Tilskudd til integrering i regi av frivillige organisasjoner (IMDI)

Målgrupper for ordningen er innvandrere, herunder flyktninger, familieinnvandrere og arbeidsinnvandrere, samt beboere i asylmottak og øvrig befolkning i lokalsamfunn. Formålet med tilskuddsordningen er å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant innvandrere og deres barn.

 • Søknadsfrist 25. februar 2023

 • Bruk vedlagte dokumenter for søknader og informasjon.
 1. SØKNAD drift-frivillige-innvandrerorganisasjoner-2023.docx
 2. SØKNAD tiltak-frivillige-organisasjoner-2023.docx
 3. Tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner2023.docx
 4. Rundskriv-09-2023-tilskudd-til-integreringsarbeid-i-regi-av-frivillige-organisasjoner (1).pdf

Delmål for ordningen

Del A:

Målgrupper er voksne, barn og unge med innvandrerbakgrunn, beboere i statlige mottak for asylsøkere og øvrig befolkning i lokalsamfunn.

 • Tiltak som bidrar til at voksne, barn og unge med innvandrerbakgrunn og beboere i statlig mottak for asylsøkere deltar i felleskap og aktiviteter i lokalsamfunn i regi av frivillig virksomhet.
 • Tiltak som bidrar til brobygging mellom ulike grupper i lokalsamfunn.
 • Tiltak som stimulerer til felleskap, tillit og tilhørighet i lokalsamfunn for personer med innvandrerbakgrunn og øvrig befolkning.
 • Aktiviteter, arrangementer og møteplasser som bidrar til å motvirke negative fordommer, hat, rasisme og diskriminering.
 • Tiltak som er direkte rettet mot målgruppen, stimulerer til samarbeid og dialog på tvers av grupper, tro- og livssyn, skaper felleskap og som gir grobunn for respekt, kunnskap og forståelse.
 • Lokale Innvandrerorganisasjoner som bidrar til tilskuddsordningens hovedmål og til delmål A kan også søke driftsstøtte (se rundskrivet for veiledende satser og informasjon).
 • Organisasjoner må ha eksistert i minimum 1 år for å kunne få støtte.

Del B:

Målgrupper er innvandrere og beboere i statlige mottak for asylsøkere.

 • Øke kunnskap om det norske samfunnet og styrke kvalifisering for arbeid eller utdanning blant innvandrere.
 • Informasjonstiltak kan omfatte informasjon om lover og regler (rettigheter og plikter i arbeidslivet, boliganskaffelse m.m.), offentlige tjenester (helse, barnevern, barnehage m.m.) og lokalt frivillig organisasjonsliv. Det kan gis støtte til tiltak som styrker den enkeltes grunnleggende ferdigheter,2 herunder muntlige ferdigheter, å kunne skrive, å kunne lese, å kunne regne og digitale ferdigheter
 • Det gis støtte til prosjekter som omfatter norsktrening. Norsktrening skal være et lavterskeltilbud ledet av en frivillig norsktrener. Norsktrening skal ikke innebære systematisk gjennomgang av grammatikk eller uttale, og det gis ikke støtte til norskopplæring etter Opplæringsloven eller Lov om integrering gjennom opplæring, utdanning og arbeid (integreringsloven). Søknader om norskopplæring kan søke støtte gjennom norskopplæringsordningen.
 • Det gis også støtte til tiltak med formål å rekruttere og inkludere innvandrere i frivillige aktiviteter, som medlemmer, ansatte og tillitsvalgte i lokale organisasjoner.

Del C:

Målgrupper er voksne, barn og unge med innvandrerbakgrunn som blir utsatt for, eller står i fare for å bli utsatt for ovennevnte forhold.

 • Forebygge negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.
 • Tiltakene skal bidra til å endre holdninger og praksis som fører til tvang og overgrep.
 • Innvandrergrupper, fra land der negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og/eller kjønnslemlestelse forekommer, skal få kunnskap om konsekvenser av disse praksisene/handlingene. Tiltakene kan ta opp hvordan foreldrerollen og barns oppvekstsvilkår er i Norge, om menneskerettigheter og norsk lov, om barn og unges rettigheter og om retten til å ta selvstendige valg.
 • Det gis støtte til forebyggende og holdningsendrende tiltak mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, herunder mentorordninger.
 • Det kan søkes støtte til prosjekter, enkelttiltak og aktiviteter som retter seg mot ett eller flere av de tre delmålene (delmål A, B C ovenfor).

