Tilskudd til åpne kulturarrangement

Drammen kommune gir tilskudd til konserter, teaterforestillinger, utstillinger og andre kulturarrangement som er åpne for alle. Tilskuddet skal bidra til at Drammen har et aktivt kulturliv og at innbyggerne får et variert kulturtilbud av høy kvalitet.

Løpende søknadsfrist.

Hvem kan søke:

 • Først og fremst gir kommunen tilskudd til lokalt baserte kulturbedrifter, institusjoner, organisasjoner, grupper og enkeltpersoner.
 • Lignende aktører med base i andre kommuner kan også søke. Arrangementet må da gjennomføres i Drammen kommune
 • Aktører som ikke mottar støtte gjennom andre kommunale tilskuddsordninger blir prioritert.

Hvilke krav må søkere oppfylle:

 • Søknad må sendes senest fire uker før arrangement avholdes.
 • Ufullstendige søknader behandles ikke.
 • Kulturarrangementet må finne sted i Drammen kommune
 • Arrangementet må være åpent for alle
 • Elektronisk søknadsskjema skal benyttes. Beskrivelse av arrangement, budsjett (inntekter og utgifter) og tilskudd fra andre private eller offentlige med beløpsstørrelse, skal opplyses.
 • Ved annonsering skal det opplyses at arrangementet er støttet av Drammen kommune
 • Kortfattet rapport og økonomioversikt sendes Drammen kommune, senest en måned etter at arrangementet er avsluttet. Rapport og økonomioversikt må leveres før ny søknad kan behandles.
 • Kommunen skal informeres dersom det er vesentlige endringer i arrangementet. Dersom tilskuddet ikke benyttes i samsvar med søknaden, kan kommunen kreve tilbakebetaling.

Det gis ikke tilskudd til:

 • Ordinær drift
 • Lukkede arrangement
 • Tiltak som har en utpreget kommersiell karakter
 • Tiltak som finner sted i innsamlingsøyemed
 • Rene amatørtiltak
 • Arrangementer i regi av politiske partier
 • Idrettsaktiviteter, skoleprosjekter, kurs, konferanser, utdanning eller reiser og turnèstøtte
 • Livssynsorganisasjoner i forbindelse med forkynnende virksomhet.
 • Utstyr som beholdes av enkeltperson etter arrangementet.
 • Underskuddsgarantier
 • Fullfinansiering av arrangement

Søknadsfrist og kunngjøring:

Ordningen har løpende søknadsfrist og kunngjøres på Drammen kommunes nettside. Søknad må sendes senest fire uker før arrangement avholdes. Ufullstendige søknader behandles ikke.

Økonomisk ramme:

Tilskudd fordeles administrativt etter skjønnsmessig vurdering på bakgrunn av kriteriene. Drammen kommune fullfinansierer som regel ikke prosjekter/arrangementer. Det må opplyses om andre omsøkte tilskudd til prosjektet. De økonomiske rammene for ordningen følger av kommunestyrets årlige budsjettvedtak.

Klageadgang:

Enkeltvedtak kan påklages i henhold til forvaltningslovens bestemmelser.

 • Rapporteringskjema
  Rapport sendes inn etter gjennomført prosjekt og før innsendelse av ny søknad til kommunen.