Handlingsplan mot utenforskap, radikalisering og voldelig ekstremisme

Handlingsplanen skal bidra til å styrke arbeidet med å forebygge utenforskap, radikalisering og voldelig ekstremisme i vårt distrikt.

Veien mot voldelig ekstremisme kan starte som en søken etter et miljø å høre hjemme i. Det er derfor viktig å legge til rette for at alle innbyggere, uansett bakgrunn, finner tilhørighet og kjenner seg hjemme i sitt nærområde.

Forebygge kriminalitet

Drammen kommune har i lang tid samarbeidet med aktører på ulike arenaer med å forebygge kriminalitet. Samarbeidet bidrar til å begrense utrygghet og utenforskap for alle som bor i kommunen. Nye læreplaner i skolen bidrar til gode rammer for målrettet arbeid for ansvarlighet, inkludering og toleranse.

Kommunen har gode modeller for det kriminalitetsforebyggende arbeidet. Denne handlingsplanen skal bidra til at modellene også kan brukes aktivt for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme.

Målgruppen for handlingsplanen er både ansatte og innbyggere i Drammen kommune.

Innhold

Handlingsplanen inneholder blant annet:

  • en beskrivelse av utfordringsbildet i Drammen i 2020.
  • omtale av sentrale begreper knyttet til forebygging og radikalisering.
  • bekymringstegn, risiko- og beskyttelsesfaktorer som kan være til støtte i drøfting av bekymringer.
  • en veileder – Hva gjør du ved en bekymring?
  • tiltak for forebyggende arbeid, håndtering av radikaliserte og pårørende samt kompetanse og samarbeid.
  • Les handlingsplanen (pdf)