Ferdigmelding for støtte til etablering av ladepunkter

Informasjon til tidligere søkere om gjennomføring og innmelding av ferdigstilte anlegg.

Drammen kommune har hatt en støtteordning for etablering av ladepunkter for elbil i borettslag og sameier. Etter sammenslåing med Nedre Eiker og Svelvik kommuner er det ikke vedtatt å fortsette ordningen, og mottak av søknader er derfor stanset.

Tidligere søkere kan imidlertid finne informasjon om gjennomføring og innmelding av ferdigstilte anlegg under.

Søknadsprosessen og dokumentasjon

  • Gjennomføring: Etter tilsagn om tilskudd vil boligselskapet normalt ha 1 år på å gjennomføre arbeidene oppgitt i søknaden. Frist for gjennomføring og innsendelse av ferdigmeldingsskjema opplyses i tilsagnsbrev.
  • Ferdigmeldingsskjema: For å få utbetalt støtte må det sendes inn et ferdigmeldingsskjema med kopi av daterte fakturaer. 

  • Utbetaling skjer senest 30 dager fra brevdato i utbetalingsbrev.

Kriterier for bruk av tildelte midler

Dersom det blir klart at det omsøkte tiltaket ikke skal gjennomføres likevel, og tildelte midler derfor ikke blir brukt, skal søker gi beskjed så fort som mulig.

Hvis fristen for gjennomføring utløper, mister søker tilsagnet. Det er imidlertid mulig å søke om utsettelse:

  • Utsettelse på inntil 3 måneder kan innvilges dersom søker kan sannsynliggjøre at tiltaket vil være gjennomført, eller konkret avtale om gjennomføring vil være undertegnet, innen utsatt tidsfrist.
  • Utsettelse på inntil 6 måneder fra opprinnelig frist kan innvilges dersom søker kan dokumentere at det er inngått avtale om å installere ladepunkter på et avtalt tidspunkt innen utsatt frist.

Hensikten med begrenset tid for gjennomføring er å sikre at midlene benyttes til et reelt, planlagt prosjekt, og ikke bindes opp på ubestemt tid.