Nærmiljøtilskudd kommunedel 7 - Strømsø

Som en del av områdesatsingen på Strømsø lyses det ut tilskuddsmidler til nærmiljøtiltak i kommunedel 7 (Strømsø nedenfor Vestfoldbanen: Grønland, Marienlyst, Brandengen og Tangen)

Områdesatsingen skal øke beboernes trivsel og livskvalitet ved å legge til rette for områdeutvikling som styrker fysiske og sosiale nærmiljøkvaliteter, tar klimahensyn og utvikler grønne områder for friluftsliv og rekreasjon. Satsingen skal bidra til å utjevne sosial ulikhet.

Tilskuddsordningen retter seg mot frivillige og andre aktører som ønsker å gjennomføre sosiale, fysiske og allmennkulturelle tiltak som bidrar til å skape inkluderende og trygge nærmiljøer.

 • Søknadsfrist var 1. november 2023.

Formål:

 • Skape lokalt engasjement og dugnadsinnsats og styrke innbyggernes tilhørighet til nærmiljøet og kommunedelen

 • Legge til rette for åpne og inkluderende møteplasser

 • Styrke fysiske og sosiale nærmiljøkvaliteter i kommunedelen

Kriterier:

 • Tiltaket skal fremme aktivitet og felleskap

 • Tiltaket bør være åpent for alle

 • Tiltaket må gjennomføres i kommunedel 7 (Strømsø nedenfor Vestfoldbanen: Grønland, Marienlyst, Brandengen og Tangen)

 • Hvis tiltaket skal gjennomføres utenfor deres egen eiendom, må dere ha en avtale med grunneier (kan ettersendes)

 • Hvis dere søker om tilskudd til et fysisk tiltak, må dere oppgi hvem som skal ta ansvar for drift og vedlikehold.

 • Vi gir ikke tilskudd til å dekke vedlikehold, løpende driftsoppgaver, lønn eller lovpålagte oppgaver.

 • Tiltak i levekårsutsatte områder vil prioriteres hvis det blir konkurranse om midlene.

 • Tiltaket må gjennomføres innen 30. juni 2024

 • Rapport må leveres senest to måneder etter at tiltaket er gjennomført

Eksempler på tiltak:

 • Nabolagsfest
 • Parkbenker
 • Belysning
 • Kulturelle arrangement, som teaterforestilling, konsert og festival

 • Nabolagshage
 • Klassefest
 • Oppgradering av uteområde/lekeplass

 • Innkjøp av aktivitetsskapende utstyr

Listen er ikke uttømmende.

Hvem kan søke:

 • Lag og foreninger med tilknytning til kommunedel 7
 • Lag og foreninger som ønsker å gjennomføre tiltak i kommunedel 7
 • Sameier, borettslag, beboer- og velforeninger
 • Nærings - og kulturaktører i kommunedel 7
 • Andre aktører, som for eksempel sosiale entreprenører, gründere, FAU og klassekontakter. 

Søknaden skal inneholde:

 • Beskrivelse av prosjektet
 • Budsjett, som også viser evt. søkte/innvilgede midler fra andre instanser
 • Kontonummer for oversendelse av eventuelt innvilget tilskudd

Rapportering:

Dere må sende inn en enkel rapport innen to måneder etter at tiltaket er gjennomført. I rapporten beskriver dere om tiltaket er blitt gjennomført i henhold til søknaden, og gjør rede for eventuelle avvik fra den opprinnelige planen.

Regnskapet settes opp slik at det er sammenlignbart med budsjettet. Kravet til rapport tilpasses størrelsen på tilskuddet.

Rapportskjema Strømsø 2030 nærmiljøtiltak