Fagplan

Kulturskolens eget fordypningstilbud innen musikk og sang. For deg som ønsker fordypning utover det ordinære musikktilbudet på Kulturskolen.

 • Aldersgrense fra 10 år
 • Opptak av elever baserer seg på prøvespill

Hvilken plass har talentprogrammet for unge musikere ved Drammen kulturskole i forhold til øvrige talentprogram/opplæringstilbud som finnes innenfor musikk og sang i landet?

Hensikt

Drammen kulturskoles hensikt med et talentprogram for unge musikere er å gi elevene et undervisningstilbud som ligger mellom det ordinære kjerneprogrammet i Kulturskolen og de øvrige talentprogram/opplæringstilbud som finnes på;

 • Barratt Dues Musikkinstitutt, unge talenter
 • Norges Musikkhøgskole, TUP (talentutviklingsprogrammet)
 • Videregående skole, Musikk-/dans-/dramalinjen (MDD)

Helhet i opplæringsløpet

Det er Drammen kulturskoles oppfatning at ved å etablere et talentprogram for unge musikere i Kulturskolen bidrar vi til å skape en større helhet i opplæringen - til beste for elevene.

Kulturskolen er en rekrutteringsarena for et utdanningsløp

Drammen kulturskole har som visjon; kulturskole for alle!

Kulturskolen skal kjennetegnes av høy kvalitet, rikt mangfold og den skal ivareta både bredde og talent. Med sine mange elever (1746 i skoleåret 2023/2024) er Kulturskolen i dag en naturlig og viktig rekrutteringsarena for videregående utdanning innenfor hele kulturfeltet.

Med utgangspunkt i den kommunale kulturskolen som i dag er sikret drift gjennom opplæringslovas § 13-6, er det lagt til rette for et kontinuerlig utdanningsløp: Fra kulturskole via videregående skole til høgskole og universitet.

Hovedmålet med et talentprogram for unge musikere

 • Fordypningsprogram for de elever som ønsker et tilbud i musikk, utover det ordinære kjerneprogrammet i Kulturskolen
 • Utvikle elevenes evner ut i fra individuelle forutsetninger

Målgruppe, hvem er talentprogrammet for unge musikere for?

 • Elever i Kulturskolen fra 10 år og oppover, men individuelle vurderinger kan gjøres for særlig talentfulle elever som er yngre.
 • Solister
 • Ensembler (forutsatt at alle medlemmene i ensemblet fyller kriteriene for prøvespill)
 • Elever som har særlig talent, motivasjon og arbeidsvilje
 • Elever som ønsker å være godt forberedt til opptak ved:
  Videregående skole innenfor Musikk/Dans/Drama (MDD)
  Barratt Dues Musikkinstitutt (unge talenter)
  Norges Musikkhøgskole (talentutviklingsprogrammet)
  Annen musikkutdanning
 • Elever som ønsker å utvikle sitt talent for å ha størst mulig glede av musikken videre i livet
 • Elever i alle sjangere (f. eks. klassisk, jazz, pop/rock). Det vil bli gitt tilbud om sjangerspesifikk hovedinstrumentundervisning. Det vil også bli gitt tilbud om sjangerspesifikt ensemblespill. Det tas forbehold om at det er mulig i.f.t. den til en hver tid tilgjengelige elevmasse

Kriterier for prøvespill

Prøvespill arrangeres en gang hvert år. Dette skjer vanligvis i slutten av vårsemesteret. Til prøvespillet skal eleven:

 • Forberede ett eller to solostykker, varighet til sammen ca. 6 minutter
 • Spille skalaer i tre tonearter (sangere; synge treklanger i dur og moll)
 • Enkelt prima vista (bladspill – spille noter du får der og da)

Elevens forpliktelse

Vi ønsker at alle elevene skal få maksimalt ut av det å være elev på vårt talentprogram. Fremmøte hver gang er derfor svært viktig, ikke bare for utviklingen til den enkelte elev, men for utviklingen til gruppen som helhet.

Elevene forplikter seg til å være engasjerte og møte forberedt til timer og samlinger. Alle timer, konserter og utflukter er obligatoriske.

Foresatte til alle elevene som kommer inn på talentprogrammet, må signere på en bindende kontrakt.

