Tilskudd til profesjonelle kunst- og kulturtiltak

Drammen kommune gir tilskudd til kunstneriske produksjoner og kulturprosjekter innen musikk, scenekunst, visuell kunst, film og litteratur. Ordningen skal fremme nyskapning, kunstnerisk kvalitet og en profesjonalisering av kulturlivet. Den skal også bidra til at Drammen har et aktivt kulturliv og sikre at publikum får et variert kulturtilbud av høy kvalitet.

Søknadsfrist 15. februar og 15. september 2024.

Hvem kan søke?

Profesjonelle kunst- og kulturaktører som er bosatt i Drammen og/eller som ønsker å gjennomføre kunstprosjekter, kunstproduksjoner eller annen kulturformidling på et profesjonelt nivå i kommunen.

Hvilke krav må dere oppfylle?

  • Søker må være hjemmehørende i Drammen kommune.
  • Prosjektet skal som hovedregel gjennomføres i Drammen kommune, men unntak kan gjøres dersom det kommer innbyggerne i Drammen kommune til gode.
  • Kunstnerisk profesjonalitet og nytenkning vektlegges.
  • Ved annonsering skal det opplyses at prosjektet er støttet av Drammen kommune.
  • Elektronisk søknadsskjema skal benyttes. Prosjektskisse og budsjett (finansieringsplan og utgifter) skal vedlegges. 
  • Ved vesentlige endringer i prosjektet eller produksjonen skal kommunen orienteres. Dersom dere ikke benytter tilskuddet i samsvar med søknaden, kan kommunen kreve at dere betaler tilskuddet tilbake.
  • Kortfattet rapport og økonomioversikt sendes Drammen kommune senest en måned etter at arrangementet er avsluttet. Rapport og økonomioversikt må leveres før ny søknad kan sendes. 

Søknadsfrist og kunngjøring:

Søknadsfrist er 15. februar og 15. september hvert år. Kunngjøring skjer minst 4 uker før fristens utløp. Ufullstendige søknader behandles ikke.

Økonomisk ramme:

Tilskudd fordeles administrativt etter skjønnsmessig vurdering på bakgrunn av kriteriene. Drammen kommune fullfinansierer som regel ikke prosjekter/arrangementer. Det må opplyses om andre omsøkte tilskudd til prosjektet. De økonomiske rammene for ordningen følger av kommunestyrets årlige budsjettvedtak.

Klageadgang:

Enkeltvedtak kan påklages i henhold til forvaltningslovens bestemmelser.

  • Rapporteringskjema
    Rapport sendes inn etter gjennomført prosjekt og før innsendelse av ny søknad til kommunen.