Studentråd

Drammen kommune har tatt grep for å styrke Drammen som studentby og sikre at studentenes stemmer blir hørt. Studentrådet er et rådgivende organ og har som formål å sikre en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning fra studenter i saker som angår dem. På denne måten vil rådet få anledning til å jobbe for at Drammen skal bli en god vertskommune for studenter. Drammen er første vertskommune for Universitetet i Sørøst-Norge som har vedtatt etablering av studentråd.

Studentrådet skal ha ni faste medlemmer. Av disse skal fire være fra Studentdemokratiet ved USN, studiested Drammen, to fra Studentsamfunnet ved USN, studiested Drammen og tre skal være politiske representanter valgt av kommunestyret. Rådet velger leder og nestleder selv. På konstitueringsmøtet 15. november 2021 ble Rose Jahanfarah enstemmig valgt som leder og Cornelia Viken enstemmig valgt som nestleder.

Som et rådgivende organ er studentrådet invitert til å medvirke i prosesser med betydning for studentene i kommunen og kan også på eget initiativ ta opp saker som angår studenter. Uttalelser fra rådet skal følge saksdokumentene til det kommunale organet som avgjør saken endelig.

Rådet har ingen beslutningsmyndighet, men har rett på inntil fem minutters taletid i starten av hovedutvalgsmøter, formannskapsmøter og kommunestyremøter til uttalelser eller saker fra rådet som skal behandles i møtet.

Vedtekter for Studentråd

Sammensetning av rådet

Rådet har 8 medlemmer, og har som formål å sikre medvirkning fra studenter i saker som angår dem, jobbe for at Drammen kommune skal bli en god vertskommune for studenter, og bidra til at studenter involveres i samfunnsutviklingen. Rådet har ingen beslutningsmyndighet, men er et rådgivende organ. De har rett til å uttale seg i alle saker som angår studenter.

Møtesekretær: Christine Bording, Christine.Bording@drammen.kommune.no

Møter

Studentrådet, som skal møtes omtrent en gang i måneden har allerede flere saker de skal arbeide videre med. Det skal gjennomføres en kampanje i samråd med studentrådet hvor studentene vil bli oppfordret til å melde flytting til Drammen kommune. Arbeidet med bostedsregistrering av studenter er et virkemiddel for å styrke posisjonen Drammen har som universitetsby. 

Studenthus

Etablering av et studenthus er også en viktig sak. Kommunen har vedtatt at arbeidet støttes med 250.000 kroner. Pengene skal gå til tiltak som stimulerer til aktiviteter.

Mer informasjon om studentlivet i Drammen