Søke permisjon fra undervisningen

Reglene for permisjon for Drammensskolen er vedtatt i en lokal forskrift.

Lokal forskrift - permisjonsregler 

  1. Det kan søkes om permisjon i inntil 10 dager. Permisjon kan innvilges dersom skolen vurderer at dette er forsvarlig.
  2. Søknad inntil to dager behandles av kontaktlærer. Rektor behandler andre permisjonssøknader. Eventuell klage på vedtak sendes rektor ved skolen. Er eleven borte lengre enn tiden det er innvilget permisjon, vil dette registreres som ugyldig fravær.
  3. Søknad om permisjon må sendes skolen minimum to uker før planlagt fravær, med mindre søknaden gjelder uforutsette hendelser.
  4. Det er kun elevens foresatte som kan søke om permisjon fra opplæringen.
  5. Elevene har skolerett, men også skoleplikt (opplæringsloven § 2-2). Dersom foresatte får innvilget permisjon for eleven, påtar de seg ansvaret for opplæringsplikten i dette tidsrommet.
  6. Det gis i hovedsak ikke permisjon i perioder med forberedelser og gjennomføring av nasjonale prøver, eksamener og vurderinger slik det framgår av skolens terminplan. Det kan innvilges permisjon for spesielle arrangementer og markeringer (politisk arbeid, organisasjonsarbeid, familiebegivenheter), idrett og kulturell konkurranse/stevne på høyt nivå. Permisjon elever har krav på: Medlemmer av trossamfunn utenfor Den norske kirke har rett til permisjon på sitt trossamfunns helligdager (eks Eid) dersom de søker om permisjon
  7. Når skolen skal vurdere om det er forsvarlig å gi permisjon vil det vurderes:
    trinnets undervisningsopplegg i permisjonstiden, gjennomføring av prøver eller kartlegginger, elevens fraværshistorikk og elevens behov for tilrettelegging og oppfølging. 
  8. Det foreligger ingen rett for eleven til å få erstattet den undervisningen eleven mister under permisjonen (avkortning av opplæringen). Dette gjelder også spesialundervisning, selv om den er gitt som årstimer. 

Permisjonsreglementet ble vedtatt i hovedutvalget for oppvekst og utdanning 05.06.2024, og trer i kraft fra 01.08.2024.

Søke om permisjon

For 1-2 dager:

Kontaktlærer kan innvilge permisjon for 1-2 dager. Send søknad om permisjon som melding i Vigilo.

Fra 3 til 10 dager:

Du søker om permisjon i foreldreportalen i Vigilo. Skolen vil behandle søknaden din. Du ser vedtak og begrunnelse for vedtaket i Vigilo.