Tilskudd til økt kulturaktivitet

Drammen kommunes tilskuddsordninger skal være et middel for et allsidig kunst-og kulturliv i hele kommunen. Ordningen skal stimulere til et levende og aktivt kulturliv i Drammen kommune, både gjennom opplevelser og deltagelse. Ordningen skal gi rom for fornyelse og utvikling av lokal kunst og kultur.

Løpende søknadsfrist.

Målgruppe/hvem kan søke:

Profesjonelle og frivillige aktører som ønsker å bidra til økt kulturaktivitet i Drammen kommune.

Kriterier:

 • Arrangementet/prosjektet må foregå i Drammen kommune.
 • Arrangementet/prosjektet skal bidra til økt kulturaktivitet i de ulike kommunedelene.
 • Arrangementet/prosjektet skal være åpent for alle.
 • Ved markedsføring skal det oppgis at tiltaket er støttet av Drammen kommune.
 • Kortfattet rapport og regnskap skal sendes Drammen kommune senest 1 måned etter at tiltaket har funnet sted.
 • I tillegg gjelder generelle retningslinjer for tilskuddsforvaltning i Drammen kommune.

Søknaden skal inneholde:

 • Søknaden skal inneholde budsjett med finansieringsplan og en kort beskrivelse av tiltaket.
 • Kortfattet rapport (maksimalt 1 A4-side) og regnskap skal sendes Drammen kommune senest 1 måned etter at arrangementet/prosjektet har funnet sted.

Økonomisk ramme:

 • Tilskudd fordeles administrativt etter skjønnsmessig vurdering på bakgrunn av kriteriene og årets budsjettramme.
 • Drammen kommune fullfinansierer som regel ikke prosjekter/arrangementer. Det må opplyses om andre omsøkte tilskudd til prosjektet.
 • De økonomiske rammene for ordningen følger av kommunestyrets årlige budsjettvedtak.

Søknadsfrist og kunngjøring:

Søknadsfristen er løpende. Ufullstendige søknader vurderes ikke.

Klageadgang:

Enkeltvedtak kan påklages i henhold til forvaltningslovens bestemmelser.