opplever, erfarer og bearbeider de inntrykk fra hverdagen. Barna blir kjent med seg selv, venner og verden rundt seg. De opplever og erfarer "her og nå" samtidig som de lærer for framtiden. Barns utvikling og læring skjer med leken som grunnlag, med utgangspunkt i barnas interesser. Samtidig har barna behov for tilstedeværende voksne, som kan veilede og støtte i leken. Lek er indremotivert! Barna skal erfare glede, humor, spenning og engasjement - alene og sammen med andre.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen:

Personalet skal

 • legge til rette for gode og varierte lekemiljøer
 • gi barna felles opplevelser som stimulerer til lek
 • være til stede og tilgjengelige, i og for barnas lek
 • observere og støtte hvert enkelt barns deltagelse i lek
Stektegning av tre barn som er ute på tur. Illustrasjon av danning, vennskap og fellesskap.

Danning skjer i samspill med omgivelsene. I Steinberg barnehage jobber vi med danning, vennskap og fellesskap ved å undre oss sammen og sette ord på hva som skjer. Venner er viktige i dannelsesprosessen og alle våre barn skal få erfaringer med å utvikle gode vennskap. Vi veileder barn i ulike situasjoner i hverdagen, slik at de lærer å stå opp for seg selv, samtidig som de lærer å ta hensyn til andre. Vi vil være en barnehage som synliggjør, fremhever og normaliserer mangfold som ressurs. Kulturelle likheter og ulikheter kan gi godt grunnlag for opplevelser av egen identitet og fellesskap. I vår barnehage er vi opptatt av at barna skal ha respekt for hverandre, ta hensyn til hverandre og hjelpe hverandre.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen:

Personalet skal

 • legge merke til, anerkjenne og følge opp barnas perspektiver og handlinger
 • motivere barna til engasjement og deltagelse i fellesskapet

Tiltak:

 • lek, undring og samtaler i hverdagen
 • temasamlinger og felles opplevelser
 • aktivitetsgrupper
Strektegning av barn som snakker sammen og viser et ark med en bokstaven A. Illustrasjon av kommunikasjon og språk.

Barn bruker ulike måter for å kommunisere med andre, både verbalt og non-verbalt. Alle barn skal få god språkstimulering gjennom barnehagehverdagen, og her er leken den viktigste arenaen. I hverdagen er vi bevisst vår rolle som gode språkmodeller. For barn med begrenset verbalspråk, er støtte fra voksne ekstra viktig. Vi bruker tid på å observere barna for å få en forståelse for hva de ønsker å formidle. Det er viktig for oss å gi barna god tid til å uttrykke seg.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen:

Personalet skal

 • skape gode og spennende språkmiljøer
 • legge til rette for at alle barn involveres i samspill og samtaler
 • følge med på barns kommunikasjon og språk
 • følge opp barn som har språklige utfordringer
 • reflektere over, evaluere og dokumentere hvordan vi tilrettelegger for et godt språkmiljø

Barnas lek danner et viktig grunnlag for arbeidet med fagområdene. Arbeidet med fagområdene skal tilpasses barnas alder, interesser og andre forutsetninger.

I Steinberg barnehage er vi innom alle fagområdene i løpet av året. Arbeidet med fagområdene blir synliggjort i periodeplanene på den enkelte avdeling. Evaluering av disse planene er også en dokumentasjon på hvordan vi har jobbet med fagområdene. Til tross for at vi har hovedfokus på ett område, vil ofte flere fagområder være representert samtidig. Dette gjelder både når vi er på turer, i temaarbeid, lek, sosialt samspill og andre aktiviteter.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen:

Personalet skal

 • legge til rette for lek og aktiviteter som kan knyttes til fagområdene, samtidig som de ivaretar barnas interesser
 • arbeide med planlegging, pedagogisk dokumentasjon og evaluering
 • synliggjøre gjennom våre planer hvordan de ulike fagområdene implementeres i det pedagogiske innholdet i barnas hverdag
Strektegning av en trapp med et barn og en voksen og et målflagg på toppen av trappa. Illustrasjon av progresjon.

