Overvåkingsprogrammet «Ren Drammensfjord» videreføres av Drammen og Lier kommune i samarbeid.

Drammensfjorden ble i lengre tid tilført forurensning fra industri, bosetting og annen virksomhet. Kommunale kloakkløsninger og renseanlegg, rensetiltak i industrien og oppryddingstiltak på land har sørget for å redusere eller stanse de fleste kildene til utslipp. Men gammel forurensning har sedimentert (lagt seg) på bunnen i fjorden, og kan fortsatt føre til utslipp.

Ren Drammensfjord-prosjektet overvåker forurensningssituasjonen i vann, i sedimenter og i vannlevende organismer i fjorden. Siden Lier- og Drammenselva fører med seg store mengder slam, har tiltaket i fjorden til nå vært å kontrollere om dette slammet alene kan dekke over gammel forurensning. Overvåkingen viser at fjorden er i ferd med å bli renere, og at slik naturlig tildekking kan ha en effekt. Men det finnes fortsatt aktive forurensningskilder, og derfor er det nå satt i gang kildesporing for å lete opp mulige kilder på land. Det er viktig at slike kilder følges opp og stanses før man rydder opp i sjøen, ellers kan ryddearbeidet fort være bortkastet.

Noen delområder i fjorden har så høyt nivå av forurensning at naturlig tildekking sannsynligvis ikke vil være nok for å forbedre tilstanden i sjøbunnen. Disse områdene kalles for "hotspots". Her må forurensningssituasjonen avklares og kartlegges før videre tiltak for opprydding blir aktuelt.

Ren Drammensfjord er et samarbeidsprosjekt mellom Miljødirektoratet og kommunene Drammen og Lier. Målet er å hindre spredning av miljøgifter fra en forurenset sjøbunn, og skape et renere miljø i Drammensfjorden. Kommunene har hatt ansvar for prosjektet siden 2018, tidligere var Fylkesmannen prosjektleder.

I styringsgruppen for Ren Drammensfjord sitter Drammen og Lier kommune.

Prosjektet samarbeider med andre aktører ved behov, som for eksempel Eidos Eiendom, Drammen havn og Fylkesmannen.

Kontakt

Kirsten Kleveland, Drammen kommune
Telefon 958 52 403
Epost: kirsten.kleveland@drammen.kommune.no

Gro Angeltveit, Lier kommune
Telefon 32 22 04 90
Epost: gro.angeltveit@lier.kommune.no

Rapporter: