Kulturminnesøk

Det finnes en rekke nettsteder hvor man kan søke på kulturminner eller selv registrere selv kulturminner. De mest kjente sidene er Riksantikvarens nettsteder Askeladden og Kulturminnesøk.

Askeladden

Askeladden er Riksantikvarens offisielle database over freda kulturminner og kulturmiljøer i Norge. Askeladden inneholder data om kulturminner og kulturmiljøer som er fredet etter kulturminneloven, vernet etter plan- og bygningsloven, eller kulturminnefaglig vurdert som verneverdige.

Basen omfatter arkeologiske kulturminner som er automatisk fredet, eller som krever videre undersøkelser før fredningsstatus kan fastsettes (uavklart vernestatus), nyere tids kulturminner som er fredet, midlertidig fredet, vernet etter plan- og bygningsloven eller ansett som verneverdige. Med «nyere tids kulturminner» menes etterreformatoriske (etter 1537) bygg, anlegg og kirker.

Askeladden.no

SEFRAK-registrerte bygninger er ikke lagt inn i Askeladden, men er tilgjengelig via våre karttjenester.

Kulturminnesøk

Kulturminnesøk er en åpen publikumstjeneste fra Riksantikvaren, hvor informasjonen bl.a. kommer fra kulturminnebasen Askeladden.

kulturminnesok.no kan også publikum registrere nye kulturminner, uavhengig om de er vernet ved lov eller ikke.

Kulturminner over alt

Her kan du søke opp alle registrerte kulturminnene i Norge via kart. Når du åpner siden kommer det et kart over Trøndelag fylke fordi prosjektet er et samarbeid mellom Riksantikvaren og Trøndelag fylke. Det er bare å "zoome" inn på det området du vil lære mer om og trykke på et av de markerte feltene så kommer data om kulturminnet opp.  

 Kulturminner overalt

Høydedata

Ved hjelp av nettsiden høydedata kan du se terrengforskjeller ned til under en meter. Ved hjelp av kartet på høydedata kan du se gravhauger, fangstgroper, tufter, bygdeborger og en rekke andre kulturminner på skjermen.

Hoydedata.no

Rygh Norske Gaardsnavne

Rygh Norske Gaardsnavne er en oversikt over alle gårdsnavn i landet med opplysninger om navnets betydning og de eldste kjente skriftlige kildene hvor gården er nevnt. Mange av gårdene er nevnt i såkalte såkalte «Middelalderdiplomer», dokumenter i Diplomatarium Norvegicum. Det er linker til disse under det aktuelle gårdene.

Bestill diplomer

Norges kirker

Norges kirker er en oversikt over de alle kirkene i Buskerud og mange av kirkene i resten av landet. Her kan finner du opplysninger om tidligere kirker på stedet, forsvunne kirker og stående kirker med inventar og historie om det enkelt kirkebygg.

Norgeskirker.no

Norgeskart

Norgeskart er et nyttig verktøy for å finne eiendomsgrenser og eiendomsopplysninger.

Norgeskart.no

Blått skilt

Kart over alle bygninger med blå skilt i Drammen sentrum