Drammensfjorden ble i lengre tid tilført forurensning fra industri, bosetting og annen virksomhet uten rensing. Kommunale kloakkløsninger og renseanlegg, rensetiltak i industrien og oppryddingstiltak på land har sørget for å redusere eller stanse de fleste kildene til utslipp. Men gammel forurensning har sedimentert på bunnen i fjorden, og kan fortsatt føre til utslipp.

Som oppfølging av stortingsmelding nr. 12 (2001–2002) «Rent og Rikt Hav» ble det satt i gang en tiltaksplan for å kartlegge forurensningen i fjorden samt forberede og gjennomføre eventuelle oppryddingstiltak. Prosjektet ble startet av Fylkesmannen i Buskerud i 2008, og het «Ren Drammensfjord 2015». Målet var en ren fjord innen 2015.

Overvåking i fjorden viste at tilstanden ble forbedret i løpet av prosjektperioden, men alle målene ble ikke nådd.

Nå skal overvåkingsprogrammet «Ren Drammensfjord» videreføres av Drammen og Lier kommune i samarbeid. Staten er fortsatt med som samarbeidspartner, både med kompetanse og økonomisk støtte. Fylkesmannen bistår med faglige innspill, og kommunene får støtte fra Miljødirektoratet til å følge opp arbeidet.

Planen er at overvåkingen skal starte opp igjen i 2019.

Rapport som vedlegg/lenke:

  • Sluttrapport Miljøovervåking Drammensfjord 2008-2015
  • Fiskeundersøkelse 2014-Indre Drammensfjorden_med vedlegg
  • Miljøgifter i fisk fra indre og ytre Drammensfjord – 2008
  • Rapport kildesporing indre Drammensfjord 2012 2013 - NGI 20120388-01-R

Kontakt

Kirsten Kleveland, Drammen kommune Telefon 958 52 403,

Gro Angeltveit, Lier kommune Telefon 32 22 04 90,