Driftstilskudd til profesjonelle kulturinstitusjoner og større kulturaktører

Et rikt og mangfoldig kulturtilbud bidrar til å skape trivsel, tilhørighet og positiv identitet i kommunen og nærmiljøet.

Formål:

Bidra til utvikling, bredde og kvalitet i kulturtilbudet i kommunen. Ordningen skal sikre innbyggerne tilgang til et mangfoldig kunst- og kulturtilbud og et levende profesjonelt kulturliv.

Tilskudd kan tildeles for opp til 3 år av gangen for å sikre forutsigbarhet.

Målgruppe:

Profesjonelle kulturinstitusjoner og større kulturaktører.

Søknaden skal inneholde:

  • Årsmelding og godkjent regnskap for siste år.
  • Budsjett og planer for 2022. Dersom det søkes om støtte for flere år, bør også langsiktige planer legges ved.

Generelle retningslinjer for tilskuddsforvaltning i Drammen kommune gjelder.

Økonomisk ramme:

Tilskudd fordeles på bakgrunn av retningslinjer og årets budsjettramme. De økonomiske rammene for ordningen følger av kommunestyrets årlige budsjettvedtak.

Søknadsfrist og kunngjøring:

Søknadsfrist er 1. november hvert år.

Søknader må være levert innen fristen. Ufullstendige søknader vurderes ikke. 

Klageadgang:

Enkeltvedtak kan påklages i henhold til forvaltningslovens bestemmelser.

Kontakt:

Ta kontakt med saksbehandler for informasjon og spørsmål.

Søknader sendes til kommunepost@drammen.kommune.no og må merkes  Kunst og kulturarv.

I søknadens overskrift skal det stå: Driftstilskudd til profesjonelle kulturinstitusjoner og større kulturaktører.