Årsplan Stenberghaugen barnehage

Denne årsplanen er godkjent i SU september 2023.

Planleggingsdager, feriestengt og aktiviteter gjennom året

 • Planleggingsdagene er barnehagen stengt.
 • Barnehagene i Drammen kommune er sommerstengt i uke 28 og 29, 2024.

Se oversikt

Våre satsninger

Barnehageåret 2023/24 har vi valgt å videreføre fokusområdet "Samspillskompetanse og leke ferdigheter". Dette er i tråd med de nylig vedtatte verdiene til Drammensbarnehagene, og vi vil i første omgang fokusere på implementering av de to verdiene "Leken er vår viktigste aktivitet" og "Et inkluderende fellesskap ligger til grunn for alt vi gjør". Vi jobber med utvikling av barnas lekeferdigheter, det fysiske lekemiljøet inne i barnehagen, ulike typer lekemateriell, og sist, men ikke minst vennskap og inkludering. Vi jobber videre med kompetanseheving i personalgruppen vedrørende lekens betydning for barns utvikling, og den voksnes rolle som observatør, tilrettelegger og deltaker i leken. Det inkluderende fellesskapet vårt handler om hvordan vi ser, hører og møter hverandre, både voksne og barn, og barna i mellom. Hvert barn skal føle seg verdsatt og inkludert, og få oppleve mestring i lek og samspill med andre. Utviklingsarbeidet "Trygt og inkluderende barnehagemiljø" som Drammen kommune samarbeider med USN (Universitetet i Sørøst Norge) om, videreføres i 2 nye år. I planleggingen av barnehagens pedagogiske innhold setter vi alt i sammenheng; implementering av vedtatte verdier, årsplan, rammeplan og USN prosjektet.

Fokusområder

Strektegning av barn på en talestol. Illustrasjon av medvirkning.

Når vi tar utgangspunkt i det barna selv er opptatt av møter vi høyt motiverte barn. De går inn i utforsking med begeistring og nysgjerrighet. Vi møter barna akkurat der de er i sin utvikling, og vi jobber på barnets premisser. Det er et mål for oss at barna opplever mestring, og at de opplever å bli sett, hørt og møtt.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen

 • Barnas behov og innspill fanges opp gjennom pedagogisk dokumentasjon
 • Barne- og foreldresamtaler
 • Være lydhøre og imøtekommende overfor barnas lek, initiativ og interesser

I barnas første møte med barnehagen er det å skape trygghet sentralt. I tilvenningsperioden bruker vi god tid på å bli kjent med barna og foreldrene. Faste rutiner og forutsigbarhet er viktige elementer i hverdagen, og er med på å skape et trygt miljø. Dette er viktige sider ved hvordan omsorgen kommer til uttrykk i barnehagen. Det handler videre om at hvert enkelt barn skal bli møtt ut fra sine individuelle behov og oppleve at relasjonene de har til andre barn og voksne i barnehagen er trygge og stabile.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen

 • Individuell tilpasset tilvenningsperiode med faste tilknytningspersoner
 • Stabilitet og forutsigbarhet i personalsammensetningen
 • Ansatte som bruker trygghetssirkelen som innarbeidet arbeidsmetode
Strektegning av to barn som bygger tårn med klosser. Illustrasjon av lek og læring.

Barna lærer hele tiden, gjennom lek og samspill, rutinesituasjoner og gjennom tilrettelagte aktiviteter. Læring er en prosess der barns opplevelser og erfaringer blir til kunnskap, holdninger og ferdigheter. Ved å legge til rette for mestringsfølelse, legger vi grunnlag for trygghet og god selvfølelse.

Gjennom leken lærer barna blant annet språk, sosial kompetanse og omsorg, samtidig som leken bidrar til barns danning. Fagområdene er representert i ulike former for lek, og barna får gjennom å leke erfaring med en rekke temaer.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen

 • organisere det fysiske og sosiale miljøet slik at det fremmer inkludering og mestring
 • delta i og berike barnas lek og læring
 • veilede barna hvis leken medfører uheldige samspillsmønstre
Stektegning av tre barn som er ute på tur. Illustrasjon av danning, vennskap og fellesskap.

