Tilskudd til nye festivaler og større arrangementer (1 år)

Politisk sak om festivaler blir tatt opp 1. møte - Hovedutvalg for kultur, idrett og frivillighet i  2025

Ettårig støtte skal gis til nye festivaler eller større arrangement som har en bred publikumsprofil og lokal forankring i kommunedelene. Støtten skal bidra til kunstnerisk fornyelse og utvikling av bredden av kunst og kultur i kommunen.Det kan søkes tilskudd til by/kommunedeldager, lokale initiativ og nye festivaler og større arrangementer med lokal, regional eller nasjonal profil.Ordningen skal bidra til fleksibilitet og forutsigbarhet i kulturfeltet.

Søknadsfrist 15. november 2024.

For utbetaling i 2025 vil søknadene bli behandlet i første møtet for Hovedutvalg for kultur, idrett og frivillighet i nytt budsjettår.

 • Søknadskjema 
 • Rapporteringskjema
  Rapport sendes inn etter gjennomført prosjekt og før innsendelse av ny søknad til kommunen.
 • For mer informasjon ta kontakt med Arrangement og frivillighet.

Formål

Drammen kommunes støtteordninger skal være et middel for et allsidig kunst-og kulturliv over hele kommunen.

Hvem kan søke?

 • Organisasjoner, lag og foreninger
 • Kulturnæringer og kulturaktører

Kriterier

 • Storarrangement og nye festivaler skal fremme produksjon og formidling av kunst-og kulturuttrykk som skal være åpne for alle.
 • Støtte kan kun gis til store arrangement/nye festivaler som er forankret og gjennomføres i Drammen kommune.
 • Det kan søkes om støtte for et årav gangen. Søknader under 100.000 kroner behandles administrativt.
 • Nye festivaler skal være organisert med et styre som har ansvar for program og økonomi.
 • Nye festivaler må være av minimum to dagers varighet og omfatte flere ulike arrangement.
 • Arrangementet/ festivalenskal bidra til kulturelt mangfold og inkludering.
 • Arrangementet/festivalenmå ha en miljøprofil,og en miljøplan for gjennomføring legges ved søknaden.
 • Ved tildeling av festivalstøtte vil kommunen legge vekt på kunstnerisk utvikling, samt festivalens forankring i kommunen og i regionen.
 • Ved annonsering skal det opplyses at arrangementet er støttet av Drammen kommune
 • I tillegg gjelder generelle retningslinjer for tilskuddsforvaltning i Drammen kommune.

Søknaden skal inneholde

 • Budsjett som viser utgifter og inntekter
 • Beskrivelse av prosjektet/arrangementet
 • Miljøplan for gjennomføring

Økonomisk ramme

Tilskudd fordeles administrativt etter skjønnsmessig vurdering på bakgrunn av kriteriene og årets budsjettramme. Drammen kommune fullfinansierer som regel ikke prosjekter/arrangementer. Det må opplyses om andre omsøkte tilskudd til prosjektet. De økonomiske rammene for ordningen følger av kommunestyrets årlige budsjettvedtak.

Søknadsfrist og kunngjøring

 • Søknadsfrist er 15. november hvert år. Søknader må være levert innen fristen. Ufullstendige søknader vurderes ikke.
 • Kunngjøring skjer senest 4 uker før søknadsfristen. Kunngjøring skjer med forbehold om at det avsettes midler til formålet i budsjettet.

Klageadgang

Enkeltvedtak kan påklages i henhold til forvaltningslovens bestemmelser.