Årsplan Støa barnehage

Denne årsplanen er godkjent i SU 06.09.2023.

Planleggingsdager, feriestengt og aktiviteter gjennom året

 • Planleggingsdagene er barnehagen stengt.
 • Barnehagene i Drammen kommune er sommerstengt i uke 28 og 29, 2024.

Se oversikt

Våre satsninger

Støa barnehage deltar i et kompetanse/utviklingsarbeid i samarbeid med Universitetet i Sørøst Norge (USN) 2023-2025. Satsningen er et godt samlende og faglig prosjekt for alle kommunale barnehager i Drammen kommune.

Tematikken i kompetanse/utviklingsarbeidet er:

«Drammen kommunale barnehage skal gi barna et trygt, inkluderende og dynamisk leke- og læringsmiljø i Drammensbarnehagene.»

Støa barnehage har valgt å bruke prosjektarbeid som arbeidsmetode. Gjennom dette arbeidet sikrer vi at personalet er sentrale aktører i barnas hverdag.

Gjennom vårt arbeide skal vi:

 • Videreutvikle barnehagens lekemiljø inne og ute
 • Skape felles referanse og felles opplevelser for barn, foresatte og personalet, samt være sentralt i arbeidet med en inkluderende barnehage
 • Styrke kompetansen og sikre faglig utvikling
 • Implementere Barnehageloven kapittel 8, Psykososialt barnehagemiljø.

Drammensbarnehagene sine satsningsområder er:

 • Språk
 • Sosial- og emosjonell kompetanse
 • Fysisk aktiv læring
 • Forebyggende arbeide og tidlig innsats .

Fokusområder

Strektegning av barn på en talestol. Illustrasjon av medvirkning.

Alle barn skal erfare å ha innflytelse på det som skjer i barnehagen. Støa barnehagen skal legge til rette for å oppmuntre til at barna får gitt uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. De skal ha mulighet til aktiv deltakelse i planleggingen og vurderingen av barnehagens virksomhet.

Slik forstår vi medvirkningsbegrepet:

Gjennom observasjon og samtaler fanger personalet opp barnas interesser, og tar dette med inn i planleggingen av barnehagens pedagogiske arbeid.

Medvirkning gir barna erfaring med demokratiske prosesser og deltagelse i et fellesskap.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen:

 • Skape gode og trygge relasjoner mellom barn og personalet
 • Gi rom for barnas medvirkning i barnehagens planer
 • Legge til rette for barnas medvirkning i spontan dialog og i tilrettelagt aktivitet.

I Støa barnehage skal alle barn oppleve å bli sett, forstått, respektert og barnas beste skal alltid ligge til grunn. Personalet skal bidra til barnas trivsel, livsglede, mestring, følelse av egenverd og forebygge krenkelser, utestenging og mobbing.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen:

 • Personalet bruker Trygghetssirkelen i møte med barna
 • Foresatte og barnehage har et godt samarbeid
 • Personalet følger rutine for trygt og godt barnehagemiljø- Drammen kommune
 • Personalet kjenner til og arbeider etter barnehageloven kap. 8, Psykososialt barnehagemiljø.
Strektegning av to barn som bygger tårn med klosser. Illustrasjon av lek og læring.

Støa barnehage skal bidra til at alle barn kan oppleve glede, humor, spenning og engasjement gjennom lek - alene og sammen med andre. Leken er vår viktigste aktivitet, og har en egenverdi for barna. Leken er en sentral del av barnekulturen, og den utvikler og styrker barnas identitet og selvfølelse.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen:

 • Barnas hverdag skal preges av aktiv og positiv samhandling mellom barn og personalet
 • Personalet er en sentral aktør i barnas lek
 • Det skal prioriteres tid og legges til rette for lek inne og ute
 • Personalet er gode rollemodeller for barna
Stektegning av tre barn som er ute på tur. Illustrasjon av danning, vennskap og fellesskap.

