Tilskuddsordning for frivillige organisasjoner som iverksetter tilbud for flyktninger

Tilskuddsordningen gjelder for frivillige organisasjoner som iverksetter tilbud for flyktninger bosatt i Drammen kommune. Tilskuddet er en engangsstøtte til dette arbeidet og potten som utdeles er til sammen kr 600.000. Prosjektene/tiltakene som får støtte skal bidra til å stimulere til fellesskap, tillit og tilhørighet i lokalsamfunn og motvirke utenforskap.

Målgruppe:

Målgruppen for tilskuddsordningen er flyktninger bosatt i Drammen kommune.

Hvem kan søke:

 • Det er kun frivillige organisasjoner som er registrert i frivillighetsregistret som kan motta tilskudd over denne ordningen.
 • Enkeltfrivillige som søker støtte må inngå et samarbeid med en godkjent frivillig organisasjon. Det er den frivillige organisasjonen som må stå som søker med organisasjonsnummer.
 • Tilskuddsordningen skal også være tilgjengelig for sosiale entreprenører med ideell/idealistisk formålsparagraf

Tildelinger gjøres etter følgende kriterier:

 • Frivillige organisasjoner som søker må være registrert i Frivillighetsregisteret for å kunne motta tilskudd.
 • Tilskuddsmottakere skal ha tilhørighet i og aktiviteten skal finne sted i Drammen, men unntak kan gjøres dersom det kommer målgruppen til gode.
 • Enkeltfrivillige som søker støtte må inngå et samarbeid med en godkjent frivillig organisasjon. Det er den frivillige organisasjonen som må stå som søker med organisasjonsnummer.
 • Søknaden må inneholde en beskrivelse av målene for prosjektet/tiltaket og at disse samsvarer med målene for tilskuddsordningen.
 • Søknaden må inneholde en beskrivelse av hvordan målgruppe rekrutteres til prosjektet/tiltaket.
 • Søknaden må inneholde en realistisk fremdriftsplan. Rask oppstart av aktiviteter vektlegges.
 • Søknaden må inneholde et budsjett med samsvar mellom søknadssum og prosjektets/tiltakets aktiviteter.
 • Søknaden må inneholde en beskrivelse av samarbeid med kommunen eller andre frivillige organisasjoner, hvis relevant.
 • Informasjon om tilbudet må kunne tilgjengeliggjøres på norsk, engelsk, samt på andre aktuelle språk dersom det er praktisk mulig.
 • Søknaden må sendes via kommunens nettsider og bruke digitalt skjema.
 • Tilskuddet skal støtte tiltak, aktiviteter og avhengig av prosjektets/tiltakets omfang nødvendig administrasjon av disse.
 • Tilskuddet dekker ikke investeringer, anskaffelser, generell drift av organisasjonene, konferanser, seminarer og lignende.
 • Administrasjonen behandler og tildeler søknadene. Hovedutvalget for kultur, idrett og frivillighet holdes løpende orientert om utfallet av tildelinger.