Spillemidler

Tenker dere på å bygge et idrett- friluftsliv- eller nærmiljøanlegg? Da må du sjekke ut muligheten for å søke spillemidler.

Idretts- og nærmiljøanlegg

Spillemidlene kommer fra overskuddet til Norsk Tipping. De skal bidra til at en større del av befolkningen får mulighet til å drive idrett og fysisk aktivitet.  Det kan søkes om tilskudd til:

 • Nye idretts- og friluftsanlegg 
 • Rehabilitering av idretts- og friluftsanlegg 
 • Nærmiljøanlegg

Hvem kan søke?

Søkere om tilskudd av spillemidlenes overskudd til idrettsanlegg kan være kommuner, fylkeskommuner, idrettslag, turistforeningen eller andre tilsvarende sammenslutninger. 

Hvor mye kan vi søke på?

Det er to hovedgrupper spillemiddeltilskudd:

 1. Spillemidler til ordinære anlegg og rehabilitering for idrett og fysisk aktivitet. Det kan gis tilskudd til idrettsanlegg inkludert rehabilitering på inntil 1/3 av godkjent kostnad. 
  Drammen er definert som pressområde og deler av Drammen kommune får 15% ekstra spillemidler på etablering og rehabilitering av ordinære anlegg.
  Interkommunale anlegg der to eller flere kommuner bidrar med minimum 5% av investering- og driftsutgifter kan få 30% ekstra i spillemidler.
 2. Spillemidler til nærmiljøanlegg. Det kan gis tilskudd på inntil 50 % av godkjent kostnad. Maksimalt tilskuddsbeløp er på kr 300 000,- per anleggsenhet. 
  Anlegg for friluftsliv kan gå både under ordinære anlegg og nærmiljøanlegg avhengig av type anleggsenhet og er ikke definert som en egen kategori.

Hvordan søke?

Fra og med 15. juni 2019 er ordningen med forhåndsgodkjenning avviklet. Merk at dette IKKE gis tilbakevirkende kraft. Det vil si at anlegg med byggestart før 15.juni 2019 må ha fått forhåndsgodkjenning for å kvalifisere til tilskudd.

Alle søkere er ansvarlig for at kravene er oppfylt når søknaden sendes inn før søknadsfristen, som er 1.oktober. Søknadene vil bli kontrollert av kommunen før de sendes videre til fylkeskommunen, men det er fylkeskommunen som gjennom sin sluttbehandling avgjør om søknaden oppfyller vilkårene. 

Følgende MÅ være med i søknaden om spillemidler:
 • Behovsvurdering - hvorfor er anlegget nødvendig?
 • Kostnadsoverslag
 • Finansieringsplan
 • Driftsplan for ferdig anlegg
 • Redegjørelse for evt. dugnadsinnsats
 • Kart over området
 • Tegninger av anlegget
 • Redegjørelse for universell utforming
 • Utskrift av grunnbok (hvis egen eiendom) eller tinglyst disposisjonsavtale for eiendommen

Alle søknader skal sendes inn elektronisk på www.anleggsregisteret.no

Ta kontakt med kommunen tidlig

Å søke om spillemidler en omfattende og tidkrevende prosess. Vi anbefaler sterkt å starte planleggingen allerede på vinteren/våren. Begynn gjerne med å ta kontakt med kommunen. Vi vil gjerne ha tidlig oversikt over planlagte søknader og kan gi råd og tips om hvordan dere bør gå fram og hvor det er hjelp å få. 

Kulturarenaer

Kommunen, stiftelser, organisajoner og andelslag og kan søke om investeringsmidler til bygging av nye kulturarenaer og rehabilitering/ombygging av eksisterende arenaer. Målsettingen med ordningen er å bidra til å bygge flerbruksanlegg for kulturaktiviteter.

Det kan søkes om tilskudd på 1/3 av godkjent totalkostnad slik:
 • Regionale kulturarenaer: Total kostnadsromme kr 450.000-4 mill.
 • Lokale kulturarenaer: Total kostnadsramme kr 300.000-2 mill.  

Slik søker du 

 • Elektronisk søknad på www.anleggsregisteret.no innen 1. oktober
 • Kommunen prioriterer søknadene og oversender dem til fylkeskommunen
 • Fylkeskommunen vedtar tildeling

Kulturarenaer som mottar tilskudd skal benyttes til kulturformål i minst 20 år etter at midlene er utbetalt. Forutsetning for tilskudd er at det legges ved tinglyst skjøte/leieavtale for minimum i 20 år.

Har du spørsmål til spillemidler kan du kontakte idrettsrådgiver Ole-Petter Askim Vatne i Anlegg, idrett og natur.