I Støa barnehage skal personalet støtte barna i å forholde seg prøvende og nysgjerrig til omverdenen. Hos oss skal alle barn kunne erfare å være betydningsfulle for fellesskapet og at mangfold er en ressurs i det pedagogiske arbeidet.

Støa barnehage skal bruke mangfold som en ressurs i det pedagogiske arbeidet og støtte, styrke og følge opp barna ut fra deres egne kulturelle og individuelle forutsetninger.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen:

 • Personalet skal ha et positivt menneskesyn
 • Synliggjøre samisk kultur
 • Markere høytider, tradisjoner og merkedager i de religioner og livssyn som er representert i barnehagen
 • Synliggjøre mangfold i familieformer
 • Barnehagen gir alle barn og familier samme muligheter for å utjevne sosiale forskjeller
 • Personalet støtter barnas identitetsutvikling og selvforståelse
Strektegning av barn som snakker sammen og viser et ark med en bokstaven A. Illustrasjon av kommunikasjon og språk.

Alle barn i Støa barnehage skal erfare et variert språkmiljø. Språklig og kulturelt mangfold skal synliggjøres, og alle barn skal få delta i aktiviteter som fremmer kommunikasjon og en helhetlig språkutvikling. Personalet skal anerkjenne barnas verbale og non verbale kommunikasjon.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen:

 • Personalet er gode språkmodeller for barna
 • Personalet bruker lesing, sang, rim og regler aktivt i hverdagen
 • Språkstimulerende aktiviteter i mindre grupper
 • Støtte flerspråklige barn i å bruke sitt morsmål

Rammeplanen for barnehager er barnehagens styringsverktøy, og den inneholder syv fagområder som gjenspeiler områder som har interesse og egenverdi for barn i barnehagealder. Barnehagen skal se fagområdene i sammenheng, og alle fagområder skal være en gjennomgående del av barnehagens innhold.

Fagområdene er med oss i både planlagte aktiviteter og i her og nå situasjoner.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen:

 • Personalet bruker Rammeplanen aktivt i pedagogisk planlegging
 • Fange opp barnas interesser og stimulerer til økt kunnskap og ferdigheter
 • Prosjektplan sikrer variasjon i det pedagogiske arbeidet
Strektegning av en trapp med et barn og en voksen og et målflagg på toppen av trappa. Illustrasjon av progresjon.

Progresjon i barnehagen innebærer at alle barn skal utvikle seg og oppleve mestring. Alle barn skal kunne oppleve progresjon i barnehagens innhold, og barnehagen skal legge til rette for at barn i alle aldersgrupper får varierte leke-, aktivitets- og læringsmuligheter. Personalet skal utvide og bygge videre på barnas interesser og gi barna varierte erfaringer og opplevelser. Barnas kunnskap skal utfordres og utvikles i takt med alder og modning.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen:

 • Aldersdelte aktivitetsklubber 1-5 år
 • Gi alle barn mestring og nye mål å strekke seg mot
 • Jevnlig pedagogisk vurdering og refleksjon
Strektegning som strekfigur som bruker nettbrett for å utforske. Illustrasjon av digital praksis i barnehagen.

Digital praksis skal være en naturlig del av barnehagehverdagen og bidra til barnas lek, kreativitet og læring. Bruken av digitale verktøy i det pedagogiske arbeidet skal støtte opp om barns læreprosesser, og bidra til å oppfylle rammeplanens føringer for et rikt og allsidig læringsmiljø for alle barn. Barna skal få utforske, leke, skape og samle kunnskap gjennom bruk av digitale verktøy i samhandling med personalet.

Våre tiltak for å nå målene i rammeplanen:

 • Digitale verktøy skal være en del av barnehagens pedagogiske arbeid
 • Barn og personalet skal oppleve felles tilhørighet ved bruk av digitale verktøy
 • Personalet skal ta barnas initiativ og utforske sammen med barna
 • Personalet skal ha god kompetanse og holdninger til bruk av digitale verktøy
 • Personalet skal være gode rollemodeller for barna
Strektegning av et barn som går over en bro med med voksne på hver side. Illustrasjon av overganger.

