Spesialistutdanning for leger

Drammen kommune tilbyr tilrettelagt spesialistutdanning for leger, og kommunen er registrert utdanningsvirksomhet i allmennmedisin og samfunnsmedisin. Vi har også 6 stillinger for leger som gjennomfører første del av sin spesialisering (LIS1) i kommunen.

Legene som jobber i Drammen er enten spesialister eller under spesialisering. Leger i spesialisering får tildelt veileder kort tid etter oppstart i kommunen. Vi mener at gode spesialiseringsløp, effektiv tildeling av tilskudd samt tilgang på nødvendig veiledning og supervisjon gir trygge, gode og fornøyde leger, som igjen bidrar til at vi kan tilby legetjenester av høy kvalitet i kommunen.

Overordnet ansvarlig for legers spesialistutdanning i Drammen er avdelingsleder for Kommunale allmennleger og spesialistutdanning, under Medisinskfaglig Virksomhet.

LIS1 – Lege i spesialisering del 1

Lege i spesialisering del 1 (LIS1) erstattet legenes turnustjeneste i 2017. LIS1 er en ferdig utdannet lege med autorisasjon, som gjennomfører den første generelle delen av spesialistutdanningen som lege. Den generelle delen består av 12 måneder på sykehus og 6 måneder i kommunen.

LIS1 som gjennomfører sykehusåret i Vestre Viken Helseforetak knyttes fortrinnsvis opp mot kommunene som har sykehusene som lokalsykehus. De fleste LIS1 i Drammen kommune har jobbet på Drammen Sykehus før de overføres. LIS1 må ha godkjent læringsmål og tjenestetid i sykehuset før de kan begynne i kommunen. Ansettelser til LIS1 foregår kun igjennom Helsedirektoratets stillingsportal. Det er ikke anledning til selv å ordne LIS1-stilling i sykehus eller kommune. LIS1 får anledning til å oppgi ønsket plass før kommuneplass tildeles.

Av og til fylles ikke alle LIS1-stillingene i kommunen av leger som kommer fra Vestre Vikens sykehus. Ledige stillinger og vikariater vil i så fall utlyses på Helsedirektoratets stillingsportal.

LIS1 får tildelt veileder og kontorplass ved et av de seks legekontorene kommunen har avtale med; Bragernes Legesenter, Drammen Legesenter, Fjell Legesenter, Helsehuset legekontor i Mjøndalen, Konnerud legesenter eller Åssiden Legesenter. Alle kontorene har lang erfaring med å legge til rette for ferske legekolleger. Klikk på lenkene for å lese mer om de forskjellige legekontorene.

LIS1 jobber på fastlegekontor tre dager i uken, og med kommunale oppgaver i helsestasjon og sykehjem to dager i uken. LIS1 har alltid veileder eller supervisør tilgjengelig. Kvelds- og helgevakter ved Drammen legevakt kommer i tillegg, der LIS1 får like mange vakter som øvrige fastleger i kommunen, ca 2 i måneden. Det blir gitt opplæring ved alle arbeidsstedene.

Nærmeste leder er avdelingsleder for Kommunale allmennleger og spesialistutdanning. En av kommuneoverlegene har særskilt rådgiveransvar for LIS1 tjenesten, og bidrar til at tjenesten er tilrettelagt for gjennomføring av læringsmålene i spesialistutdanningens del 1.

I løpet av praksistiden i kommunehelsetjenesten vil LIS1 få bred innføring i allmennmedisin. Dette innebærer erfaring med fastlegeoppgaver, legevakt, arbeid på sykehjem og helsestasjon. LIS1 får også innsikt i samhandling med andre kommunale helsetjenester, og spesialisthelsetjenesten.

Statsforvalteren arrangerer gruppeveiledning og kurs i akuttmedisin og offentlig helsearbeid. Til sammen vil LIS1 bli godt kjent med primærhelsetjenesten, samt sosiale tjenester/NAV og lovverk som regulerer arbeidet.

Dersom du ønsker å komme i kontakt med noen som har hatt LIS1 her før deg, kan vi dele kontaktinformasjon på forespørsel.

Det er gode muligheter for videre jobb i Drammen kommune etter LIS1.

