Drammen lærerinnelag – fanen høyt hevet i over 100 år

Drammen lærerindeforening (senere Drammen lærerinnelag) ble stiftet for 100 år siden, og hadde som formål å ivareta skolens og lærerinnestandens interesser. Engasjerte foredragsholdere kunne gi lærerinnene et innblikk i nye undervisningsmetoder i inn- og utland, og bidra til å utvikle Drammensskolene i takt med verden utenfor. På 1960-tallet ble Norges lærerinneforbund fusjonert med Norges lærerlag til Norsk Lærerlag, som sammen med Lærerforbundet dannet Utdanningsforbundet i 2001. Drammen lærerinnelag er dermed i dag videreført i Utdanningsforbundet Drammen.

Wulfsbergs skole 1898
Foto: Wulfsbergs skole 1898 (bilde utlånt av Jo Sellæg)

5. januar 1912 ble Norges lærerinneforbund stiftet i Kristiania. Bakgrunnen for stiftelsen av en forening for kvinnelige lærere var først og fremst uenighet om den kvinnelige representasjonen i styret i Norges Lærerlagforening, en fagforening for lærere. Likestillingskampen gjorde at Lærerforeningens nestformann Anna Rogstad gikk ut av Lærerforeningen sammen med andre kvinnelige tillitsvalgte, og dannet Norges Lærerindeforbund. Rogstad – mest kjent som Norges første kvinnelige stortingsrepresentant – var Lærerindeforbundets formann frem til 1919, og en markant personlighet i sin samtid.

Til stede på stiftelsesmøtet i Kristiania var også fire lærerinner fra Drammen: Thrine Dietrichs, Polly Dietrichs, Henriette Haldorsen og Marie Kildal-Hansen. I løpet av vinteren 1912 meldte ytterligere 14 lærerinner fra Drammen seg inn i forbundet, og tanker om et lokallag i Drammen begynte å spre seg. 12. mai holdt Anna Sethne et foredrag om Norges lærerindeforbund på Bragernes skole, der ca. 60 lærerinner møte. Drammenseren Anna Sethne var utdannet lærerinne og jobbet på Sagene skole i Oslo, men var også med og stiftet Norges lærerindeforbund. Senere var hun forbundets leder i hele 20 år, fra 1919 til 1938, og en drivkraft i utviklingen av nye pedagogiske reformer i den norske folkeskolen (det som i dag heter grunnskolen). Etter møtet på Bragernes skole ble det diskutert opprettelse av en lærerinneforening for Drammen, og 26 av de fremmøtte meldte seg til å jobbe videre med stiftelsen av det som skulle bli Drammen lærerinnelag.

Trine Dietrichs
Foto: Frk. Trine Dietrichs

22. mai 1912 ble et første møte avholdt, og blant de sakene som her ble behandlet var innkalling til konstituerende møte og utarbeidelse av lover for lærerinnelaget. Etter forslag fra et arbeidsutvalg ble det innkalt til et konstituerende møte 21. juni 1912. Her ble Kissi Nilsen (senere: Kissi Eggen) valgt til formann i foreningen. Hun ble mange år senere for øvrig utnevnt til æresmedlem av Drammen lærerinnelag. Øvrige styremedlemmer ble Thrine Dietrichs, Henriette Haldorsen, Anna Johnson og Martine Dahl.

Det er verdt å merke seg at de kvinnene som var aktive i Drammen lærerindeforening som regel også var aktive i foreninger som kjempet for likestilling og kvinnelig stemmerett samt drev veldedig og sosialt arbeid. Drammen kvinnesaksforening, Drammen sanitetsforening, Drammen kvindelige handelsstandsforening og Drammen kvinneråd er eksempler på andre foreninger der kvinnene møttes og dannet nettverk.

