Ren Drammensfjord

Overvåkingsprogrammet «Ren Drammensfjord» kartlegger konsentrasjonene av miljøgifter i Indre Drammensfjord.

Drammensfjorden ble i lengre tid tilført forurensning fra industri, bosetting og annen virksomhet. Utvikling av kommunale kloakkløsninger og renseanlegg, rensetiltak i industrien og oppryddingstiltak på land, har sørget for å redusere eller stanse de fleste kildene til utslipp. Men gammel forurensning har sedimentert (lagt seg) på bunnen i fjorden, og kan fortsatt føre til utslipp.

Ren Drammensfjord-programmet overvåker forurensningssituasjonen i sedimenter og i vannlevende organismer i fjorden. Siden Lier- og Drammenselva fører med seg store mengder slam, har tiltaket i fjorden til nå vært å kontrollere om dette slammet alene kan dekke over gammel forurensning. Overvåkingen viser at fjorden er i ferd med å bli renere, og at slik naturlig tildekking kan ha en viss effekt, men det fungerer ikke like bra i alle områder. Noen delområder i fjorden har så høyt nivå av forurensning (spesielt av tinnorganiske forbindelser som tributyltinn (TBT)) at naturlig tildekking sannsynligvis ikke vil være nok for å forbedre tilstanden i sjøbunnen. Disse områdene kalles for "hotspots". Her må forurensningssituasjonen avklares og kartlegges før videre tiltak for opprydding blir aktuelt. Overvåkingen fokuserer derfor nå på å avgrense disse områdene og innhente mer informasjon om strømforholdene i fjorden. Målet er å finne ut hvilke tiltak som vil være mest effektive også for disse områdene.

I tillegg gjennomføres det undersøkelser av dyrelivet (biota) i fjorden. Flyndrefisk og krabbe skal analyseres for miljøgifter, for å finne ut om dyrene som lever tettest på sjøbunnen påvirkes vesentlig. Det er per i dag advarsel på å spise fiskekjøtt fisket i Drammensfjorden, på grunn av høye verdier av tinnorganiske forbindelser. Mer informasjon om dette kan du finne på Miljødirektoratets nettside Miljøstatus.  Målet er at konsentrasjonen av miljøgifter i sjøbunnen reduseres nok til at fisk fra Drammensfjorden igjen kan spises uten forbehold.

Ren Drammensfjord er et samarbeidsprosjekt mellom Miljødirektoratet og kommunene Drammen og Lier. Målet er å hindre spredning av miljøgifter fra en forurenset sjøbunn, og skape et renere miljø i Drammensfjorden. Kommunene har hatt ansvar for prosjektet siden 2018, tidligere var Fylkesmannen i Buskerud prosjektleder.

I styringsgruppen for Ren Drammensfjord sitter Drammen og Lier kommuner.

Prosjektet samarbeider med andre aktører ved behov, som for eksempel Eidos Eiendom, Drammen havn og Statsforvalteren.

Kontakt

Kirsten Kleveland, Drammen kommune
Telefon 95 85 24 03
Epost: kirsten.kleveland@drammen.kommune.no

Prosjektrapporter

Resipientovervåking