Tilvenning til barnehagen

Støa barnehage skal legge til rette for at barn og foresatte får en trygg og god start i barnehagen. For å sikre en god start i barnehagen er det viktig at barn og foresatte møtes med respekt og anerkjennelse. Det er viktig med en gjensidig og åpen dialog mellom barnehage og hjem for å sikre et godt samarbeid.

Våre rutiner for en trygg og god start i barnehagen:

 • Besøksdager i juni før oppstart august
 • Foreldremøte for nye foresatte i mai før oppstart i august
 • Informasjonsskriv om barnehageoppstart og avdelingen barnet begynner på
 • Tre dager tilvenning ved oppstart for nye barn
 • Oppstart samtale i løpet av de tre første dagene for nye barn

Overganger innad i barnehagen

Overgangen mellom avdelinger starter i månedsskiftet april/mai. Barn som starter på ny avdeling, vil ha faste besøksdager der de følges av personal fra egen avdeling.

Fokuset disse dagene vil være å bli kjent med avdelingen, barn, personale og uteområdet.

Våre rutiner for trygge og gode overganger innad i barnehagen:

 • Jevnlige besøk på ny avdeling/uteområde fra april/mai
 • Foresatte får informasjon om avdelingstilhørighet før vi starter med overganger
 • Trygt og kjent personal tilgjengelig ved oppstart etter sommerferien

Overgang barnehage – skole

Støa barnehage skal i samarbeid med foresatte og skolen legge til rette for at barna kan få en trygg og god overgang fra barnehage til skole og eventuelt skolefritidsordning.

Slik samarbeider vi for at barna får en trygg og god overgang til skolen:

 • Rektor i nærskolene informerer om skolestart på foreldremøte høsten før barna begynner på skolen
 • Barnehagen besøker skolene og blir kjent på skolenes uteområde
 • Foreldresamtale våren før skolestart. Tema i samtalen er bl.a. skjema «Informasjon om skolestarteren»
 • Overføringssamtale mellom barnehage og skole

Støa barnehage skal tilpasse det allmennpedagogiske tilbudet etter barnas behov og forutsetninger, også når noen barn har behov for ekstra støtte i kortere eller lengre perioder. Barnehagen skal sørge for at barn som trenger ekstra støtte får rett hjelp til rett tid. Dette er nødvendig for å gi barnet et inkluderende og likeverdig tilbud. Barnehagen skal sørge for at alle barn, uavhengig av behov og forutsetninger, inkluderes i barnegruppen og i det allmennpedagogiske tilbudet.

Slik jobber vi for at alle får et inkluderende og likeverdig tilbud:

 • Mindre lekegrupper på avdeling
 • Aldersdelte aktivitetsklubber 1-5år
 • Tilrettelegging på individuelt nivå innenfor barnehagens allmennpedagogiske tilbud
 • Samarbeid med eksterne tjenester ved behov, som f.eks. Pedagogisk Psykologisk tjeneste (PPT).

Støa barnehage skal legge til rette for godt samarbeid og god dialog med foresatte. Samarbeid med foresatte skal skje på individnivå med foresatte til hvert enkelt barn, og på gruppenivå gjennom foreldrerådet og samarbeidsutvalget.

Slik jobber vi for å få til et godt samarbeid mellom hjem og barnehage:

 • Oppstartsamtaler
 • Foreldremøter
 • Årlig foreldreundersøkelse hvor det forventes at foresatte svarer på undersøkelsen
 • Tilbud om foreldresamtaler to ganger i året
 • FAU/SU
 • Vigilo- barnehagens kommunikasjonsverktøy mellom hjem- barnehage
 • Støa barnehage- facebook

Samarbeid med lokalmiljøet

Støa barnehage samarbeider med flere aktører i lokalmiljøet. Her er både arbeidsplasser og kultur representert. Samtidig benytter barnehagen seg av nærmiljøet under turer og lignende.

