Driftstilskudd til skolekorps

Drammen kommune gir driftstilskudd til skolekorpsene i kommunen. Dette driftstilskuddet forvaltes av Drammen kulturskole som har et tett samarbeid med kommunens skolekorps og er hovedarena for opplæring av musikanter til skolekorpsene.

Det arrangeres flere årlige samarbeidsmøter mellom Kulturskolen og skolekorpsene. Målet er å legge best mulig til rette for god opplæring i blåse- og slagverksinstrumenter og gjennom dette bidra til vekst og utvikling for skolekorpsene. I 2023 er det 8 skolekorps i Drammen kommune med til sammen ca. 330 aktive musikanter.
Visjon for dette samarbeidet: Skolekorpsene er Kulturskolens beste venn!

Fordelingsnøkkel

Det kommunale driftstilskuddet til skolekorpsene i 2023 fordeles med utgangspunkt i eksisterende fordelingsnøkkel fra tidligere Drammen kommune utarbeidet sammen med skolekorpsene. Til grunn for fordelingen legges medlemstall for aktive medlemmer i skolekorpsene pr. 01.01.23, som kommunen henter ut hos Norges Musikkorps Forbund - NMF.

Søknadsfrist: 1. mai 2024 

Søknadskrav:

  • Skolekorpset må være registrert i Brønnøysundregisteret
  • Skolekorpset må være i aktivitet og gi tilbud til barn og unge i Drammen kommune
  • Skolekorpset må være åpent for alle barn og unge
  • Skolekorpset må ha vært i drift i minimum 1 år for å være berettiget driftstilskudd.
  • Det må søkes på eget digitalt søknadsskjema frist for søknad er 1. mai hvert år.

Vedlegg som skal ligge ved søknaden er:

  • Aktivitetsplan for inneværende år
  • Budsjett for året det søkes om tilskudd til
  • Godkjent revidert regnskap for siste år
  • Medlemsliste over medlemmer bosatt i Drammen kommune. Denne skal vise alder på medlemmene.
  • Årsmelding med oversikt over gjennomførte aktiviteter.

Søknadsskjema for driftstilskudd skolekorps

For mer informasjon om søknadsprosessen ta kontakt med Drammen kulturskole ved rektor Geir Morten Hansen.