Tilskuddsordning for frivillige organisasjoner som iverksetter tilbud for flyktninger

Tilskuddsordningen gjelder for frivillige organisasjoner som iverksetter tilbud for flyktninger bosatt i Drammen kommune. Prosjektene/tiltakene som får støtte skal bidra til å stimulere til fellesskap, tillit og tilhørighet i lokalsamfunn og motvirke utenforskap. Potten som utdeles er til sammen kr 600.000.

Målgruppe

Målgruppen for tilskuddsordningen er flyktninger bosatt i Drammen kommune.

Hvem kan søke

 • Det er kun frivillige organisasjoner som er registrert i frivillighetsregistret som kan motta tilskudd over denne ordningen.
 • Enkeltfrivillige som søker støtte må inngå et samarbeid med en godkjent frivillig organisasjon. Det er den frivillige organisasjonen som må stå som søker med organisasjonsnummer.
 • Tilskuddsordningen skal også være tilgjengelig for sosiale entreprenører med ideell/idealistisk formålsparagraf.
 • Ved tildeling vil frivillige organisasjoner som ikke allerede mottar støtte for 2024 gjennom denne kommunale tilskuddsordningen, bli prioritert.

Tildelinger gjøres etter følgende kriterier

 • Frivillige organisasjoner som søker må være registrert i Frivillighetsregisteret for å kunne motta tilskudd.
 • Tilskuddsmottakere skal ha tilhørighet i og aktiviteten skal finne sted i Drammen, men unntak kan gjøres dersom det kommer målgruppen til gode.
 • Enkeltfrivillige som søker støtte må inngå et samarbeid med en godkjent frivillig organisasjon. Det er den frivillige organisasjonen som må stå som søker med organisasjonsnummer.
 • Søknaden må inneholde en beskrivelse av målene for prosjektet/tiltaket og at disse samsvarer med målene for tilskuddsordningen.
 • Søknaden må inneholde en beskrivelse av hvordan målgruppe rekrutteres til prosjektet/tiltaket.
 • Søknaden må inneholde en realistisk fremdriftsplan. Rask oppstart av aktiviteter vektlegges.
 • Søknaden må inneholde et budsjett med samsvar mellom søknadssum og prosjektets/tiltakets aktiviteter.
 • Søknaden må inneholde en beskrivelse av samarbeid med kommunen eller andre frivillige organisasjoner, hvis relevant.
 • Informasjon om tilbudet må kunne tilgjengeliggjøres på norsk, engelsk, samt på andre aktuelle språk dersom det er praktisk mulig.
 • Søknaden må sendes via kommunens nettsider og bruke digitalt skjema. 
 • Tilskuddet skal støtte tiltak, aktiviteter og avhengig av prosjektets/tiltakets omfang nødvendig administrasjon av disse.
 • Tilskuddet dekker ikke investeringer, anskaffelser, generell drift av organisasjonene, konferanser, seminarer og lignende.
 • Administrasjonen behandler og tildeler søknadene. Hovedutvalget for kultur, idrett og frivillighet holdes løpende orientert om utfallet av tildelinger.

Kontakt

For spørsmål om tilskuddsordningen og søknadsprosessen kan det tas kontakt med kommunens kontaktperson:

Safia Hussein Ali Grand