Vi skal gi barna nye opplevelser og felles erfaringer. Bevisst bruk av tema og aktiviteter, variasjon av leker og materiell, skal bidra til progresjon for den enkelte. Alle våre barn skal få utvikle seg i sitt eget tempo, og oppleve framgang. Vårt fysiske lekemiljø skal gi barna passende utfordringer innenfor trygge rammer. Vi skal oppdage hva barn er opptatt av, følge opp og utvikle dette videre. Vi skal gi barna nye impulser slik at de kan videreutvikle et leketema, tilføre nødvendig lekemateriell for å videreutvikle lek, eller lære mer om noe de undrer seg over. Barna skal oppleve mestring, men de skal også ha noe å strekke seg etter.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen:

Personalet skal

 • legge til rette for et spennende lekemiljø som inspirerer til lek og aktivitet
 • veksle mellom spontane og planlagte aktiviteter
 • stimulere til barns undring, evne til å søke opplevelser og mestre nye ting
Strektegning som strekfigur som bruker nettbrett for å utforske. Illustrasjon av digital praksis i barnehagen.

Engasjerte voksne undrer seg sammen med barna og anerkjenner barnas innspill. Ved bruk av digitale verktøy i spontane aktiviteter styrkes barnas nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen:

Personalet skal

 • ha fokus på hvordan digitale medier kan brukes sammen med barn
 • bruke internett sammen med barn for å forske, og finne ut av ting vi lurer på
 • benytte PC, Smartboard, I-pad, mobiler og film
 • tenke kildekritikk, sikkerhet og aldersgrenser
Strektegning av et barn som går over en bro med med voksne på hver side. Illustrasjon av overganger.

Vi har fokus på å gi barna en trygg og god opplevelse når de trer inn i "nye verdener". De voksne i Steinberg barnehage skal møte barna med sensitive, inkluderende, anerkjennende og responderende holdninger. Hvert barn møtes av en primærkontakt som vil følge barnet og ha tett samarbeid med foresatte, spesielt den første tida. Vi vil skape et tillitsfullt forhold hvor barn skal oppleve at det blir sett, hørt og forstått - et godt utgangspunkt for videre relasjonsbygging. Tilvenning må skje på barnets premisser og skal foregå i tett samarbeid med foreldre/foresatte slik at vi kan gi barnet en best mulig start på barnehagelivet.

Våre rutiner for en trygg og god start i barnehagen:

 • gjennom et velkomstskriv får foreldrene informasjon om barnehagen og oppstart
 • tilvenning skjer i barnets og foreldrenes eget tempo
 • oppstartsamtale avtales med foresatte kort tid etter oppstart

Overganger innad i barnehagen og barnehage - skole

I Steinberg barnehage har vi tre avdelinger, en for de minste barna, en for de mellomstore og en for de eldste. Ved bytte av avdeling blir det nye barn og voksne å forholde seg til. Vi jobber derfor systematisk i forkant av bytte av avdeling, slik at barna får tid og rom til å bli kjent, og føler trygghet til barn og voksne. Barna bytter avdeling i august, når de eldste begynner på skolen.

I løpet av det siste året i barnehagen samarbeider vi med skolen, slik at barna skal være godt kjent på skole og SFO til skolestart.

Våre rutiner for trygge og gode overganger innad i barnehagen:

 • besøk på ny avdeling en dag i uka fra påske
 • overgangssamtaler mellom avdelingene
 • alle barn har en primærkontakt på sin nye avdeling

Slik samarbeider vi for at barna får en trygg og god overgang til skolen:

 • vi har skolen som jevnlig turmål med førskolegruppa, hvor vi får bruke SFO og gymsal
 • 1. klasse er på besøk i barnehagen i løpet av april
 • skolen inviterer førskolebarna til felles aktivitetsdag på skolen i mai
 • vi har samarbeidsmøter med skolen angående barn som har behov for ekstra oppfølging
 • barnehagen overfører relevant informasjon til 1.klasselærere (med samtykke fra foresatte)
 • besøksdag på skolen for førskolebarna i månedsskifte mai/juni

I Steinberg barnehage legger vi vekt på tidlig innsats. Det betyr at vi raskt setter inn tiltak dersom vi ser at barn har utfordringer. Vår undring og eventuelle tiltak blir tatt opp med foreldrene, slik at vi sammen kan finne gode løsninger til barnets beste.

Slik jobber vi for at alle får et inkluderende og likeverdig tilbud:

 • vi observerer enkeltbarn og barnegruppa
 • vi jobber systematisk for at alle skal inkluderes

For å skape et godt foreldresamarbeid er vi avhengig av et formelt og et uformelt samarbeid. Vi ønsker at samarbeid bygger på gjensidig tillit og respekt for hverandre som foreldre og fagpersoner.

