Fjerning av oljetank

Det ble forbudt å bruke fossil olje og parafin til oppvarming etter 1. januar 2020. Tankeier har selv ansvar for å bruke alternativ oppvarming, og sørge for at tankanlegget avvikles på trygt vis.

Hva innebærer forbudet? 

Forbudet gjelder bruk av fossil olje og parafin til oppvarming fra og med 1. januar 2020. Den enkelte boligeier må altså finne en alternativ kilde til oppvarming før dette. Du kan velge å gå over til en biologisk produsert olje, men tanken må uansett saneres for mineralolje før ny olje fylles på. Det kan derfor være lurt å vurdere en alternativ oppvarmingskilde først.

Fjerning av tank som ikke brukes

Oljetanker som tas ut av bruk må renses før de graves opp. Dette skal gjøres av firma med kompetanse på området. Tankeier får da et gassfri-sertifikat fra firmaet, som må fremvises ved levering av tanken til avfallsmottak i kommunen. Uten et slikt sertifikat kan man risikere å ikke få levert tanken.

Bekreftelse på fjerning av oljetanken sendes til kommunen av ansvarlig firma. Bekreftelsen skal inneholde følgende opplysninger:

  • Oppdragsadresse
  • Navn på anleggseier (grunneier)
  • Tanktype og volum
  • Om tanken er sanert (gravd opp) eller konservert(tømt, renset og fylt med sand/grus)
  • Hva som skjer med tanken etter tømming og rens, f.eks. fylles med sand eller leveres til godkjent mottak
  • Tilstand på tank og rør hvis anlegget ikke fjernes helt
  • Demontert påfyllings- og lufterør
  • Eventuelle tilleggsopplysninger eller merknader

Parafintanker behandles på samme måte som oljetanker.

Sikring av tank som blir liggende

Tanker kan unntaksvis bli liggende, dersom det er vanskelig å fjerne den. For eksempel gjelder dette tanker som ligger under bygninger eller på svært utilgjengelige steder. Tanken må likevel tømmes og renses, og så fylles med materiale som sand/grus eller løs Leca. Betong, skum, eller annet væskebasert materiale er ikke egnet, fordi dette kan gjøre det vanskeligere å fjerne tanken i fremtiden.

Kontroller at entreprenøren faktisk tømmer tanken helt og renser den. Dette skal du få kvittering på at er blitt gjort, inkludert deklarasjon fra aktøren som tar imot og behandler oljen. Påfyllings- og lufterør fjernes samtidig med at oljetanken fjernes for å hindre feilpåfylling.

Drammen kommune har ingen lokal forskrift som regulerer tankanlegg under 3200 liter, og du trenger derfor ikke søke om å la tanken bli liggende. Men det er viktig at kommunen får melding om hvordan tanken er håndtert, selv om den er sanert. Hensikten er å sikre at også fremtidig huseier kan få vite at det ligger en tank i bakken. Tankanlegget er fortsatt et avfallsprodukt som må hensyntas f.eks. ved graving i grunnen. Utførende firma som bistår med sanering kan normalt hjelpe til med å sende melding til kommunen.

Hva skjer om du ikke overholder forbudet?

Kommunen vil ved kontroll av fyringsanlegg og pipe sjekke at det ikke brukes mineralolje til fyring. Hvis det oppdages bruk av olje til fyring etter forbudet, må eier av anlegget dokumentere at oljen er av biologisk opprinnelse. Hvis du da ikke har slik dokumentasjon, vil du kunne pålegges stans i bruken av anlegget.

En oljetank som ikke er i betryggende stand skal enten fjernes eller utbedres, selv om den er fylt med biologisk produsert olje. Som utgangspunkt gjelder forurensningsloven § 7. Denne bestemmelsen innebærer at eier av den nedgravde oljetanken står ansvarlig for å forhindre forurensning. Dersom det er fare for forurensning, har kommunen adgang til å pålegge fjerning etter bestemmelsen.

For enkelte kommuner gjelder også lokale forskrifter med hjemmel i forurensningsforskriften § 1-2. Fordi Drammen kommune ikke har vedtatt en slik lokal forskrift, gjelder teknisk sett ikke forurensningsforskriften kapittel 1 for nedgravde tanker på mindre enn 3200 liter i vår kommune. Vi oppfordrer imidlertid tankeier om å følge kravene til større tanker.

Spørsmål om oljetank?

Les mer om overgang til alternative løsninger og støtteordninger hos Enova

Du kan også finne forslag til energitiltak i boligen din. Her skriver du inn adressen din, og så får du opp forslag til tiltak og oversikt over håndverkere som kan bistå med arbeidet.

Mer informasjon finner du også på oljefri.no og hos miljodirektoratet.no

Om regelverket