Tilskudd til kulturarrangement for barn og unge

Drammen kommune gir tilskudd til kulturarrangement for barn og unge. Tilskuddet skal stimulere lag/foreninger, organisasjoner og kulturaktører til å gjennomføre ulike kulturarrangement for barn og unge.

Løpende søknadsfrist.

Målgruppe/hvem kan søke:

 • Lokale kulturbedrifter, institusjoner, organisasjoner, grupper og enkeltpersoner/kulturaktører kan søke om tilskudd
 • Lignende aktører med base i andre kommuner kan også søke. Arrangementet må da gjennomføres i Drammen.

Kriterier:

 • Aktører som ikke mottar fast årlig støtte fra andre kommunale tilskuddsordninger blir prioritert
 • Tilskudd gis kun til rusfrie arrangementer.
 • Arrangementet skal være åpent for alle, og ikke basert på medlemskap eller påmelding. 
 • Når arrangementet blir markedsført, må det opplyse om at arrangementet har fått tilskudd fra Drammen kommune.
 • Det skal sendes kortfattet rapport og økonomioversikt senest én måned etter at arrangementet er avsluttet.
 • Det er en øvre grense på kr 25.000 i tilskudd fra denne tilskuddsposten

Søknadskrav:

 • Arrangementet må finne sted i Drammen kommune.
 • Søknad sendes minst 4 uker før arrangementet skal gjennomføres
 • Digitalt søknadskjema skal benyttes
 • Ufullstendige søknader vurderes ikke.
 • I tillegg gjelder generelle retningslinjer for tilskuddsforvaltning i Drammen kommune.

Søknaden skal inneholde:

 • Budsjett som viser utgifter og inntekter
 • Beskrivelse av prosjektet/arrangementet

Økonomisk ramme:

Tilskudd fordeles administrativt etter skjønnsmessig vurdering på bakgrunn av kriteriene og årets budsjettramme. Drammen kommune fullfinansierer som regel ikke prosjekter/arrangementer. Det må opplyses om andre omsøkte tilskudd til prosjektet. De økonomiske rammene for ordningen følger av kommunestyrets årlige budsjettvedtak.

Klageadgang:

Enkeltvedtak kan påklages i henhold til forvaltningslovens bestemmelser.