Kommunal lånegaranti

Drammen kommune gir kommunal lånegaranti til bygging/rehabilitering av idretts- og friluftslivsanlegg.

Retningslinjer og krav for kommunal lånegaranti i Drammen kommune:

 

Kommunal lånegaranti for organisasjoner med eksisterende lån

a) Drammen kommune stiller med kommunal selvskyldnergaranti på inntil 40 millioner for frivillige lag/foreninger og ikkefortjenestebaserte  AS som bygger/rehabiliterer idretts- og friluftslivsanlegg
b) Enkeltvedtak etableres for hver enkelt søknad om kommunal lånegaranti jf. Forskrift om garantier og finans- og gjeldsforvaltning i kommuner og fylkeskommuner, § 2. Krav til innholdet i vedtak om garantier.
c) Søknader på under 10 millioner behandles av formannskapet
d) Søknader på over 10 millioner behandles av både formannskap og kommunestyret
e) Søknader på over 10 millioner sendes til Statsforvalteren for godkjenning. Dette gjelder også hvis det er flere søknader om garanti til samme formål, hvor totalsummen overstiger 10 millioner.
f) Revisorgodkjent årsregnskap skal foreligge ved søknad om kommunal lånegaranti
g) Lånedokumentasjon på nåværende lån, inkludert nedbetalingsplan, skal foreligge ved søknad om kommunal lånegaranti
h) Søknader om kommunal lånegaranti for eksisterende lån behandles forløpende i førstkommende formannskaps- og/eller kommunestyremøte, gitt at søknaden mottas og kan behandles innenfor gitte frister.


Kommunal lånegaranti for nye søknader


a) Drammen kommune stiller med kommunal selvskyldnergaranti på inntil 30 millioner for frivillige lag/foreninger og ikke-fortjenestebaserte AS som bygger/rehabiliterer idretts- og friluftslivsanlegg. Ved søknadssum på over
30 millioner vurderes utvidelse av rammen, basert på kommunelovens § 14-19 første ledd første punktum.
b) Enkeltvedtak etableres for hver enkelt søknad om kommunal lånegaranti jf. Forskrift om garantier og finans- og gjeldsforvaltning i kommuner og fylkeskommuner, § 2. Krav til innholdet i vedtak om garantier.
c) Søknader på under 10 millioner behandles av formannskapet
d) Søknader på over 10 millioner behandles av både formannskap og kommunestyret
e) Søknader på over 10 millioner sendes til Statsforvalteren for godkjenning. Dette gjelder også hvis det er flere søknader om garanti til samme formål, hvor totalsummen overstiger 10 millioner.
f) Tiltaket som skal gjennomføres, må være spillemiddelberettiget og det må foreligge en spillemiddelsøknad
g) Kort beskrivelse av søkers økonomiske situasjon skal vedlegges
søknaden
h) Revisorgodkjent årsregnskap skal vedlegges søknaden
i) Beskrivelse at tiltenkt nedbetalingsplan og søkers evne til å ivareta
nedbetalingsplanen, skal vedlegges søknaden
j) Protokoll fra årsmøte som gir styret i organisajonen tillatelse til å ta opp lån, skal vedlegges
k) Nye søknader om kommunal lånegaranti behandles parallelt med sak om anleggsplan og prioritering av spillemiddelsøknader i november, med søknadsfrist 1. oktober hvert år.
l) Det forutsettes en vedlikeholdsplan for tiltak som det søkes lånegaranti for

Søknadsprosess 

Søknad om kommunal lånegaranti inkludert dokumentasjon oversendes til kommunepost@drammen.kommune.no. Oversendelsen skal merkes med "anleggsnavn, organisasjonsnavn og kommunal lånegaranti". 

Søknadsfrist

Eksisterende lån: søknader kan sendes forløpende. Søkandene behandles i førstkommende formannskaps- og/eller kommunestyremøte så lenge søknaden er sendt innen skrivefrist for politiske saker. 

Nye lån: innen 1. oktober hvert år.

 

For spørsmål knyttet til kommunal lånegaranti send e-post til ole.petter.askim.vatne@drammen.kommune.no