Spesialisering i allmennmedisin (ALIS) 

Drammen kommune jobber for å være en kommune der det er attraktivt å være fastlege og kommunalt ansatt allmennlege. og vi tilstreber at våre leger har godt tilrettelagte og helhetlige spesialiseringsløp. Hos oss kan du fullføre hele spesialiseringsløpet fra start til slutt, inkludert institusjonstjeneste som kan gjennomføres på Drammen Helsehus.

Leger under spesialisering i allmennmedisin (ALIS) jobber som næringsdrivende fastleger eller de er ansatt i avdeling for kommunale allmennleger eller ved Drammen Legevakt. Per 2023 har Drammen 89 fastlegehjemler der ca 70% er spesialister i allmennmedisin. I avdeling for kommunale allmennleger er det ca. 20 årsverk, og Drammen Legevakt har 4 fast ansatte dagleger. 4 spesialister i allmennmedisin er ansatt i kommunen per oktober 2023

Vi inngår ALIS- avtale med deg før du starter, og du får tildelt veileder og opprettet individuell utdanningsplan innen kort tid. Vi har halvårlige underveisevalueringer sammen med ALIS og veileder for justering av utdanningsplanen og gjensidig evaluering av forløpet. Leger i ny spesialiseringsordning får tilbud om ALIS- tilskudd gjennom nasjonal tilskuddsordning. Tilskuddet finansierer alle utdanningsaktiviteter som er nødvendige for å bli spesialist.

Kommunalt ansatte leger får mulighet til å søke inntil 10 kursdager i året, og får dekket utgifter til kurs mv. som ikke dekkes av legeforeningens utdanningsfond. Næringsdrivende fastleger får kompensasjon for alle utgifter til utdanningsrelaterte aktiviteter inkludert og Næringsdrivende fastleger får i tillegg praksiskompensasjon ved fravær fra praksis samt kompensasjon for redusert produktivitet. De trenger ikke å søke om kursdager, men avtaler med kolleger på fastlegekontoret. For næringsdrivende utbetales ALIS- tilskuddet normalt etterskuddsvis en gang i halvåret i etterkant av underveisevaluering.

Kommunen legger til rette for nødvendig praksis eller hospitering ved andre allmennmedisinske læringsareaner i andre kliniske allmennmedisinske oppgaver enn åpen uselektert praksis, som bl.a. sykehjem, helsestasjon og legevakt. Kommunen har etablert samarbeid med Vestre Viken Helseforetak om tilrettelegging for institusjonstjeneste.

Drammen kommune sin generelle utdanningsplan for spesialisering i allmennmedisin gir en fullstendig oversikt over utdanningsforløpet inkludert alle kommunens læringsarenaer. Du finner den her: Utdanningsplan for allmennlegetjenesten (pdf)

En av kommuneoverlegene har særskilt rådgiveransvar for spesialistutdanningen, og bidrar til at tjenesten er godt tilrettelagt for gjennomføring av læringsmålene i allmennmedisin. Kommunen ved kommuneoverlege tar jevnlig initiativ til faglige arrangement. Eksempler på arrangementer som gjennomføres er kvalitetsseminar fra SKIL (Senter for kvalitet i legekontor), fagtimer i ivaretakelse av egen sikkerhet og samling for ALIS og ALIS- veiledere. Kommunen legger også til rette for at ALIS kan være observatør i relevante møtefora, inkludert fastlegenes lokale samarbeidsutvalg (LSU). ALIS får tilbud om deltakelse i nettverkssamlinger for ALIS i påvente av veiledningsgruppe.

Vi er opptatt av at ALIS hos oss skal oppleve trygghet og mestring, og følger derfor opp så tett det er behov for til enhver tid. I tillegg ser vi det som viktig med godt samarbeid internt mellom de ulike helse- og omsorgstjenestene i kommunen, slik at du som lege får lov til å konsentrere deg om medisinskfaglige oppgaver og vet hvem du kan samarbeide med når pasientene har andre behov.

Spesialisering i samfunnsmedisin 

Drammen kommune har i samfunnsmedisinsk avdeling 4 årsverk for kommuneoverleger, der alle kommuneoverlegene er under spesialisering i samfunnsmedisin. Det er ansatt 3 spesialister i samfunnsmedisin i kommunen.

Kommunen legger til rette for at SamLIS får individuell utdanningsplan, nødvendig veiledning og mulighet for deltagelse på obligatoriske kurs og i gruppeveiledning.