Konsul Bull Kiøsteruds premiefond

16. april 2009 delte Drammen kommune ut byggeskikkprisen for 2008, og det var Ypsilon bro som stakk av med hovedpremien. Også før i tiden var man opptatt av at byen skulle se pen ut. Innbyggerne skulle belønnes for å ha velstelte hager som så vakre og helhetlige ut.

Tidlig på året 1920 oversendte konsul Bull Kiøsterud et gavebrev til magistrat og formannskap på kr 20 000,- til dannelsen av et eget legat under navnet «Konsul Bull Kiøsteruds Præmiefond». I gavebrevet står det følgende:

”Renterne av kapitalen ønskes utdelt som præmie til personer av alle samfundsklasser, der bygger eller anskaffer sig egne hjem, og for hvem en saadan præmie kan tænkes at ville være en påskjønnelse.De nærmere vilkår for legatet anmodes magistraten godhetsfuldt at utarbeide og sende mig til godkjennelse. Der bør tages i speciel betraktning at vedkommende ved husets utstyr og anlegg (haveanlegg) har vist særlig smag og skjønhetssans, og bør præmierne ikke være mindre end kr 200,00 og ikke større end kr 500,00. I håb om at dette bidrag kan hjælpe litt til at forskjønne vår vakre bys stygge bebyggelse tegner …”.

Konsul Bull 2
Foto: Diplom fra konsul Bull Kiøsteruds premiefond

Styrets arbeid

De første årene besto styret av borgermesteren, byarkitekten, to av formannskapets valgte menn samt legatgiveren konsul Bull Kiøsterud (så lenge han måtte ønske å være medlem). Den 14. oktober 1924 ble seks personer innstilt til premiering for «smukke haver» etter forslag fra formannen i Selskapet for Drammens forskjønnelse og gavn. I tillegg ble tre personer innstilt for å premiere vakre hjem etter at byarkitekten hadde foreslått disse.

I 1934 vedtok styret nye statutter der også formannen i Selskapet til Drammens forskjønnelse og gavn ble oppnevnt som styremedlem. I tillegg ble de årlige premiene fastsatt til «a) inntil 2 premier a kr 250,- pr. stk. eller en premie på inntil kr 500,- for vakre egenhjem, og b) inntil 6 sølvpokaler a kr 70,- pr.stk. for vakre forhaver eller blomsterarrangement på verandaen eller lignende.»

Styret for konsul Bull Kiøsteruds premiefond ble nedlagt i 2002 etter at fondet gikk inn i et sammenslått legat til Drammen forskjønnelse og gavn. Dette legatet styres i dag av Selskapet til Drammens forskjønnelse og gavn.

Kiøsteruds liv og virke

Nicolai Andreas Bull Kiøsterud (1856-1938) var sønn av kjøpmann Hans Kiøsterud som i sin tid stiftet skolelegatet «Hans Kiøsteruds legat» som skulle gå til skolene Landfaldøen og Aassiden. Bull Kiøsterud bestyrte legatet etter sin fars død. Han ble gift med Margarethe Olava Lyche, datter av bokhandler Harald Lyche.

Konsul Bull Kiøsterud
Foto: Konsul Bull Kiøsterud og hans hustru Margarethe Olava Lyche

Bull Kiøsterud var skipsreder, og eide to seilskuter. Han var sterkt delaktig i byens og distriktets industri, og det kan blant annet nevnes at han satt som medlem i «børs- og handelskomiteen i Drammen» på begynnelsen av 1900-tallet. På samme tid var han også direktør i «Drammens og Oplands Kreditbank». Fra 1900 til 1901 var han medlem i styret i dampskibsassuranseforeningen ”Vidar”. Han satt i styret til «Drammens Jernstøberi & mek». Verksted og AS «Den norske Galosche & Gummivarefabrik» i Krokstadelva ble startet i 1896 etter initiativ fra Konsul Bull Kiøsterud.