Tilskudd til kulturarvtiltak

Drammen kommune gir tilskudd til kulturarvtiltak. Tilskuddet skal bidra til å ivareta kulturarven i Drammen kommune. Kulturarven er en viktig ressurs i stedsutviklingen. Ordningen skal bidra til verdiskaping, styrking av lokal identitet og ivaretakelse av vår felles historie. Tilskudd kan brukes som såkornmidler og på den måten bidra til å få fullfinansiert prosjekter fra andre steder.

Søknadsfrist: 1. oktober 2024.

Formål:

Kulturarven er en viktig ressurs i stedsutviklingen. Ordningen skal bidra til verdiskaping,styrking av lokal identitet og ivaretakelse av vår felles historie. Tilskudd kan brukes som såkornmidler ogpå den måten bidratil å få fullfinansiert prosjekterfra andre steder.

Det kan gis tilskudd til eksempelvis:

 • Tilrettelegging av kulturminner
 • Istandsetting av verneverdige bygg etter antikvariske prinsipper
 • Formidling av materiell og immateriell kulturarv

Målgruppe/hvem kan søke:

Organisasjoner, institusjoner, privatpersoner.

Kriterier:

 • Ikke-kommersielle tiltak
 • Kulturarvformål
 • Tiltak somkommer lokalmiljø og innbyggere til gode prioriteres
 • Tiltak som ikke har andre tilskuddsmuligheter prioriteres
 • Samarbeidsprosjekter prioriteres
 • Tilskuddspotten er på 50 000 kroner

Søknaden skal inneholde:

 • Budsjett som viser utgifter og inntekter. Det skal oppgis hvilke andre steder det søkes tilskudd fra, og hvorvidt man har fått innvilget disse.
 • Beskrivelse av tiltaket.

I tillegg gjelder følgende generelle retningslinjer for tilskuddsforvaltning i Drammen kommune:
Det utarbeides egne kriterier for tilskudd til istandsetting av verneverdige bygg etter antikvariske prinsipper.

Økonomisk ramme:

Tilskudd fordeles administrativt etter skjønnsmessig vurdering på bakgrunn av kriteriene og årets budsjettramme. Drammen kommune fullfinansierer som regel ikke prosjekter/arrangementer. Det må opplyses om andre omsøkte tilskudd til prosjektet. De økonomiske rammene for ordningen følger av kommunestyrets årlige budsjettvedtak.

Søknadsfrist og kunngjøring:

Søknader må være levert innen fristen. Ufullstendige søknader vurderes ikke. Kunngjøring skjer senest 4 uker før søknadsfristen. Kunngjøring skjer med forbehold om at det avsettes midler til formålet i budsjettet.

Klageadgang:

Enkeltvedtak kan påklages i henhold til forvaltningslovens bestemmelser.