Trefelling

Ønsker du beskjæring og trefelling av trær på kommunale arealer?

Beskjæring og felling av trær på kommunal grunn er søknadspliktig. Du kan sende søknad hele året, søknadsfristen er 1. november. Søknader mottatt etter dette vil ikke bli behandlet før neste virksomhetsår. Søknader motatt før 1. november kan forvente svar i mars påfølgende år.

Slik søker du

Søk ved å fylle ut  søknadsskjema om trefelling og beskjæring. Du må, for å unngå konflikt mellom deg som søker og andre berørte, innhente uttalelser fra naboer og andre som blir berørt av hogsten. Er søknaden mangelfullt utfylt på dette punktet kan kommunen sende søknaden i retur til søker. 

Vurdering av søknader

Alle søknader vil bli vurdert ut fra Naboloven, Plan- og bygningsloven og Naturmangfoldsloven, samt følgende kriterier:

  • Planbestemmelser for området
  • Treets alder, art og tilstand
  • Estetisk vurdering
  • Hensyn til biologisk mangfold
  • Klimatiske forhold, for eksempel vindeksponering
  • Dårlig solforhold og manglende utsikt er ikke grunn nok for felling av trær 

Felle trærne selv

I noen tilfeller kan søker få tillatelse til å felle trærne selv. Søkeren må da levere egenerklæring på at hun eller han rydder opp alt hogstavfall og avfall.  

Ulovlig hogst

Den som feller eller beskjærer trær på kommunens arealer uten skriftlig godkjennelse fra kommunen vil bli anmeldt til politiet.