Danning er en prosess der verdier blir tatt opp i barnet, og gjort til barnets egne. Dette skjer ved at barnet opplever at verdiene er gode, riktige og viktige. Det er barnets erfaringer som gir grunnlaget for danning, og vi legger vekt på å være tilstede, og støtte barna gjennom dannelsesprosessen.

I barnehagen arbeider vi kontinuerlig med å stimulere barnas refleksjon rundt egne og andres følelser, det å ta hensyn og vise toleranse for ulikheter. Vi arbeider bevisst med holdninger til, og kunnskap om ulike kulturer, religioner og likestilling mellom kjønn. Barna er naturlig opptatt av kulturene som er representert i barnehagen og også av likestillingsrelaterte spørsmål som dukker opp i lek og arbeid med ulike temaer.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen

 • være deltagende og støtte barna i lek og utvikling av vennskap
 • hjelpe barna til å løse konflikter på en konstruktiv måte
 • forebygge mobbing og gi barna tro på seg selv og andre
Strektegning av barn som snakker sammen og viser et ark med en bokstaven A. Illustrasjon av kommunikasjon og språk.

Utvikling av språket er noe av det mest betydningsfulle som skjer i et barns liv. Ved hjelp av språket lærer barnet å forstå seg selv og omverden. Dette er viktig for barnets videre utvikling intellektuelt, sosialt og emosjonelt. Personalet skal stimulere til aktiv bruk av språket, økt ordforråd og begrepsforståelse. Barna skal få kjennskap til at det finnes mange ulike språk og måter å uttrykke seg på, og lære å vise respekt for hverandre ved å vente på tur, spørre, lytte og respektere svaret de får. Barna skal oppmuntres til å bruke språket i sosial samhandling med andre barn og voksne.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen

 • ansatte som jobber aktivt med språkstimulering i hverdagssituasjoner
 • TRAS kartlegging gjennomføres ved behov
 • språkstimulering gjennom høytlesning, spill, sang, samtale med og uten bildestøtte, mv.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen

 • fagområdene synliggjøres i tema- og periodeplaner
 • ansatte fremmer fagområdene i hverdagsaktiviteter
 • barnehagen har intern progresjonsplan for arbeidet med fagområdene
Strektegning av en trapp med et barn og en voksen og et målflagg på toppen av trappa. Illustrasjon av progresjon.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen

 • tilby aktiviteter, lekemateriell og utfordringer tilpasset barnas alder og modningsnivå
 • egen progresjonsplan for arbeidet med fagområdene evalueres jevnlig
 • bruke pedagogisk dokumentasjon som grunnlag for endring av praksis i tråd med barnas interesser og behov
Strektegning som strekfigur som bruker nettbrett for å utforske. Illustrasjon av digital praksis i barnehagen.

Barnehagens digitale praksis kommer først og fremst til syne på Storebjørn, der ansattes oppgave er å bidra til produsentatferd framfor konsumentatferd hos barna. De ansatte er bevisst på at barna skal utvikle en begynnende etisk forståelse knyttet til digitale medier, f.eks lærer barna at de må spørre om lov før de kan ta bilder av andre mennesker. Digitale verktøy skal være et supplement i det pedagogiske arbeidet. Barna skal få kjennskap til noen av de teknologiske mulighetene som ligger i verktøyene, samt kilden til kunnskap som de representerer.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen

 • innarbeide aktiv bruk av interaktiv digital tavle
 • barna bruker digitale verktøy som mobilkamera og iPad sammen med ansatte
Strektegning av et barn som går over en bro med med voksne på hver side. Illustrasjon av overganger.

