Driftstilskudd til allmennkulturelle barne- og ungdomsorganisasjoner

Drammen kommune gir driftstilskudd til frivillige lag og foreninger med kulturformål for barn og unge. Tilskuddet skal stimulere til bredde og aktivitet innenfor amatørkulturlivet, og utadrettet aktivitet vektlegges. Bidra til gode oppvekstvilkår i Drammen ved å prioritere kulturtiltak for og med barn og unge.

Søknadsfrist 15. mai 2024.

Bruk vedlagt søknadskjema.

For mer informasjon om søknadsprosessen ta kontakt med Håkon Windsland (Ung kultur).

Søknadskrav:

 • Alle organisasjoner som søker, må være registrert i Brønnøysundregisteret
 • Tilskudd gis til allmennkulturelle lag og foreninger med aktivitet for barn og unge i aldergruppa til og med 25 år
 • Organisasjonen må være åpen for alle
 • Organisasjonen må ha flere enn 10 aktive medlemmer – hjemmehørende i Drammen kommune.
 • Det gis ikke tilskudd til politiske-, yrkes- og arbeidslivs, helse-, forsknings-, innsamlings- og vitenskapsorganisasjoner
 • Det gis heller ikke støtte til foreninger som allerede får støtte gjennom tros- og livssynssamfunn og IMDI-midler (Inkluderings- og Mangfoldsdirektoratet, fordeles gjennom Drammen kommune, HSO).
 • Foreningen må ha vært i drift i minimum 1 år for å være berettiget driftstilskudd.
 • Nystartede foreninger kan søke oppstartstilskudd på kr. 3 000.
 • Det må søkes på eget søknadsskjema «Søknad om årlig driftstilskudd til allmennkulturelle organisasjoner for barn og unge» - frist for søknad er 15. april hvert år.

Vedlegg som skal ligge ved søknaden er:

 • Aktivitetsplan for inneværende år
 • Budsjett for året det søkes om tilskudd til
 • Godkjent revidert regnskap for siste år
 • Medlemsliste over medlemmer bosatt i Drammen kommune. Denne skal vise alder på medlemmene.
 • Årsmelding med oversikt over gjennomførte aktiviteter.

Kriterier for tildeling av tilskudd:

 • Grunnstønad kr. 3.000,- pr. organisasjon
 • Medlemstilskudd/hodestøtte kr. 300,- pr. medlem
 • Aktivitetstilskudd (medlemsmøter, aktiviteter). Regnes ut etter en fordelingsnøkkel basert på årets budsjett.
 • Tilskudd til dokumenterte utgifter til lokalleie på inntil 40%, maksimalt kr. 8 000 pr. forening