Driftstilskudd til frivillige lag og foreninger med kulturformål (voksne)

Drammen kommune gir driftstilskudd til korps, kor, musikk og andre frivillige lag og foreninger med kulturformål. Tilskuddet skal stimulere til bredde og aktivitet innenfor amatørkulturlivet, og utadrettet aktivitet vektlegges.

Søknadsfrist: 1. april 2024. 

Formål:

Bidra til et aktivt kulturliv, hvor innbyggerne i Drammen kommune får et variert kulturtilbud av god kvalitet. Tilskudd gis til kulturorganisasjoner og -foreninger i Drammen. Ordningen skal stimulere innbyggerne i Drammen til positiv fritidsbeskjeftigelse og til selv å ta ansvar for egen fritid. Kulturaktivitet skaper trivsel, tilhørighet og positiv identitet i kommunen og nærmiljøet.

Ordningen deles inn i 3 kategorier:

 • Kor og korps
 • Kulturarv
 • Andre

Hvem kan søke:

Frivillige lag og foreninger som organisert i Drammen kommune

Krav til organisasjonen:

 • Må ha registrert adresse i Drammen kommune.
 • Må være registrert i Brønnøysundregisteret med eget organisasjonsnummer.
 • Må ha vært i kontinuerlig virksomhet i minst 1 år.
 • Må ha minst 10 individuelt betalende medlemmer.
 • Skal ha vedtekter der kulturelt formål fremgår.
 • Skal avholde årsmøte som vedtar regnskap og budsjett, og som velger styre og revisor.
 • Medlemskap skal være åpent for alle så sant dette ikke kommer i konflikt med organisasjonens egenart og virksomhet.
 • Skal ha regelmessig utøvende kulturaktivitet for medlemmene som beskrevet i formålet, innenfor områdene musikk, dans, teater, visuell kunst, kulturarv, kunsthåndverk og husflid.
 • Organisasjoner som har en aktiv og synlig rolle i lokalt kulturliv med vilje til deltakelse i fellesarrangementer i kommunen prioriteres.
 • Det gis ikke tilskudd til politiske-, yrkes- og arbeidslivs, helse-, forsknings-, innsamlings- og vitenskapsorganisasjoner.
 • Det gis heller ikke støtte til foreninger som allerede får støtte gjennom Den norske kirke, andre tros- og livssynssamfunn og IMDI-midler (Inkluderings- og Mangfoldsdirektoratet, fordeles gjennom Drammen kommune, HSO).
 • Digitalt søknadsskjema på Drammen kommunes nettsider må benyttes.
 • Alle som mottar økonomisk støtte kan bli kontaktet for oppdrag ved kommunens egne tiltak.
 • Dersom en mottaker av støtte bryter eller misbruker forutsetningene for støtte, mistes retten til ny støtte for minst ett år.
 • Det er ingen automatikk i at søkere som har fått tilskudd ett år får tilskudd også påfølgende år.

I tillegg gjelder generelle retningslinjer for tilskuddsforvaltning i Drammen kommune.

Søknaden skal inneholde:

 • Årsmelding og godkjent regnskap for siste år.
 • Medlemslister.
 • Aktivitetsplan og budsjett for inneværende år.

Økonomisk ramme:

 • Driftstilskudd er ment å bidra til å dekke utgifter og materiell til ordinær drift. For kor og korps kan det i tillegg gis støtte til dirigentutgifter. Tilskudd fordeles administrativt etter skjønnsmessig vurdering på bakgrunn av kriteriene og årets budsjettrammeDe økonomiske rammene for ordningen følger av kommunestyrets årlige budsjettvedtak. 
 • Søknader må være levert innen fristen.
 • Ufullstendige søknader vurderes ikke.
 • Kunngjøring skjer senest 4 uker før søknadsfristen. Kunngjøring skjer med forbehold om at det avsettes midler til formålet i budsjettet.

Bruk vedlagt søknadskjema

For mer informasjon om denne tilskuddsordningen ta kontakt med Bente Ragnhild Andresen (Kunst og kulturarv).