Når barnet starter i barnehagen er det av stor betydning for utvikling av trygghet og gode relasjoner at foreldrene og barnehagen samarbeider tett og bruker god tid til tilvenningen. Barnet får en egen kontaktperson og vi tar utgangspunkt i «Trygghetssirkelen» når barna skal bli kjent i sine nye omgivelser. Vi legger vekt på å ha en god dialog med foreldrene, både gjennom «Bli kjent-samtalen» og samarbeidet i hverdagen. Det overordnede målet er at både barn og foreldre skal føle seg sett og hørt i barnehagen og bli møtt på en måte som fremmer tillit til barnehagens ansatte.

Våre rutiner for en trygg og god start i barnehagen

 • informasjonsmøte i forkant av oppstart
 • individuelt tilpasset tilvenning med utdeling av skriftlig informasjon
 • egne kontaktpersoner som følger barnet tett

Det året barnet fyller tre år flytter det fra Lillebjørn til Storebjørn, vanligvis i starten av august. Den interne tilvenningen begynner like etter påske, da har barna fra Lillebjørn faste besøksdager på Storebjørn. De deltar i lek, aktiviteter og måltider. Mange av barna knytter vennskapsbånd med sine framtidige lekekamerater under disse besøkene, og de ansatte på Storebjørn jobber aktivt med relasjonsbygging.

Våre rutiner for trygge og gode overganger innad i barnehagen:

 • faste besøksdager på våren før overgang, deltagelse på måltider, osv.
 • samtaler med foresatte om forventninger og behov i forbindelse med overgang
 • personalet på Storebjørn går aktivt inn i relasjonsbygging med barn som skal flytte over

Det siste året før skolestart har barna egen klubb en til to ganger i uka. De drar på egne turer og jobber bl.a med selvstendighetstrening, utforsking av tall, bokstaver, brannvern og trafikksikkerhet på skoleveien. Ved behov gjennomføres overgangsmøter mellom skole og barnehage, der relevant informasjon om barnet formidles til skolen og evt. behov for tilrettelegging rundt barnet drøftes. I tillegg er det vanlig at barnehagen besøker skolen og SFO med barna på våren, og øver på gå skoleveiene i nærmiljøet.

Slik samarbeider vi for at barna får en trygg og god overgang til skolen:

 • Overgangsmøter mellom skole og barnehage med informasjonsutveksling
 • Barna besøker skolen og SFO
 • Samtaler med foresatte om forventninger og behov i forbindelse med overgang

Slik jobber vi for at alle får et inkluderende og likeverdig tilbud:

 • Samtaler med barna, enkeltvis og i gruppe, om hvordan de trives i barnehagen
 • Pedagogisk dokumentasjon brukes som arbeidsmetode
 • Individuell tilrettelegging utfra barnets forutsetninger og behov

Barnehagens viktigste samarbeidspartner er barnas foresatte. Gjennom den daglige kontakten, foreldresamtaler og foreldremøter skal det sikres at foresatte får informasjon om barnehagen og sitt barns trivsel og utvikling. Foresatte skal også sikres rett til medvirkning gjennom disse arenaene, samt i Foreldreråd og Samarbeidsutvalg (SU).

Slik jobber vi for å få til et godt samarbeid mellom hjem og barnehage:

 • Minimum ett foreldremøte pr.år
 • Det tilbys foreldresamtaler minimum to ganger pr.år
 • Daglig dialog i hente- og bringesituasjonen

Samarbeid med lokalmiljøet

Barnehagen benytter flittig lekeplassene i nærmiljøet, på Tusenårsstedet, og i Mjøndalen. Vi deltar på så mye som mulig av arrangementer, og gjennom året besøker vi bl.a brannstasjonen og vi blir av og til invitert til teaterforestillinger på Eknes ungdomsskole. I forbindelse med julen besøker de eldste barna Nedre Eiker kirke, og vi kan få besøk i barnehagen av smånisser fra Veiavangen ungdomsskole.

Teater på Folkets hus i regi av kommunens kulturavdeling eller andre aktører Besøk på biblioteket i Mjøndalen og Drammen, samt deltagelse på lesestunder og andre arrangementer Elever fra Eknes skole jobber i barnehagen i valgfaget "Innsats for andre".

