Studentråd

Drammen kommune ønsker å styrke Drammen som studentby og sikre at studentenes stemmer blir hørt. Studentrådet er et rådgivende organ og har som formål å sikre en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning fra studenter i saker som angår dem. På denne måten vil rådet få anledning til å jobbe for at Drammen skal bli en god vertskommune for studenter. Drammen er første vertskommune for Universitetet i Sørøst-Norge som har vedtatt etablering av studentråd.

Som et rådgivende organ er studentrådet invitert til å medvirke i prosesser med betydning for studentene i kommunen og kan også på eget initiativ ta opp saker som angår studenter. Uttalelser fra rådet skal følge saksdokumentene til det kommunale organet som avgjør saken endelig.

Rådet har ingen beslutningsmyndighet, men har rett på inntil fem minutters taletid i starten av hovedutvalgsmøter, formannskapsmøter og kommunestyremøter til uttalelser eller saker fra rådet som skal behandles i møtet.

Reglement for studentrådet

Sammensetning av rådet

Studentrådet skal ha ni faste representanter. Disse skal være studenter ved Universtitetet i Sørøst-Norge (USN) og ha studiested i Drammen. Folkevalgte kan ikke velges som ordinære representanter i studentrådet.

Studentrepresentantene fungerer som valgkomite. Det velges tre vararepresentanter for studentene fra USN – studiested Drammen. Disse står på en nummerert varaliste.

Kommunestyret velger tre politiske representanter, fortrinnsvis blant kommunestyrets medlemmer. Det velges personlig varamedlem for hvert medlem. Rådet velger selv leder og nestleder.

Rådet har isom formål å sikre medvirkning fra studenter i saker som angår dem, jobbe for at Drammen kommune skal bli en god vertskommune for studenter, og bidra til at studenter involveres i samfunnsutviklingen. Rådet har ingen beslutningsmyndighet, men er et rådgivende organ. De har rett til å uttale seg i alle saker som angår studenter.

Møtesekretær: Christine Bording, Christine.Bording@drammen.kommune.no

Møter

Studentrådet, som skal møtes omtrent en gang i måneden har allerede flere saker de skal arbeide videre med. Det skal gjennomføres en kampanje i samråd med studentrådet hvor studentene vil bli oppfordret til å melde flytting til Drammen kommune. Arbeidet med bostedsregistrering av studenter er et virkemiddel for å styrke posisjonen Drammen har som universitetsby. 

Studenthus

Etablering av et studenthus er også en viktig sak. Kommunen har vedtatt at arbeidet støttes med 250.000 kroner. Pengene skal gå til tiltak som stimulerer til aktiviteter.

Mer informasjon om studentlivet i Drammen