Motorferdsel i utmark

Motorferdsel i utmark er som hovedregel forbudt. Motorferdselloven og tilhørende forskrifter åpner imidlertid for motorferdsel til visse nytteformål.

Det kan søkes dispensasjon til andre formål hvis det kan vises til et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring og som ikke kan dekkes på annen måte.

Slik søknad må politisk behandles og det må derfor påregnes lengre behandlingstid.

Se infobrosjyre fra Miljødirektoratet og lovverket nedenfor:

Det er kommunen som håndhever loven på dette området. Statsforvalteren gir veiledning til kommunen og er klagemyndighet for kommunale vedtak. Det er et krav at motorferdselen skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljø og mennesker.

Søke om tillatelse

Dersom du har behov for dispensasjon til kjøring utover det loven og tilhørende forskrifter tillater, må du søke om dette.

Send søknad om dispensajon til: kommunepost@drammen.kommune.no

Husk å ikke sende sensitiv informasjon på e-post.