Medisinering i barnehagen

Drammen kommune har rutiner som beskriver krav til legemiddelhåndteringen i barnehagene. Rutinene definerer ansvaret til henholdsvis barnehage og foreldre/foresatte. Hensikten er å sikre at det enkelte barn får riktig legemiddel i riktig dose til riktig tid og på riktig måte.

Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet har i fellesskap publisert nasjonale rutiner for legemiddelhåndtering i barnehage, skole og SFO. Den nasjonale rutinen beskriver hvordan legemiddelhåndtering praktisk kan foregå, herunder hva avtalen mellom foresatte og barnehage/skole/SFO bør inneholde. Drammen kommune har i hovedsak brukt de nasjonale rutinene ved utarbeidelse av lokale rutiner for legemiddelhåndtering.

For at barnehagen skal kunne påta seg ansvaret for legemiddelhåndtering, forutsettes det at hjemmet har lykkes med å få barnet til å ta legemidler frivillig.

Det skal inngås en egen avtale mellom barnehagen og foreldre/foresatte om legemiddelhåndtering for faste medisiner og akuttmedisin. Avtale skal inngås for et barnehageår/skoleår om gangen.

Foreldre/foresatte sørger for:

 • å orientere barnehagen v/styrer om behovet for medisinering
 • å gi relevante opplysninger for medisineringen i forhold til barnets medisinske tilstand
 • at opplysninger i medisinoversikten herunder opplysninger om navn på legemiddel, administrasjonsform, dosering og tidspunkt for medisinering, er korrekt
 • å levere instruks for akuttmedisin underskrevet av lege der akuttmedisinering er aktuelt
 • å opplyse om det er behov for særlig oppfølgning i forbindelse med medisineringen (observasjon el.)
 • å levere legemiddel til barnehagen på en måte som gjør det egnet for utdeling, det vil si:
  • at doseringseske (eller tilsvarende) som leveres inneholder riktig legemiddel og riktig mengde. Doseringsesker skal være merket med barnets navn, innhold, tidspunkt for utlevering og aktuelle datoer
  • at legemidler utenom doseringseske leveres i originalpakning med etikett fra apoteket
 • å holde medisinsk utstyr i orden dersom ikke annet er avtalt
 • å opplyse om eventuelle endringer i medisineringen
 • å tilrettelegge for at medisiner ikke nås av barnet ved taxikjøring, samt å sørge for at taxisjåføren vet om akuttmedisinering

Barnehage sørger for:

 • at legemidler oppbevares forsvarlig (bør låses inn, oppbevares adskilt for hvert enkelt barn og ved riktig temperatur)
 • å gi legemidlene i henhold til medisinoversikten og denne avtale
 • å varsle foresatte om evt. uteglemte doser
 • å følge veiledning for uventede hendelser og varsle foresatte ved evt. uventede hendelser
 • å benytte skjema for mottak og retur av legemidler samt kvitteringsskjema for utlevering av legemidler
 • at styrer legger til rette for at ansatte som skal bistå med medisinering får nødvendig opplæring, og at opplæringen oppdateres/gjentas
 • å kontakte fastlege/behandlende lege dersom det er behov for bistand fra helsepersonell. (Helsestasjon/skolehelsetjenesten kan eventuelt kontaktes dersom foresatte har samtykket til dette)
 • å kontakte legevakten/akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (113) tilkalles dersom alvoret i situasjonen tilsier dette
 • at avtalen og de ulike skjemaene ligger i barnets mappe
 • at personvernet ivaretas