Hovedelementene i kontrakten er:

 • Kontrakten er bindende for et helt skoleår og gjelder til den sies opp skriftlig
 • Hvis eleven velger å slutte i løpet av skoleåret, må elevpenger for hele skoleåret likevel betales
 • Informasjon om Kulturskolen: www.drammen.kommune.no/kulturskolen
 • For å kunne delta i talentprogrammet må du være elev ved Drammen kulturskole og få ordinær undervisning på et instrument eller i sang
 • For fullstendig informasjon om skolepenger, se kulturskolens nettside under fanekortet skolepenger. Vi gjør oppmerksom på at kommunestyret fastsetter elevavgiften og kan justere denne midt i skoleåret
 • Elevene er forpliktet til å gi beskjed i så god tid som mulig om fravær grunnet sykdom. Alt annet fravær må det søkes om skriftlig

Elementer som inngår i talentprogram for unge musikere

Utvidet spilletime

 1. Mål: Fordypning på et instrument eller i sang basert på individuelle forutsetninger.
 2. Arbeidsformer: Ukentlig utvidet spilletime med faglærer.
 3. Innhold: Videreutvikle teknikk og musikalitet gjennom arbeid med etyder, skalaer, repertoar m.m.

Teori/hørelære

 1. Mål: Forstå hvordan musikken er notert og bygd opp.
  Utvikle evnen til å lytte, gjenkjenne og memorere musikk.
 2. Arbeidsformer: Gruppeundervisning, selvstudium/egenøving, integrere teori og hørelære i instrumental- / sangundervisningen
 3. Innhold: Musikkteoretiske grunnprinsipper og oppbygning. Gehørtrening og lytting.

Musikkhistorie

 1. Mål: Få en enkel oversikt over de mest sentrale stilepokene i musikkhistorien
 2. Arbeidsformer: Musikkhistorie integreres i teori-/hørelærefaget.
  Musikkhistorie integreres i den ukentlige instrumental-/sangundervisningen samt i klassetimer og masterclass
 3. Innhold: Musikkens utvikling i.f.t. historie, kultur og teknologi for øvrig.
  Stiltrekk som kjennetegner de viktigste musikkhistoriske epokene.
  Et utvalg komponister og utøvere spesielt knyttet til de ulike epokene.

Samspill/ensemble

 1. Mål: Ansvarsbevissthet, utvikle gode samarbeidsrutiner, både praktisk og musikalsk.
  Søke en god felles klang gjennom samspill og aktiv lytting.
  Bli mer bevisst egen plassering/musisering i gruppen.
  Utvide repertoaret
 2. Arbeidsformer: Musisere med andre på ulike arenaer
 3. Innhold: Øve egen stemme, både enkeltvis og i samspill med andre.
  Ha fokus på intonering og felles klang.
  Variert repertoar.

Interpretasjon/klassetime/masterclass

 1. Mål: Bli en enda bedre utøver ved å reflektere over tilbakemeldinger fra studenter og lærere.
  Bli tryggere i en konsertsituasjon.
  Bli en aktiv lytter, trene på å sette ord på egne musikalske opplevelser.
 2. Arbeidsformer: Spille for et publikum og lærer.
  Både gi og motta tilbakemeldinger på musikalsk prestasjon, både teknisk og musikalsk.
 3. Innhold: Sette stykket man spiller inn i en musikkhistorisk sammenheng.
  Lære å presentere både seg selv og musikken for et publikum.
  Erfare og øve hele konsertsituasjonen, fra forberedelsene før man går på scenen til spillingen er avsluttet og man går av scenen.

Konsert/utøvende

 1. Mål: Bli trygg i konsertsituasjonen
 2. Arbeidsformer: Spille på konserter så ofte som mulig.
 3. Innhold: Fokus på utøving og lytting

Musikkformidling/sceneopptreden

 1. Mål: Bli bedre på å nå fram til et bredere publikum med musikken, utforske nye arenaer og søke nye samarbeidsformer med f. eks. andre kulturuttrykk.
 2. Arbeidsformer: Klassetimer.
  Forberedelser til konserter, i samarbeid med faglærer.
  Regelmessige opptredener for å få konserterfaring.
 3. Innhold: Kroppsspråket, hva forteller det tilhørerne.
  Øve på å snakke tydelig med ansiktet vendt mot publikum.
  Utøvelse og gjennomføring av konserten/opptredenen med fokus på idé og helhet.

Sjanger, klassisk vs. jazz/rytmisk

 1. Mål: Få kunnskap om ulike typer sjangre og musikalske uttrykk de selv ikke har som hovedområde, deriblant jazz, blues, rock, pop og ulike typer verdensmusikk.
  Få kunnskap om, lyttet til og selv vært med å spille improvisasjonsbasert musikk i ulike sjangere.
  Få kjennskap til enkle kompositoriske teknikker, enkel formlære og ta del i improvisasjonsbasert komposisjon.
 2. Arbeidsformer: Fellestimer med spillende elever.
  Lytting og refleksjon.
  Fellestimer med komposisjonsøvelser.
  Improvisasjonsøvelser.
 3. Innhold: Lære om ulike sjangere og ulike arbeidsmetoder.
  Inspirere elevene til å utvikle/ videreutvikle sine egne musikalske ideer og prossjekter.