Kommunal lånegaranti

Drammen kommune gir kommunal lånegaranti til bygging/rehabilitering av idretts- og friluftslivsanlegg

 

Drammen kommune har vedtatt at kommunen skal praktisere kommunal lånegaranti for frivillige lag og foreninger ved bygging av anlegg (sak 59/23)

Kommunal lånegaranti er en ordning hvor kommuner stiller økonomiske garantier for virksomheter som eies/driftes av andre enn kommunen selv. Ved at kommunen stiller med kommunal lånegaranti for frivillige lag og foreninger, har de mulighet til å få bedre lånevilkår og renter, som medfører lavere kostnader totalt. 

Finansiering av bygging/rehabilitering av idretts- og friluftslivsanlegg er ofte kostnadskrevende, spesielt når det er frivillige lag og foreninger som står ansvarlig for anleggene.Ved å tilby kommunal lånegaranti, bidrar kommunen til at det kan bygges flere anlegg i regi av frivillige lag og foreninger, noe som øker anleggsstatusen i Drammen kommune.

Drammen kommune kan gi kommunale lånegarantier for å finansiere investeringer som skjer i regi av ikke-kommersielle selskap/foretak/lag/foreninger. Det kan ikke stilles garanti for andres næringsvirksomhet.

Idrettslag og foreninger som søker spillemidler til gjennomføring av anleggsprosjekter kan og søke kommunen om lånegaranti for et eventuelt lån i bank, der det er nødvendig som finansiering av prosjektet.

For at behandlingen av søknaden skal gå så raskt som mulig er det viktig at kommunen har tilstrekkelig med dokumentasjon. Det bes derfor om at det skrives en kort søknadstekst i hver søknad.

Det er ønskelig at det i søknadsbrevet opplyses om hva lånet har gått til. Videre er det ønskelig at det fremgår når lånet er tatt opp, hva opprinnelig beløp var og hvor stort lånet er på søknadstidspunkt. Det kan også være hensiktsmessig med kommentarer til regnskapet dersom det er opplysninger som er nyttig at kommunen er kjent med og som kan påvirke en eventuell søknad om lånegaranti.

Videre skal det vedlegges dokumentasjon som oppgitt i retningslinjer og krav for kommunal lånegaranti i Drammen kommune for eksisterende og nye lån. 

a) Drammen kommune stiller med kommunal selvskyldnergaranti på inntil 40 millioner for frivillige lag/foreninger og ikkefortjenestebaserte  AS som bygger/rehabiliterer idretts- og friluftslivsanlegg

b) Enkeltvedtak etableres for hver enkelt søknad om kommunal lånegaranti jf. Forskrift om garantier og finans- og gjeldsforvaltning i kommuner og fylkeskommuner, § 2. Krav til innholdet i vedtak om garantier.

c) Søknader på under 10 millioner behandles av formannskapet

d) Søknader på over 10 millioner behandles av både formannskap og kommunestyret

e) Søknader på over 10 millioner sendes til Statsforvalteren for godkjenning. Dette gjelder også hvis det er flere søknader om garanti til samme formål, hvor totalsummen overstiger 10 millioner.

f) Revisorgodkjent årsregnskap skal foreligge ved søknad om kommunal lånegaranti

g) Lånedokumentasjon på nåværende lån, inkludert nedbetalingsplan, skal foreligge ved søknad om kommunal lånegaranti

h) Søknader om kommunal lånegaranti for eksisterende lån behandles forløpende i førstkommende formannskaps- og/eller kommunestyremøte, gitt at søknaden mottas og kan behandles innenfor gitte frister.

a) Drammen kommune stiller med kommunal selvskyldnergaranti på inntil 30 millioner for frivillige lag/foreninger og ikke-fortjenestebaserte AS som bygger/rehabiliterer idretts- og friluftslivsanlegg. Ved søknadssum på over 30 millioner vurderes utvidelse av rammen, basert på kommunelovens § 14-19 første ledd første punktum.

b) Enkeltvedtak etableres for hver enkelt søknad om kommunal lånegaranti jf. Forskrift om garantier og finans- og gjeldsforvaltning i kommuner og fylkeskommuner, § 2. Krav til innholdet i vedtak om garantier.

c) Søknader på under 10 millioner behandles av formannskapet

d) Søknader på over 10 millioner behandles av både formannskap og kommunestyret

e) Søknader på over 10 millioner sendes til Statsforvalteren for godkjenning. Dette gjelder også hvis det er flere søknader om garanti til samme formål, hvor totalsummen overstiger 10 millioner.

f) Tiltaket som skal gjennomføres, må være spillemiddelberettiget og det må foreligge en spillemiddelsøknad

g) Kort beskrivelse av søkers økonomiske situasjon skal vedlegges
søknaden

h) Revisorgodkjent årsregnskap skal vedlegges søknaden

i) Beskrivelse at tiltenkt nedbetalingsplan og søkers evne til å ivareta
nedbetalingsplanen, skal vedlegges søknaden

j) Protokoll fra årsmøte som gir styret i organisajonen tillatelse til å ta opp lån, skal vedlegges

k) Nye søknader om kommunal lånegaranti behandles parallelt med sak om anleggsplan og prioritering av spillemiddelsøknader i november, med søknadsfrist 1. oktober hvert år.

l) Det forutsettes en vedlikeholdsplan for tiltak som det søkes lånegaranti for

Eksisterende lån: søknader kan sendes forløpende.

Nye lån: søknad sendes innen 1. oktober hvert år.

Søknadene vil bli prioritert og det etterstrebes at søknadene behandles i førstkommende formannskaps- og/eller kommunestyremøte så lenge søknaden er sendt inn i god tid før skrivefrist for politiske saker og det ikke må innhentes ytterligere informasjon. 

Søknad, med vedlegg, sendes på e-post til kommunepost@drammen.kommune.no.

For spørsmål knyttet til kommunal lånegaranti send e-post til ole.petter.askim.vatne@drammen.kommune.no