 • «Kunstrom for barn»- Fossekleiva kultursenter
 • Kick-off ved Drammen brannstasjon under nasjonal brannvernuke
 • Svelvik ungdomsskole
 • Samarbeid med videregående skole, barne- og ungdomsarbeider
 • Svelvik bibliotek

Samarbeid med forebyggende tjenester

Støa barnehage samarbeider med PPT, helsestasjon, Familietjenesten og barnevernet. Alle er instanser som arbeider til barns beste. En viktig målsetning er å fange opp barn som trenger ekstra støtte, og sette inn riktig tiltak i samarbeid med de forebyggende tjenestene.

Samarbeid med andre fagmiljøer

Støa barnehage samarbeider med Universitetet i Sørøst Norge (USN) om et kompetanseløft for Drammensbarnehagene.

Tangen skole, som er barnehagens nær skole, deltar i felles aktiviteter med førskolegruppen våren før skolestart.

Slik jobber vi med planlegging:

Støa barnehage er en pedagogisk virksomhet hvor det skal planlegges og vurderes. Barn og foresatte har rett til medvirkning i disse prosessene. Målet med barnehagen som pedagogisk virksomhet er å gi barna et tilrettelagt tilbud i tråd med barnehageloven og rammeplanen. For å oppnå dette skal barnehagen være en lærende organisasjon, og det pedagogiske arbeidet skal være begrunnet i barnehageloven og rammeplanen.

Slik jobber vi med planlegging:

 • Planlegging tar utgangspunkt i barns trivsel og utvikling, både individuelt og i gruppe
 • Pedagogisk ledermøte, pedagogisk medarbeidermøte, avdelingsmøter, personalmøter og planleggingsdager (5 dager i året) skal være felles arenaer for refleksjon, evaluering og videreutvikling av det pedagogiske tilbudet
 • Årsplan, prosjektplan og ukesbrev er arbeidsredskap som skal synliggjøre hvordan vi arbeider.

Slik jobber vi med vurdering:

 • Felles refleksjon og vurdering rundt vår pedagogiske praksis under pedagogmøter, pedagogisk medarbeidermøte, avdelingsmøter, personalmøter og planleggingsdager som sikrer at barna får et tilbud som er i tråd med barnehageloven og rammeplanen
 • Brukerundersøkelse og medarbeiderundersøkelse
 • Individuell og avdelingsvis vurdering av vår pedagogiske praksis

Slik jobber vi med dokumentasjon:

 • Ukesbrev
 • Årsplan og prosjektplan
 • Bildedokumentasjon
 • Kartleggingsverktøy TRAS og Alle Med
 • Foreldresamtaler
 • Vigilo
 • Barnas mapper som de mottar ved endt barnehagetid.

Drammensbarnehagen

Barnehagene i Drammen drives i tråd med Barnehagelov og Rammeplan for barnehager, og bygger på et holdnings- og verdigrunnlag basert på respekt, tillit, fellesskapsfølelse og menneskeverd.

Gjennom kontinuerlig forbedringsarbeid jobber vi for å opprettholde høy kvalitet i arbeidet med barns oppvekst. Barnehagene har et godt og nært samarbeid med Universitetet i Sørøst Norge. Dette samarbeidet gir oss faglig påfyll og faglige utfordringer noe som er sunt for virksomheter i stadig utvikling og endring.
Vi har utarbeidet 4 verdier som er felles for alle Drammensbarnehagene. Disse verdiene setter retning for hvordan vi jobber med kvalitet i våre barnehager. Vi kaller verdiene for våre hjørneflagg, dette rammer inn vår virksomhet. Ut fra verdiene jobber hver barnehage med egne satsingsområder.

Vår visjon: 

Et godt sted å leve der vi heier og tar vare på hverandre

Våre verdier:

 • Leken er vår viktigste aktivitet
 • Barnets beste ligger alltid til grunn for vår praksis
 • Et inkluderende felleskap ligger til grunn for alt vi gjør
 • Et positivt menneskesyn ligger til grunn i alle relasjoner