Faglige spørsmål

Bakgrunnen for stiftelsen av Drammen lærerindeforening var for en god del spørsmålet om bedre lønn, og særlig blant de yngre lærerinnene var det et sterkt ønske om å forbedre denne situasjonen. Lærerinnene diskuterte også likelønnspørsmålet, av protokoller fra styremøter kan en lese at laget drøftet om de skulle kreve lik lønn som sine mannlige kolleger. I 1909 - noen år før foreningen ble stiftet, skrev lærerinnen Thea Ebbell et leserinnlegg der hun var sterkt kritisk til at mannlige lærere hadde mer lønn enn sine kvinnelige kolleger. Thea Ebbell (1844-1919) bodde mange år i Drammen og var opptatt av kvinners rettigheter og deres posisjon i samfunnet.

Thea Ebbel avisutklipp
Foto: Thea Ebbell skrev et leserinnlegg der hun var sterkt kritisk til at mannlige lærere hadde mer lønn enn sine kvinnelige kolleger.

Av andre saker som lærerinnelaget jobbet med var mulighetene for kvinner til å bli ansatt som overlærer. Overlærer var på denne tiden den vanlige betegnelsen på rektor ved en folkeskole. Drammen skolestyre og skoleinspektøren gikk inn for å ansette kvinnelige overlærere i 1913. Allikevel tok det over 40 år før Drammen fikk sin første kvinnelige overlærer. Hun het Eva Stenstad, og var overlærer på Brandengen skole fra 1957.

Sosialt arbeid

I 1917 foreslo frk. Walstad at lærerinnelaget skulle stifte en syforening, for å sy tøy til fattige barn. Året etter ble syforeningen stiftet, og årlig ble det samlet inn nærmere 200 kr til kjøp av stoff. Dette beløpet tilsvarer ca. 10.000 kroner i dag. I tillegg skulle man skaffe til veie tøy som kunne brukes ved feriehjemmet Skogstad, der det var tenkt utlånt til trengende barn.

Skolekjøkken
Foto: Skolekjøkken (bilde utlånt av Jo Sellæg)

Foredragsvirksomhet

Drammen lærerinnelag var opptatt av å få ny kunnskap om pedagogikk, og inviterte ofte foredragsholdere til Drammen. I protokollene fra styremøtene kan vi se at det i oktober 1912 ble holdt et foredrag av Dagmar Graff Wang om ”Reformer i tyske skoler”. Her ble det vist frem et apparat som besto av 30 esker med løse skriftbokstaver for de minste barna, og som de skulle benytte til å sette sammen ord. På denne måten fikk barna aktivisert seg samtidig som de fikk beskjeftiget hendene sine.

Noe senere samme år holdt professor Kristine Bonnevie et foredrag om ”Arvelighetens forskninger – dens resultater og deres praktiske konsekvenser”. Foredraget var åpent for alle skolefolk i byen; lærere og lærerinner ved folkeskolen, den høyere skole, privatskolene og andre skolefolk. Et tema som var litt mer omstridt var ”Kvindehygiene”, der skolene i Sverige alt var i gang med å informere den oppvoksende slekt om det mest elementære av forplantningslæren og gi dem kunnskap om deres egen kropps organer og funksjoner. I Kristiania underviste enkelte lærere og lærerinner om temaet, men på frivillig basis. Temaet ble for øvrig behørlig diskutert etter at foredragsholderen var ferdig, men i Drammen kom undervisningen den gang det ikke lenger enn til diskusjonsstadiet.

Drammen lærerinnelag ble fusjonert med Drammen lærerlag i 1966, etter at de to foreningene noen år hadde avholdt felles møter. Arkivet etter lærerinnelaget består av to møteprotokoller - den ene fra 1912-1924 og den andre fra 1959-1966, i tillegg til noe korrespondanse fra 1960-tallet.

Thrine Dietrichs (1853-1932) var lærer ved Bragernes skole fra 1875, og medstifter av Drammen lærerinnelag. Dietrichs var også Drammens første kvinnelige bystyrerepresentant, sammen med Othilie Bie. Begge ble valgt inn i bystyret i 1902, for Høyre.