Tilskudd til integrering i regi av frivillige organisasjoner (IMDI)

Frivillige organisasjoner kan få støtte til prosjekter, enkelttiltak eller aktiviteter som bidrar til å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant innvandrere og deres barn. Kommunen forvalter tilskudd til lokale aktiviteter, IMDi gir tilskudd til nasjonale prosjekter.

Målgruppe

Målgrupper for ordningen er innvandrere, herunder flyktninger, familieinnvandrere og arbeidsinnvandrere, samt beboere i asylmottak og øvrig befolkning i lokalsamfunn.

Formål

Formålet med tilskuddsordningen er å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant innvandrere og deres barn.

Hvilke prosjekter/tiltak/organisasjoner får støtte?

Les mer om tilskuddet på IMDis nettside:

Merk at frist på IMDis sider ikke gjelder for organisasjoner. For organisasjoner er søknadsfristen 18. februar 2024.

Søknadsfrist  

  • Søknadsfrist: 18. februar 2024

Søknadsskjema

Rapportering

Tilskuddsmottaker skal sende inn årsrapport til kommunen. I rapporten må organisasjonen beskrive sitt arbeid og hvordan aktivitetene/tiltakene har bidradd til å nå målene for ordningen.

Tilskuddsmottaker skal også levere en regnskapsrapport som skal være utarbeidet etter regnskapslovens bestemmelser.

Tilskuddsmottakere som mottar støtte på kr 100 000 eller mer skal sende inn årsregnskap som skal være revidert av registrert eller statsautorisert revisor. Nærmere rapporteringskrav vil fremgå av tilskuddsbrev.

  • Frist for rapportering av tilskuddsmidler for 2023: 25. februar 2024

Bruk digitalt rapporteringskjema:

Kontakt

For spørsmål om tilskuddsordningen og søknadsprosessen kan det tas kontakt med kommunens kontaktperson:

Safia Hussein Ali Grand