Spillemidler

Tenker dere på å bygge et idrett- friluftsliv- eller nærmiljøanlegg? Da må du sjekke ut muligheten for å søke spillemidler.

Idretts- og nærmiljøanlegg

Spillemidlene kommer fra overskuddet til Norsk Tipping. De skal bidra til at en større del av befolkningen får mulighet til å drive idrett og fysisk aktivitet.  Det kan søkes om tilskudd til:

 • Nye idretts- og friluftsanlegg 
 • Rehabilitering av idretts- og friluftsanlegg 
 • Nærmiljøanlegg

Hvem kan søke?

Søkere om tilskudd av spillemidlenes overskudd til idrettsanlegg kan være kommuner, fylkeskommuner, idrettslag, turistforeningen eller andre tilsvarende sammenslutninger. 

Hvor mye kan vi søke på?

Det er to hovedgrupper spillemiddeltilskudd:

 1. Spillemidler til ordinære anlegg og rehabilitering for idrett og fysisk aktivitet. Det kan gis tilskudd til idrettsanlegg inkludert rehabilitering på inntil 1/3 av godkjent kostnad. 
  Drammen er definert som pressområde og deler av Drammen kommune får 15% ekstra spillemidler på etablering og rehabilitering av ordinære anlegg.
  Interkommunale anlegg der to eller flere kommuner bidrar med minimum 5% av investering- og driftsutgifter kan få 30% ekstra i spillemidler.
 2. Spillemidler til nærmiljøanlegg. Det kan gis tilskudd på inntil 50 % av godkjent kostnad. Maksimalt tilskuddsbeløp er på kr 300 000,- per anleggsenhet. 
  Anlegg for friluftsliv kan gå både under ordinære anlegg og nærmiljøanlegg avhengig av type anleggsenhet og er ikke definert som en egen kategori.

Hvordan søke?

Fra og med 15. juni 2019 er ordningen med forhåndsgodkjenning avviklet. Merk at dette IKKE gis tilbakevirkende kraft. Det vil si at anlegg med byggestart før 15.juni 2019 må ha fått forhåndsgodkjenning for å kvalifisere til tilskudd.

Alle søkere er ansvarlig for at kravene er oppfylt når søknaden sendes inn før søknadsfristen, som er 1.oktober. Søknadene vil bli kontrollert av kommunen før de sendes videre til fylkeskommunen, men det er fylkeskommunen som gjennom sin sluttbehandling avgjør om søknaden oppfyller vilkårene. 

Følgende MÅ være med i søknaden om spillemidler:
 • Behovsvurdering - hvorfor er anlegget nødvendig?
 • Kostnadsoverslag
 • Finansieringsplan
 • Driftsplan for ferdig anlegg
 • Redegjørelse for evt. dugnadsinnsats
 • Kart over området
 • Tegninger av anlegget
 • Redegjørelse for universell utforming
 • Utskrift av grunnbok (hvis egen eiendom) eller tinglyst disposisjonsavtale for eiendommen

Alle søknader skal sendes inn elektronisk på www.anleggsregisteret.no

Ta kontakt med kommunen tidlig

Å søke om spillemidler en omfattende og tidkrevende prosess. Vi anbefaler sterkt å starte planleggingen allerede på vinteren/våren. Begynn gjerne med å ta kontakt med kommunen. Vi vil gjerne ha tidlig oversikt over planlagte søknader og kan gi råd og tips om hvordan dere bør gå fram og hvor det er hjelp å få. 

Slik søker du 

 • Elektronisk søknad på www.anleggsregisteret.no innen 1. oktober
 • Kommunen prioriterer søknadene og oversender dem til fylkeskommunen
 • Fylkeskommunen vedtar tildeling

Kulturarenaer

Viken fylkeskommune har siden 2021 hatt midlertidig stans i nye søknader for spillemidler til kulturarenaer. Det er et svært stort etterslep på tildeling av midler for ordningen med spillemidler til kulturarenaer. Etterslepet er på mer enn 50 millioner kroner, og det er mindre enn ti millioner kroner til fordeling årlig.

Det er et innarbeidet prinsipp at de søknadene som har ventet lengst blir prioritert. Det er derfor sannsynlig at dette ikke vil ha noen innvirkning på hvilke prosjekter som får tildeltmidler i denne perioden.

Har du spørsmål til spillemidler for både idretts- og nærmiljøanlegg, samt kulturarenaer kan du kontakte idrettsrådgiver Ole-Petter Askim Vatne i Anlegg, idrett og natur.