Omsorgsstønad

Hvis du har særlig tyngende omsorgsarbeid og utfører oppgaver som ellers måtte vært utført av kommunen, kan du få omsorgsstønad.

Omsorgsstønad skal gjøre det mulig for private omsorgspersoner å opprettholde omsorgsarbeidet for sine nærmeste.Ingen har en lovfestet rett til omsorgsstønad, men kommunen har en plikt til å tilby ordningen.

For å få tildelt omsorgsstønad må kommunen ha vurdert dette som den mest hensiktsmessige måten å yte tjenester på i. Denne vurderingen skal skje i samarbeid med omsorgsyter og omsorgsmottaker.

Hvis du ikke har søkt om Hjelpestønad fra NAV, må du søke om dette samtidig. Ved utregning av omsorgsstønad vil hjelpestønad trekkes fra beløpet før utbetaling.

Dette er momenter som kan tas i betraktning når du søker

  • om du utfører mange timer per måned med omsorgsarbeid
  • om omsorgsarbeidet er mer fysisk eller psykisk belastende enn vanlig
  • om omsorgsarbeidet innebærer mye nattarbeid eller avbrudd i nattesøvnen
  • om omsorgsarbeidet fører til sosial isolasjon og mangel på fritid
  • om det er behov for omsorgsarbeidet i perioder eller hele tiden
  • om du har omsorg for mer enn én person

Omsorgsstønad søkes på skjema for søknad helse og omosrgstjenester

Søknad sendes Tjenestetildeling og koordinerende enhet


Både omsorgsyter og den hjelpetrengende selv kan søke om omsorgsstønad.