Samarbeid med forebyggende tjenester

Barnehagene samarbeider med forebyggende tjenester (for eksempel PPT, barnevernet, helsestasjonen) som alle arbeider til barns beste. En viktig målsetning er å fange opp barn som trenger ekstra støtte og sette inn riktig tiltak så tidlig som mulig, i samarbeid med forebyggende tjenester. Barnehagene i Drammen kommune skal orientere foresatte om de lavterskeltilbud kommunen tilbyr og ha lav terskel for anonyme/åpne drøftinger og samarbeid med barnevernet.

Foreldre skal alltid bli informert på forhånd når barnehagen vurderer å ta kontakt med hjelpeinstanser utenfor barnehagen.

Samarbeid med andre fagmiljøer

Viken fylkeskommune

Enkelte barnehageår får vi tildelt lærling innenfor barne- og ungdomsarbeiderfaget, og har samarbeid med Viken fylkeskommunes opplæringskontor i forhold til oppfølging av lærlingen. Vi tar også i mot elever i helsefag og barne- og ungdomsarbeiderfaget i praksisutplassering ukentlig gjennom store deler av skoleåret. I tillegg har vi av og til studenter fra
Ergoterapiutdanning og Barnevernspedagogutdanning i kortere perioder.

Planlegging, dokumentasjons- og vurderingsarbeidet foregår jevnlig på møter, og på de fem planleggingsdagene vi har pr. barnehageår.

Et systematisk planleggingsarbeid bidrar til kvalitetssikring av virksomheten for barn, foresatte og ansatte. Barnehagens innhold, aktiviteter og organisering vurderes kontinuerlig i barnehagen, dette legger grunnlag for barnehagen som lærende organisasjon og skal bidra til å sikre utvikling. Foresatte skal tas med i vurderingsarbeidet. Det gjøres gjennom at vi er åpne for foresattes innspill og vurderinger i foreldresamtaler, foreldremøter, SU-møter og i den daglige kontakten.

Slik jobber vi med planlegging:

 • Vi planlegger for kortere og lengre perioder i ulike møtefora
 • Planleggingen tar utgangspunkt i kunnskap om barns trivsel og utvikling, individuelt og i gruppe.
 • Barns medvirkning sikres bl.a gjennom samtaler med barna, observasjon av hva barna er opptatt av, samt pedagogisk dokumentasjon.

Slik jobber vi med vurdering:

 • Medarbeider- og brukerundersøkelser
 • Evaluering i ulike møtefora
 • Observasjoner og kartlegging

Slik jobber vi med dokumentasjon:

 • Vi dokumenterer bl.a gjennom bilder, filmer, oppslag, rapporter
 • Bruk av ulike kartleggingsverktøy
 • Referat fra planlegging- og evalueringsarbeid

Drammensbarnehagen

Barnehagene i Drammen drives i tråd med Barnehagelov og Rammeplan for barnehager, og bygger på et holdnings- og verdigrunnlag basert på respekt, tillit, fellesskapsfølelse og menneskeverd.

Gjennom kontinuerlig forbedringsarbeid jobber vi for å opprettholde høy kvalitet i arbeidet med barns oppvekst. Barnehagene har et godt og nært samarbeid med Universitetet i Sørøst Norge. Dette samarbeidet gir oss faglig påfyll og faglige utfordringer noe som er sunt for virksomheter i stadig utvikling og endring.
Vi har utarbeidet 4 verdier som er felles for alle Drammensbarnehagene. Disse verdiene setter retning for hvordan vi jobber med kvalitet i våre barnehager. Vi kaller verdiene for våre hjørneflagg, dette rammer inn vår virksomhet. Ut fra verdiene jobber hver barnehage med egne satsingsområder.

Vår visjon: 

Et godt sted å leve der vi heier og tar vare på hverandre

Våre verdier:

 • Leken er vår viktigste aktivitet
 • Barnets beste ligger alltid til grunn for vår praksis
 • Et inkluderende felleskap ligger til grunn for alt vi gjør
 • Et positivt menneskesyn ligger til grunn i alle relasjoner