Kulturproduksjoner der barn og unge deltar

Drammen kommune gir tilskudd til kulturproduksjoner der barn og unge deltar. Tilskuddet skal gis til aktiviteter og prosjekter innenfor musikk, billedkunst, foto, film, video, litteratur, elektronisk kunst, teater, dans og andre kulturelle uttrykksformer. Tilskuddet skal bidra til økt deltakelse av barn og ungdom i kulturaktiviteter og prosjekter.

Løpende søknadsfrist.

Målgruppe/hvem kan søke:

 • Lokale kulturbedrifter, kulturaktører, institusjoner, organisasjoner, grupper og enkeltpersoner.
 • Lignende aktører med base i andre kommuner kan også søke. Arrangementet må da gjennomføres i Drammen.
 • De som ikke mottar fast årlig støtte fra andre kommunale tilskuddsordninger blir prioritert.

Kriterier:

 • Barn eller ungdom må være aktive deltakere, utøvere eller arrangører.
 • Aktiviteten eller prosjektet må være avgrenset i tid.
 • Kommunen gir ikke tilskudd til lønn, generell drift eller innkjøp av utstyr som enkeltpersoner skal eie etter endt prosjekt

Søknadskrav:

 • Søknadsskjema «Tilskudd til kulturproduksjoner der barn og unge deltar» skal benyttes.
 • Ufullstendige søknader vurderes ikke.
 • Når arrangementet blir markedsført, må det opplyse at arrangementet har fått tilskudd fra Drammen kommune.
 • Senest en måned etter at arrangementet er avsluttet, skal det sendes en rapport til Drammen kommune
 • Det er en øvre grense på kr 25.000 på tilskudd fra denne tilskuddsordningen
 • I tillegg gjelder generelle retningslinjer for tilskuddsforvaltning i Drammen kommune.

Søknaden skal inneholde:

 • Budsjett som viser utgifter og inntekter
 • Beskrivelse av prosjektet/arrangementet

Økonomisk ramme:

Tilskudd fordeles administrativt etter skjønnsmessig vurdering på bakgrunn av kriteriene og årets budsjettramme. Drammen kommune fullfinansierer som regel ikke prosjekter/arrangementer. Det må opplyses om andre omsøkte tilskudd til prosjektet. De økonomiske rammene for ordningen følger av kommunestyrets årlige budsjettvedtak.

Klageadgang:

Enkeltvedtak kan påklages i henhold til forvaltningslovens bestemmelser.

 • Rapporteringskjema
  Rapport sendes inn etter gjennomsført prosjekt og før innsendelse av ny søknad til kommunen.