Pakkeforløp psykisk helse og rus

Forløpskoordinator i kommunen kan gi informasjon, veilede og gi råd om pakkeforløp psykisk helse og rus. Målet er å sikre helhetlig oppfølging med utgangspunkt i pasientens og/eller pårørendes mål, ressurser og behov.

Forløpskoordinator i kommunen og i spesialisthelsetjenesten samarbeider for å sikre målsettingene med pakkeforløp til beste for pasienter og pårørende.

Forløpskoordinator skal forberede og koordinere aktuelle tiltak eller tilbud i kommunen i god tid før utskrivning, mellom planlagte opphold og under poliklinisk behandling.

Forløpskoordinator i Drammen kommune:

  • Trude Kjelsrud Aarevoll, telefon: 918 37 605.

Pakkeforløp

Målsetningen med pakkeforløp for psykisk helse og rus er:

  • økt brukermedvirkning og brukertilfredshet
  • sammenhengende og koordinerte pasientforløp
  • unngå unødig ventetid for utredning, behandling og oppfølging
  • likeverdig tilbud til pasienter og pårørende uavhengig av hvor i landet de bor
  • bedre ivaretakelse av somatisk helse og gode levevaner 

Forløpet skal tilpasses hver enkelt pasients situasjon, ønsker og behov. God informasjon og forutsigbarhet for pasient og pårørende skal sikres gjennom hele forløpet.

Alle pakkeforløpene inneholder beskrivelse av kontaktpunkt og oppfølging i kommunene, og ivaretakelse av somatisk helse og levevaner.

For nærmere informasjon om de ulike pakkeforløpene for psykisk helse og rus, se helsenorge.no