Boligtilbud for personer med rusproblematikk

BO7 og Berggården bolig er døgnbemannede overnattingstilbud til voksne i aktiv rus. Begge har midlertidige boliger og boliger med husleiekontrakt. BO7 har også en akuttplass.

BO7 er et heldøgnsbemannet overnattingstilbud til voksne bostedsløse i aktiv rus. BO7 har 23 boliger med husleiekontrakt og tre midlertidige boliger. BO7 har også én akuttplass, kun overnatting.

Midlertidig bolig

 • Kartlegge hjelpebehov og ressurser
 • Bidra til samordning med andre kontakter i hjelpeapparatet
 • Avklaring og løsning så raskt som mulig og innen maks tre måneder
 • Boliger med husleiekontrakt

Husleiekontrakt skal:

 • Skape en trygg og stabil bosituasjon
 • Gi økt mestring i egen bolig
 • Bidra til riktig bistand/hjelp basert på den enkeltes iboende ressurser
 • Bidra til samordning med andre kontakter i hjelpeapparatet
 • Legge til rette for en meningsfylt hverdag

Akuttplass

Akuttplassen er for voksne rusmiddelavhengige fra Drammen som trenger akutt overnattingstilbud.

 • Åpent fra kl. 20.00-10.00
 • Overnatting i liggestol
 • Enkel servering
 • Mulighet for å dusje og få vasket klærne

Kontaktinformasjon

 • Besøksadresse: Erik Olsens gate 7A og B, 3019 Drammen.
 • Telefon: 32 04 67 00

 

Berggården Bolig er et døgnbemannet botilbud for mennesker med rusproblematikk og behov for boveiledning. Berggården Bolig har seks boliger med husleiekontrakt, og tre midlertidige boliger.

Midlertidig botilbud

I 1.etasje ligger tre leiligheter som leies av NAV. Disse benyttes til bostedsløse, i hovedsak rusmiddelavhengige. Ansatte har tilsyn med beboere i 1. etasje.

 • Beboer har nøkkelkort og kan låse seg selv ut, men må ringe på dørklokka for å bli sluppet inn av personalet.
 • Beboer kan ha besøk inntil kl. 23.00. Det skal være ro på Berggården mellom kl. 23.00 og 07.00 (kl. 09.00 lørdag og søndag).
 • For din egen og andres sikkerhets skyld, er det viktig å ikke dekke til eller framontere røykvarsleren.
 • Det ikke er lov til å ta inn møbler og gjenstander i leiligheten utover nødvendige klær, matvarer og toalettartikler.
 • Dyrehold er ikke tillatt.
 • Beboer plikter å gi utleiers representant og/eller personalet på Berggården adgang til leiligheten, i den utstrekning det vurderes nødvendig.
 • Det er ikke lov å åpne vinduet til annet enn rask utlufting. Vrider kan lånes hos personalet.
 • Leiligheten skal forlates ren, ryddig og tom. Alle gulv samt toalett, dusj, kjøkkenvask, kjøkkenbenk, kjøleskap og kjøkkenskap skal være vasket. Søppel skal kastes. Skittent sengetøy tas av og legges på gulvet sammen med skitne håndklær og kjøkkenkluter.

Boliger med husleiekontrakt

I 2. etasje er det seks leiligheter til (i hovedsak) rusmiddelavhengige.

Ansatte på Berggården tilbyr leietakerne individuell bo-oppfølging, blant annet med praktisk bistand og veiledning.

Målsettingen med utleieleilighetene er at:

 • Leietakerne skal kjenne trygghet og mestring av hverdagen i egen bolig.
 • Leietakerne får en best mulig livskvalitet ut fra sin situasjon.
 • Leietakerne skal klare å opprettholde leieforholdet i kontraktsperioden, eventuelt forlenge denne.

Formålet er at den enkelte skal kunne opparbeide seg en referanse, som gir mulighet til å komme inn på bo-markedet andre steder.

Leietaker skriver under på en tilleggsavtale til husleiekontrakten (etter Husleieloven §11.1), som inneholder følgende:

 • Leietaker er villig til å ta imot bo-oppfølging fra personalet i Berggården. Nærmere avtale settes opp sammen med tjenesteutøver. Oppfølgingen forutsetter daglig besøk og ukentlig befaring av leiligheten.
 • Leietaker har ansvaret for å ta vare på leiligheten, bl.a. rengjøring. Hensetting av søppel/eiendeler på fellesarealer i og utenfor Berggården, er ikke tillatt. Kostnader i forbindelse med bortkjøring vil bli fakturert beboer.
 • Leietaker er innstilt på å ta sin del av fellespliktene, som dugnad vår og høst i regi av tjenesteutøver.
 • Overstadig beruselse, høylytt krangel, hærverk etc. aksepteres ikke i fellesarealene.
 • Omsetning av rusmidler i eller utenfor Berggården aksepteres ikke. Ved mistanke om slik virksomhet vil politiet bli kontaktet.
 • Vold, eller trusler om vold, aksepteres ikke. Aktivitet som oppleves som truende eller i strid med norsk lov, vil bli politianmeldt.
 • All form for oppbevaring og bruk av våpen er forbudt i Berggården. Ved mistanke om oppbevaring av våpen, vil politiet bli kontaktet.
 • Leietaker har ansvaret for besøkende så lenge de oppholder seg i huset. Nøkkelkort må brukes for å slippe gjester inn.
 • Beboelse av andre enn det som er beskrevet i husleiekontrakten, er ikke tillatt.
 • Husdyr er ikke tillatt.
 • Det skal være ro på huset fra kl. 23.00 til kl. 07.00.
 • Huseier og representant fra Berggården vil foreta befaring av leilighetene én gang per måned. Dersom leietaker ikke er hjemme (eller ikke låser opp), vil befaringen bli gjennomført allikevel, jfr. Husleieloven § 5.6.

Ved bortvisning vil alltid politiet bli orientert.

 • Besøksadresse: Evjegata 2, 3050 Mjøndalen
 • Telefon: 415 99 833

Akuttplassen er for voksne rusmiddelavhengige fra Drammen som trenger akutt overnattingstilbud. Den er tilknyttet BO7.

 • Åpent fra kl. 20.00-10.00
 • Overnatting i liggestol
 • Enkel servering
 • Mulighet for å dusje og få vasket klærne

Kontaktinformasjon

 • BO7 og akuttplass
 • Besøksadresse: Erik Olsens gate 7, 3019 Drammen.
 • Telefon: 32 04 67 00