Slik jobber vi for å få til et godt samarbeid mellom hjem og barnehage:

 • foreldre og barn er velkomne på besøk på våren før oppstart. Ta kontakt med barnehagen og avtal tid
 • oppstartsamtale kort tid etter oppstart i barnehagen
 • møter i foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) og samarbeidsutvalget (SU)
 • brukerundersøkelse gjennomføres hver høst, og resultatet tas opp i FAU og SU
 • foreldremøte gjennomføres i september
 • foreldresamarbeid til barnets beste

Samarbeid med lokalmiljøet

Vi har et fast referanseområde/ turmål vi kaller Krullen. Familien Nedberg eier området og barnehagen har fått bruke det og gjøre det til sitt eget i mange år. Foreldredugnader og god innsats fra de ansatte har sørget for å gjøre området til et spennende turmål for barna. Vi har en samarbeidsavtale med Steinberg idrettsforening om bruk av deres anlegg i Ole Frises 2 (Hollywood) til fysiske aktiviteter.

Samarbeid med forebyggende tjenester

Barnehagene samarbeider med et sett med forebyggende tjenester (for eksempel PPT, Barnevernet, Helsestasjonen) som alle arbeider til barns beste. En viktig målsetting er å fange opp barn som trenger ekstra støtte, og sette inn riktig tiltak i samarbeid med forebyggende tjenester.

Dersom vi har behov for å kontakte forebyggende tjenester, vil foreldre involveres. De foresatte vil også bli informert, dersom vi sender bekymringsmelding til barnevernet. Ved mistanke om vold eller overgrep, blir ikke foreldre informert om bekymringsmelding til barnevernet. (lov om barnehager)

Samarbeid med andre fagmiljøer

Barnehagen samarbeider med andre fagmiljøer ved behov. F.eks. habiliteringsavdelingen, fysioterapitjenesten, logoped.

Slik jobber vi med planlegging:

I tillegg til årsplanen har vi periodeplan og ukeplaner

 • personalet jobber ut fra en pedagogisk og didaktisk planleggingsform
 • de pedagogiske lederne har minst 4 timer per uke til planlegging, for- og etterarbeid
 • det øvrige personalet er med på planlegging på avdelingsmøter, personalmøter og planleggingsdager. De får også tid til planlegging dersom de har ansvar for spesielle aktiviteter
 • Vi har 5 planleggingsdager i løpet av året, og et personalmøte hver måned

Slik jobber vi med vurdering:

Vurdering/evaluering av det pedagogiske arbeidet foregår kontinuerlig. Vi bruker ulike skjemaer for å observere barns utvikling, aktivitet, trivsel, interesser og behov. Observasjonene danner grunnlag for videre didaktisk planlegging og vurdering. Periodeplaner evalueres mot slutten av hver periode og er grunnlag for videre planlegging og arbeid på avdelingene.

Slik jobber vi med dokumentasjon:

Dokumentasjon er et viktig bidrag for å synliggjøre hvordan vi jobber med tema og hvordan barn har det i barnehagen. Pedagogisk dokumentasjon med bilder og tekst viser hvilke aktiviteter vi gjør i barnehagen og hvor disse også begrunnes faglig. Dette bidrar også til økt faglig bevissthet hos personalet.

Vår dokumentasjon:

 • Månedsbrev
 • Bilder på Vigilo
 • Utstilling av barnas tegninger og produkter
 • Barnets perm: På avdelingene dokumenterer de ansatte hendelser fra barnehagehverdagen i permen til barna. Denne permen bruker vi til samtaler med barna i løpet av den tiden barna går i barnehagen. Permene leveres til barna når de slutter i barnehagen.

Drammensbarnehagen

Barnehagene i Drammen drives i tråd med Barnehagelov og Rammeplan for barnehager, og bygger på et holdnings- og verdigrunnlag basert på respekt, tillit, fellesskapsfølelse og menneskeverd.

Gjennom kontinuerlig forbedringsarbeid jobber vi for å opprettholde høy kvalitet i arbeidet med barns oppvekst. Barnehagene har et godt og nært samarbeid med Universitetet i Sørøst Norge. Dette samarbeidet gir oss faglig påfyll og faglige utfordringer noe som er sunt for virksomheter i stadig utvikling og endring.
Vi har utarbeidet 4 verdier som er felles for alle Drammensbarnehagene. Disse verdiene setter retning for hvordan vi jobber med kvalitet i våre barnehager. Vi kaller verdiene for våre hjørneflagg, dette rammer inn vår virksomhet. Ut fra verdiene jobber hver barnehage med egne satsingsområder.

Vår visjon: 

Et godt sted å leve der vi heier og tar vare på hverandre

Våre verdier:

 • Leken er vår viktigste aktivitet
 • Barnets beste ligger alltid til grunn for vår praksis
 • Et inkluderende felleskap ligger til grunn for alt vi gjør
 • Et positivt menneskesyn ligger til grunn i alle relasjoner