Folkehelse

Folkehelsearbeidet handler om å tilrettelegge for en bærekraftig samfunnsutvikling som både motvirker sosiale ulikheter i helse ved å sikre en rettferdig fordeling av den og som fremmer god helse i befolkningen. Et slik arbeid foregår på mange plan, og med mange perspektiver og med utgangspunkt i dette defineres folkehelsearbeidet som tverrsektorielt.

Hva er folkehelse?

Befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i en befolkning.

En vanlig definisjon av helse

Helse defineres etter Verdens Helseorganisasjon (WHO) sin definisjon fra 1948 som en tilstand av fullkomment fysisk, psykisk og sosialt velvære og ikke bare fravær av sykdom eller svakhet. Videre konkluderer vi med at god helse kan beskrives som evnen og kapasitet til å mestre og tilpasse seg livets uunngåelige krav og trives med dette.

Hva er folkehelsearbeid?

Folkehelsearbeidet i Drammen kommune er todelt, forebyggende og helsefremmende.

  • Forebyggende folkehelsearbeid: Det handler om å forebygge at mennesker blir syke eller pådrar seg skader og lidelser. Det skal opprettholde befolkningens helse og hindre at den forverres.
  • Helsefremmende folkehelsearbeid: Det dreier det seg om å styrke og fremme folks helse. På den måten kan helse bli en positiv ressurs i møte med de små og store utfordringer vi alle møter i hverdagen.

Folkehelseprogram for Drammen 2019-2023

Folkehelseprogrammet skal bidra til å skape et grunnlag for systematisk og samordnet arbeid for bedre folkehelse ved å bygge broer mellom sektorene og kommunale virksomheter som i praksis arbeider tett med å løse folkehelseutfordringene lokalt. Det er barn og unge i nye Drammen som er hovedmålgruppen for arbeidet men det er en intensjon om at tiltakene som testes gjennom planen skal kunne tilpasses andre målgrupper.

Folkehelseprogrammet Drammen 2019-2023 baserer seg på en helhetlig tiltaksprofil og innehar to overordnede strategier.

  1. Systematisk innsats for bedre psykisk helse og rusforebygging.
  2. Grobunn for helsefremmende økosystem som fremmer trygghet, mestring og trivsel.

Oversiktsarbeid er en lovpålagt oppgave i folkehelsearbeidet

Å identifisere folkehelseutfordringer og risikofaktorer i kommunen kan bidra til å påvirke i positiv retning, derfor er det viktig å kartlegge. Kunnskap om helsetilstanden hos innbyggerne og hvilke faktorer som påvirker positivt og negativt bygger på data fra ulike kilder. Kunnskapen herfra gir grunnlag for strategiske beslutninger og veivalg som er nødvendige fremover for å bedre folkehelsen i Drammen.

Viktige fokusområder i folkehelsearbeidet:

  • redusere sosiale ulikheter i helse
  • øke sosial deltakelse
  • bidra til helsefremmende stedsutvikling
  • sikre reell-medvirkning i lokalsamfunnet
  • påvirke positivt innbyggernes helserelatert atferd

Kommunen er pålagt å ha skriftlig oversikt over helsetilstanden i kommunen. Kunnskapsgrunnlaget for folkehelsearbeidet er primært basert på tall fra 2016. Nytt oversiktsdokument og kunnskapsgrunnlag vil bli utarbeidet for nye Drammen kommune

Kunnskapsgrunnlag for folkehelsearbeidet i Drammen

Kommunen er pålagt å ha skriftlig oversikt over helsetilstanden i kommunen. Det betyr å ha løpende oversikt over helsetilstanden i befolkningen.

Plikten er forankret i folkehelseloven, folkehelseforskriften, smittevernloven, forskrift om miljørettet helsevern og forskrift om kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

I tillegg skal det utarbeides oversiktsdokument hvert fjerde år som skal ligge til grunn for kommunens planstrategi.

Kunnskapsgrunnlaget er basert på opplysninger som er tilgjengelig i offentlige databaser, som Statistisk sentralbyrå og Folkehelseinstituttet, elevundersøkelsen og Ungdata, samt fra Buskerud fylkeskommune og Drammen kommune.

Her finner du Folkehelseoversikten Drammen 2023 (pdf).

Utvikling av kommunen

Drammenstrender 2023 gir en faktabasert beskrivelse av særtrekk og utviklingstrekk i kommunen. Drammenstrender berører ansvarsområder som er relevante for videre planlegging og framtidig utvikling i Drammen. Folkehelseoversikten for 2023 er basert på denne kunnskapsoversikten.

Her finner du Drammenstrender 2023 (pdf)