Praktisk markedsføring og arrangementsrådgivning

Drammen kommune gir bistand til grafisk utforming, markedsføring og arrangementsrådgivning til aktører i det lokale kulturlivet slik at de får muligheten til å eksponere seg med sine forestillinger, aktiviteter og arrangement for et stort publikum.

Løpende søknadsfrist
Ta kontakt med Arrangement for mer informasjon.

Formål:

Støtteordningen skal bidra til å fremme et aktivt kulturliv i kommunen. Tiltaket det gis støtte til skal være åpent for alle.

Målgruppe/hvem kan søke:

Kulturaktører, lag og foreninger i Drammen kommune som trenger bistand til kulturtiltak.

Kriterier:

  • Det gis bistand til publikumsutvikling, markedsføring og hjelp til grafisk utforming og printing av enkelt materiell. Det gis ikke støtte til trykkeutgifter i trykkeri.

  • Søknad leveres digitalt på eget søknadsskjema, og behandles administrativt.
  • Det kan gis bistand til aktører uten tilhold i kommunen, når disse er ansvarlig for tiltak som gjennomføres i kommunen eller på annen måte kommer kommunens innbyggere og kulturliv til gode.
  • Ved annonsering skal det opplyses om at tiltaket er støttet av Drammen kommune.
  • I tillegg gjelder generelle retningslinjer for tilskuddsforvaltning i Drammen kommune.

Økonomisk ramme:

Tilskudd fordeles administrativt etter skjønnsmessig vurdering på bakgrunn av kriteriene. Drammen kommune fullfinansierer som regel ikke prosjekter/arrangementer. Det må opplyses om andre omsøkte tilskudd til prosjektet. De økonomiske rammene for ordningen følger av kommunestyrets årlige budsjettvedtak.

Klageadgang:

Enkeltvedtak kan påklages i henhold til forvaltningslovens bestemmelser.