Hvem kan søke?

 • Lokale frivillige organisasjoner som er registret i Frivillighetsregisteret.
 • Med frivillig organisasjon forstås virksomheter som driver frivillig virke på ikke-fortjenestebasert og ikke-offentlig basis.
 • Organisasjoner med eget organisasjonsnummer som er registrert i Drammen kommune kan søke om støtte til lokale tiltak og prosjekter.

Hva kan støtten brukes til?

 • Støtte til prosjekter omfatter tiltak/aktivitet og nødvending administrasjon av disse i frivillige organisasjoner, inkludert prosjektledelse og medarbeidere. Det omfatter også innkjøp av utstyr som er nødvendig for gjennomføring av aktiviteten/tiltakene.
 • Prosjektmidlene kan ikke brukes til investeringer, anskaffelser og generell drift av organisasjonene.
 • Det gis ikke støtte til tiltak som foregår utenfor Norge. Det gis ikke heller ikke støtte til konferanser, seminarer og lignende rettet mot det offentlige i Norge.

Hvilke prosjekter/tiltak/organisasjoner får støtte?

 • Ved prioritering av søknader vil det bli lagt på følgende: "At beskrivelsen av målene for prosjektet/tiltaket er tydelige"
 • At målene for prosjektet/tiltaket er konkrete, målbare og tydeliggjør hvilke delmål (A, B eller C) man søker på
 • Tydelig beskrivelse av målgruppen og målgruppens behov

En realistisk fremdriftsplan

 • Et realistisk og hensiktsmessig budsjett med samsvar mellom søknadssum og prosjektets resultatmål
 • At søker/organisasjonen har kompetanse og erfaring på området
 • At tiltakene er tilpasset målgruppenes alder, kjønn og nasjonal bakgrunn
 • Organisasjonens nettverk, forankring, og gjennomslag i aktuelle miljø/lokalsamfunn
 • At det er en viss grad av frivillig innsats i tiltakene
 • At søknaden legger opp til samarbeid med kommuner, fylkeskommuner, offentlige etater og andre frivillige organisasjoner, når det er relevant for gjennomføring av tiltaket
 • Kunnskap om og evne til å implementere relevante metoder og aktiviteter (gjelder prosjekter hvor det er nødvendig med særskilt metodekunnskap, for eksempel norsktrening)
 • Prosjektet har overføringsverdi og at det legges til rette for deling av erfaringer og resultater aktiviteter (gjelder prosjekter hvor det er aktuelt, for eksempel utprøving av nye metoder)
 • Tiltakene bidrar til felles møteplasser mellom majoritetsbefolkningen og innvandrergrupper (del A).

Søknadskjema

Ny søknadsfrist og tilhørende skjema for 2023 kommer snart.

Søknad med vedlegg sendes til: kommunepost@drammen.kommune.no og merkes:

21/42167 Tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner i Drammen kommune 2023

Rapportering

Tilskuddsmottaker skal sende inn årsrapport til kommunen. I rapporten må organisasjonen beskrive sitt arbeid og hvordan aktivitetene/tiltakene har bidradd til å nå målene for ordningen.

Tilskuddsmottaker skal også levere en regnskapsrapport som skal være utarbeidet etter regnskapslovens bestemmelser.

Tilskuddsmottakere som mottar støtte på kr 100 000 eller mer skal sende inn årsregnskap som skal være revidert av registrert eller statsautorisert revisor. Nærmere rapporteringskrav vil fremgå av tilskuddsbrev.

Frist for rapportering: 15. januar 2023

Rapporteringskjema med vedlegg sendes til  kommunepost@drammen.kommune.no og merkes
"Rapport-IMDI 2022"

Informasjon

Ta gjerne kontakt med Safia Hussein Ali Grand dersom din organisasjon har behov for veiledning til utfylling av søknaden.
E-post : safia.hussein.ali.grand@drammen.kommune.no
tlf. 916 62 185