Aktivitetsbasert tilskuddsordning for lokalt næringsliv

Formålet med tilskuddet er å stimulere nye initiativ og samarbeid mellom næringsdrivende og andre samarbeidspartnere, for å skape aktiviteter og folkeliv i sentrumsområdene til beste for lokalsamfunn og lokalt næringsliv. Næringslivsorganisasjoner, handelsstandsforeninger, og næringslivsaktører som i samarbeid ønsker å gjennomføre et felles prosjekt/aktivitet, kan søke.

 • Søknadsfrist 1. april 2024.
 • Du kan søke ved å klikke deg inn på søknadsskjemaet
 • Ta kontakt med Berit Bakkane tlf. 93 48 71 73  eller e-post for mer informasjon.
 • Tilskuddsordningen har en ramme på kr. 500 000 i et kalenderår.

Formål

Formålet med tilskuddsordningen er å:

 • Stimulere til aktiviteter som skaper folkeliv og næringsliv i sentrumsområdene
 • Stimulerer til initiativ fra, og samarbeid mellom, næringsdrivende til det beste for sentrumsområdene og det lokale næringslivet.

Hvem kan søke?

Næringslivsorganisasjoner, handelsstandsforeninger og næringslivsaktører som i samarbeid ønsker å gjennomføre et felles prosjekt/aktivitet som stimulerer folkeliv og næringsliv i sentrumsområdene, kan søke.

Hva kan det søkes om?

Det kan søkes om tilskudd på inntil kroner 100.000 til pr. søknad/aktivitet. Ordningen skal ikke dekke samme type arrangementer/aktiviteter som ordninger for tilskudd til kulturformål.

Kriterier for tildeling

 • Prosjektet/aktiviteten eller tiltaket må være i tråd med tilskuddets formål
 • Prosjektet/aktiviteten må finne sted i Drammen kommune, og aktørene som søker må ha adresse i Drammen kommune.
 • Søknad forutsetter samarbeid om aktiviteter og prosjekter som det søkes tilskudd til. Næringslivsorganisasjoner som organiserer flere næringsdrivende, kan søke alene på vegne av sine medlemmer.
 • Aktiviteten/prosjektet må være i tråd med gjeldene lovverk, og tilgjengelig for alle i målgruppen.
 • Prosjekt/aktiviteter skal i så stor grad som mulig være bærekraftig, jfr. FNs bærekraftmål
 • Det stilles ikke krav til egenandel i prosjektet utover egen arbeidsinnsats. Søknader som stiller med økonomisk egenandel vil kunne bli positivt vurdert.

Tilskudd gis ikke til:

 • Løpende driftskostnader i næringsvirksomheter eller organisasjoner
 • Dekning av utgifter til enkeltpersoner
 • Direkte eller indirekte investeringer i virksomhetens egenkapital
 • Renter og avdrag på lån og refinansiering av gjennomførte prosjekter

Forhold som må være avklart:

 • Aktiviteter og tiltak som det søkes om tilskudd til må ikke medføre driftskostnader for kommunen
 • Grunneiere og andre interessenters lovmessige rettigheter
 • Det må klargjøres om søknaden faller inn under tilskuddsordninger for kulturformål

Søknaden må inneholde:

 • Beskrivelse av prosjekt/aktivitet det søkes tilskudd til, og hvordan dette skal bidra til å stimulere folkeliv og næringsliv i sentrumsområdet
 • Tidspunkt for når aktiviteten/prosjektet skal finne sted og når det er tenkt avsluttet
 • Samarbeidspartnere i prosjektet, og hvilken rolle disse skal ha
 • Enkelt inntekts- og utgiftbudsjett for aktiviteten det søkes om støtte til
 • Hvilket beløp det søkes om
 • Hvordan aktiviteten/prosjektet skal gjøres så bærekraftig som mulig
 • Opplysninger om det er søkt tilskudd fra andre ordninger i Drammen kommune
 • Søknaden må også inneholde organisasjonsnummer, kontaktpersoner (e-post og telefon), kontonummer, budsjett for aktiviteten/prosjektet og tilskudd fra andre

Regler for offentlig støtte

Tilskudd må gis i tråd med regelverket om offentlig støtte, der bedriftsstøtte kan gis etter reglene for bagatellmessig støtte. Regler for bagatellmessig støtte innebærer at en aktør kan få inntil 200 000 Euro i samlet støtte fra offentlig aktør over en periode på tre år. Det er søker selv som står ansvarlig for å ikke komme i brudd med dette regelverket.

Oversikt over regelverket - regjeringen.no 

Rapportering

 • Når aktivitet/prosjekt er gjennomført, skal det sendes inn en enkel rapport til Drammen kommune senest to måneder etter gjennomføring.
 • Rapporten skal kort beskrive hva som er gjennomført i henhold til søknaden og hvordan tilskuddet har blitt benyttet. Sammen med en beskrivende rapport, vedlegges enkelt regnskap for bruk av pengene.
 • Om tiltaket/aktiviteten ikke blir gjennomført, må tilskuddet tilbakebetales Drammen kommune.