Brukerråd

Drammen kommune ønsker å ha en nær og god dialog med innbyggerne, og at tjenestene utvikles i nært samarbeid med de som mottar tjenesten.

Brukerråd

Drammen kommune ønsker å ha en nær og god dialog med innbyggerne, og at tjenestene utvikles i nært samarbeid med de som mottar tjenesten.

Kommunen skal tilby tilpassede og gode tjenester ut fra de rammer kommunestyret har vedtatt og de lovverk som regulerer tjenesten. Brukermedvirkning er en forutsetning for å tilby gode tjenester. Brukerrådet er en arena for å gi brukerne innflytelse på innhold og kvalitet på tjenestene i P05, Tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Med bruker forstås i denne sammenheng personer som mottar tjenester eller blir berørt av tjenestene indirekte – slik som pårørende.

Brukerråd i kommunale virksomheter er ikke å anse som profesjonelle brukerråd. Brukerrådet er en arena for dialog – en møteplass for å dele erfaringer, utvikle synspunkter, verdier og fagkunnskap slik at tjenestekvaliteten baseres på et bredest mulig grunnlag. Brukerrådet er et rådgivende organ for virksomhetene. Brukerrådet skal behandle og gi råd i saker som vedrører den generelle kvaliteten i tjenesten. Unntatt er saker som gjelder enkeltpersoner

Brukerrådets medlemmer

 Tilbud Navn E-post
Avlastning Åse Grete Fjeld-Nielsen aasefjeld@gmail.com
   
Trond Teigen
Trond.54@online.no
Aktivitet og dagtilbud Helle Randi Hjertsen h.r.hjertsen@outlook.com
  Geir Kraft kraft@gmail.com
Botilbud Knut Andersen Knut.andersen2@ebnett.no
  Morten Bjørnstad morbjo@hotmail.com
Ambulante tjenester Lars Petter Thorsen Lar-thro@online.no
  Odd Arne Lindtveit Odd-arne.lindtveit@se.com
Vara  Ranveig Røysi Ranveig.roysi@gmail.com
Ansatt representant Gry Thoresen gry.thoresen@drammen.kommune.no
Ansatt representant Monica Madsen  monica.horgen.madsen@drammen.kommune.no
Virksomhetsleder Thea Kristine Bye Thea.Kristine.Bye@drammen.kommune.no
Avdelingsleder Elise Mørck Elise.Morck@drammen.kommune.no