Frivillighetsprisen

Drammen kommune har et stort og mangfoldig frivillig organisasjonsliv og mange ildsjeler som engasjerer seg i sitt lokalmiljø og for sine hjertesaker. Frivillighetskraften bidrar til livskvalitet og nyskaping, og er en av grunnpilarene i samfunnet vårt.

Vær med å nominere kandidater til årets frivilligpris for Drammen kommune. Alle har lov til å nominere og kan gjøre dette ved å bruke digitalt skjema under.

Retningslinjer

 • Nominasjonsprosess: Innbyggere og lokal frivillighet nominerer kandidatene. Nominasjon av kandidater tar utgangspunkt i frivilligheten i hele Drammensamfunnet som en helhetlig frivilligsektor.
 • Det oppnevnes en jury bestående av 3 medlemmer fra hovedutvalg for kultur, idrett og frivillighet, og 7 medlemmer fra Drammen kommunes Kulturråd, Idrettsråd, friluftsråd, eldrerådet, ungdomsrådet og Råd for personer med funksjonsnedsettelse. En person fra helserelatert frivillighet. Juryleder skal komme fra hovedutvalg for kultur, idrett og frivillighet.
 • Drammen kommune deler ut en pris på 40 000 kr og et diplom. Vinner av prisen velger hvilken organisasjon som får prispengene.
 • Utdeling av Frivillighetsprisen gjøres av ordfører eller stedfortreder i et eget arrangement den 5.desember (Frivillighetens dag FN)
 • Prisen bør ikke tildeles samme kandidat med for kort års intervall, minimum 2 år.
 • Vinneren nomineres til nasjonalt frivillighetspris
 • Prisen kan kun tildeles ulønnet arbeid.

Frist

Nominer din kandidat innen 10. oktober 2022.

Send din nominasjon

Fyll ut og send inn skjema:

Skjema for nominasjon

Statutter for nasjonal frivillighetspris

 • Prisen skal gis til en initiativrik person, lokal forening eller gruppe, som har utmerket seg med frivillig innsats, engasjement og pågangsmot til beste for den enkelte og samfunnet.
 • Prisen skal synliggjøre frivillighetens egenverdi og samfunnsverdi gjennom å løfte fram gode eksempler på resultater av frivillig innsats.
 • Frivillighetens bredde og mangfold både med tanke på organisasjonsform, tematikk, alder og kultur skal over tid gjenspeiles i et tilsvarende mangfold blant prisens vinnere.
 • Prisen kan gis på grunnlag av en persons eller lokal forening eller gruppes frivillige innsats over lengre tid eller i et tidsavgrenset prosjekt.
 • Prisen kan kun tildeles ulønnet arbeid.

Vinnere av Frivillighetsprisen Drammen kommune

Nasjonal frivillighetspris

Nasjonalt deles det også ut frivillighetspriser. Disse deles ut på FNs internasjonale frivillighetsdag som er 5. desember. Mer informasjon finnes på: frivillighetnorge.no/frivillighetsprisen

Den nasjonale frivillighetsprisens mål er:  "Å skape engasjement og fremme organisasjonene bak de nominerte. Frivillighetens bredde og mangfold, både med tanke på organisasjonsform, tematikk, alder og kultur, skal over tid gjenspeiles i et tilsvarende mangfold blant prisens vinnere. Prisen kan gis på grunnlag av innsats over lengre tid eller i et tidsavgrenset prosjekt."

I både tidligere Svelvik, Nedre Eiker og Drammen kommuner har det vært tradisjon for å dele ut frivillighetspriser. Frivillighetsprisene bidrar til å synliggjøre frivillighetens verdi gjennom å løfte fram gode eksempler på frivillig innsats.

Tidligere vinnere av frivillighetsprisen